Gulbenes novada domes Tūrisma komisijas nolikums

 Apstiprināts 2009. gada 24. septembra Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.10, 58.§)

Grozījumi 2013. gada 25. jūlija Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.10, 5.§)

Grozījumi 2017. gada 28. septembra Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.13, 22.§)

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Tūrisma komisiju (turpmāk tekstā komisija) ievēl un tās nolikumu apstiprina Gulbenes novada dome.

1.2. Šis nolikums reglamentē Gulbenes novada domes tūrisma komisijas kompetenci, komisijas darba organizācijas pamatus un kārtību.

2. Komisijas kompetence

2.1.Komisija vada Gulbenes novada tūrisma attīstības stratēģijas realizāciju.

2.2.Komisija:

2.2.1. ierosina valsts tūrisma politikas un tūrisma uzņēmējdarbības veicināšanu, izstrādājot un iesniedzot priekšlikumus novada domē un tās pakļautajās iestādēs;

2.2.2. izskata jautājumus un sniedz atzinumus par Gulbenes novada tūrisma objektu plānošanu, attīstību;

2.2.3. koordinē Gulbenes novada tēla reklāmas pasākumu plānu un tā finansējumu.

3.Komisijas struktūra un darbība

3.1. Komisija sastāv no 11 cilvēkiem – komisijas priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja vietnieka un 9 komisijas locekļiem.

3.2. Komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku no sava vidus ievēl komisijas locekļi.

3.3. Komisijas priekšsēdētājs vada komisijas darbu. Komisijas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komisijas sēdes, sastāda sēdes darba kārtību, raugās, lai komisijas lēmumi būtu ierakstīti protokolā, kā arī kontrolē komisijas lēmumu izpildi.

3.4. Komisijas loceklim ir tiesības iesniegt komisijas priekšsēdētājam jautājumus izskatīšanai komisijas sēdēs un priekšsēdētāja pienākums ir par tiem informēt komisijas locekļus.

3.5. Komisijas loceklim jāatturas no piedalīšanās lēmuma projektu sagatavošanā un lēmuma pieņemšanā, ja lēmums skar šo komisijas locekļa personiskās, viņa ģimenes, pirmās, otrās vai trešās pakāpes radinieku vai to personu intereses, kuru likumīgais pārstāvis ir attiecīgais komisijas loceklis.

3.6. Komisijas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu veic Gulbenes novada domes Informācijas tehnoloģiju kompetences centrs.

3.7. Komisijas sēžu protokolēšanu nodrošina Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” biroja administrators.

4.Komisijas sēžu sagatavošana, sasaukšana, vadīšana

4.1. Komisijas darbs notiek sēdēs. Komisijai ir tiesības uz savu sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

4.2. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā reizi ceturksnī.

4.3. Komisiju sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un komisijas sekretārs.

4.4. Komisija ir lemtiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vairāk kā puse komisijas locekļu. Lēmumu pieņem ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu.

5. Darbības izbeigšana

Komisija savu darbību izbeidz, ja par to tiek pieņemts novada domes lēmums.