Gulbenes novada domes Licencēšanas komisijas nolikums

Apstiprināts 2009. gada 10. septembra Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.9, 30.§)

1. Vispārīgie jautājumi

 

1.1. Gulbenes novada domes Licencēšanas komisija ( turpmāk tekstā – Komisija)  ir ar Gulbenes novada domes ( turpmāk tekstā – Dome ) lēmumu izveidota institūcija, kas veic Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Domes saistošajos noteikumos, lēmumos un šajā Nolikumā paredzētās funkcijas.

1.2. Komisijas skaitlisko un personālsastāvu nosaka un apstiprina novada dome.

1.3. Komisija atsevišķu jautājumu izskatīšanai var pieaicināt attiecīgās nozares speciālistus (ekspertus).

1.4. Komisijas darbību nosaka Latvijas Republikas likums “Par pašvaldībām”, Autopārvadājumu likums, Izglītības likums, Gulbenes novada domes nolikums un šis nolikums.

1.5. Priekšlikumus par grozījumiem un papildinājumiem komisijas nolikumā izskata komisijas sēdē un lēmuma projektu par izdarītajiem grozījumiem vai papildinājumiem iesniedz Gulbenes novada domei apstiprināšanai.

1.6. Komisijas darbību nodrošina no Gulbenes novada domes budžeta līdzekļiem.

1.7. Komisija tiek likvidēta vai reorganizēta ar novada domes lēmumu.

2. Komisijas kompetence

2.1. Komisija izskata jautājumus par:

2.1.1. speciālas atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem izsniegšanu vai pagarināšanu uz termiņu, kas nepārsniedz 5 gadus;

2.1.2. speciālas atļaujas ( licences) izsniegšanu  juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) interešu un/vai pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.

2.1.3. speciālas atļaujas (licences) pārreģistrāciju uz jaunu termiņu, kas nepārsniedz 5 gadus;

2.1.4. licences kartītes izsniegšanu, pamatojoties uz lēmumu par speciālas atļaujas (licences) piešķiršanu, pagarināšanu vai pārreģistrāciju uz jaunu termiņu;

2.1.5. atteikumu piešķirt, pagarināt vai pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci);

2.1.6. speciālās atļaujas (licences) derīguma apturēšanu uz laiku;

2.1.7. speciālās atļaujas (licences) anulēšanu;

2.1.8. apturētas speciālās atļaujas (licences) derīguma atjaunošanu;

2.1.9. brīdinājuma izteikšanu licences īpašniekam;

2.1.10. licences kartītes apturēšanu vai anulēšanu;

2.1.11. jautājuma izskatīšanas atlikšanu.

2.2. sagatavo lēmuma projektus novada domes sēdei par licenču izsniegšanu;

2.3. pamatojoties uz novada domes sēdes lēmumu, sagatavo un izsniedz licenci pieprasītājam;

2.4. veic izsniegto licenču un licences kartiņu reģistrāciju;

2.5. sniedz licences pieprasītājiem konsultatīvos pakalpojumus savas kompetences ietvaros;

2.6. izskata citus komisijas kompetencei atbilstošus jautājumus.

3. Komisijas darba organizācija

 

3.1. Komisijas darbu vada komisijas sēdē ievēlēts priekšsēdētājs.

3.2. Komisijas sēdes sasauc tās priekšsēdētājs, nosakot sēdes laiku, vietu un darba kārtību.

3.3. Uz komisijas sēdi tiek uzaicināti piedalīties iesnieguma par licences piešķiršanu iesniedzēji.

3.4. Sēžu protokolēšanu nodrošina domes administrācijas nozīmēts darbinieks.

3.5. Komisijas lēmuma pieņemšanai nepieciešams pilns komisijas sastāvs. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēžu laikā, atklāti balsojot. Lēmums atzīstams par pieņemtu, ja par to balsojuši vismaz divi komisijas locekļi.

3.6. Komisija pieņem lēmumus ar komisijas locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

3.7. Komisijas sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un protokolists.

3.8. Komisijas loceklis nepiedalās lēmuma pieņemšanā, ja lēmums skar šā komisijas locekļa personiskās, viņa ģimenes, pirmās, otrās vai trešās pakāpes radinieku vai to personu, kuru likumiskais pārstāvis viņš ir, intereses. Nepiedalīšanos lēmuma pieņemšanā un balsošanā atzīmē protokolā.

3.9. Komisijas protokoli un tiem pievienotie materiāli glabājas Gulbenes novada domes Attīstības un īpašumu nodaļā.

3.10. Komisijas locekļi saņem atalgojumu novada domes noteiktajā kārtībā un apmēros.

4. Komisijas tiesības

 

4.1. Pieprasīt un saņemt no licences īpašnieka, valsts un pašvaldību institūcijām pilnīgu informāciju, kas saistīta ar licencētās uzņēmējdarbības veikšanu novada teritorijā.

3.2. Pārbaudīt licencētās uzņēmējdarbības veikšanu atbilstoši normatīvo aktu un Gulbenes novada domes saistošo noteikumu prasībām.