Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisijas nolikums

Apstiprināts 2009. gada 10. septembra Gulbenes novada domes sēdē (prot. Nr. 9, 21. §)

Grozījumi 2017. gada 27. jūlija Gulbenes novada domes sēdē (prot. Nr. 10, 30. §)

Grozījumi 2017. gada 29. novembra Gulbenes novada domes sēdē (prot. Nr. 16, 22. §)

 

1. Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisija (tālāk tekstā – komisija) ir pašvaldības pārraudzīta institūcija, kura nodarbojas ar Gulbenes novada mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) uzturēšanai līdzekļu plānošanas un izlietošanas pamatotību.

2. Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Saeimas lēmumus, Ministru Kabineta noteikumus, Gulbenes novada domes lēmumus, šo nolikumu un citus normatīvos aktus. Savus uzdevumus tā veic sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, nodrošinot savas darbības atklātumu.

3. Komisijas galvenie uzdevumi ir:

3.1. izstrādāt priekšlikumus par valsts investīciju teritoriālo izvietojumu valsts autoceļu infrastruktūras attīstībā;

3.2. izvērtēt un iesniegt novada domei apstiprināšanai Gulbenes novada pašvaldības autoceļu(ielu) uzturēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojuma attiecīgā gada programmu;

3.3. izvērtēt Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas sadarbībā ar pagasta/pilsētas pārvaldēm sagatavotos pieteikumus par projektu finansēšanu no rezervētajiem mērķdotācijas līdzekļiem pašvaldību autoceļu (ielu) uzturēšanai;

3.4. sniegt konsultatīvos un informatīvos pakalpojumu autoceļu uzturēšanas jomā;

3.5. izvērtēt pagasta/pilsētas pārvalžu sagatavotos priekšlikumus pašvaldības ceļu(ielu) reģistrācijai normatīvo aktu noteiktajā kārtībā;

3.6. uzraudzīt mērķdotācijas līdzekļu izlietojuma likumību un pareizību, ne retāk kā 2 reizes gadā sniegt informāciju Finanšu pastāvīgajai komitejai;

3.7. sagatavot pašvaldības ceļu un ielu sarakstus, reģistrējamo pašvaldības ceļu un ielu izvietojuma shēmas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3.8. sagatavot iesniegumu pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijai un/vai izmaiņu veikšanai pašvaldību ceļu un ielu reģistrā un organizēt to iesniegšanu valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Valsts ceļi”;

3.9. izskatīt citus komisijas kompetencei atbilstošus jautājumus.

4. Komisijas tiesības:

4.1. pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību un citām institūcijām pilnīgu informāciju, kura ir saistīta ar saņemtās mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) uzturēšanai līdzekļu izlietojumu;

4.2. veicināt dažāda kapitāla piesaisti projektiem, kuri ir saistīti ar autoceļu infrastruktūras attīstību.

5. Komisijas sastāvs

5.1. Komisijas sastāvu nosaka novada dome. Komisijas sastāvā iekļaujami:

5.1.1. viens novada domes deputāts;

5.1.2.  novada domes izpilddirektors;

5.1.3. Attīstības un projektu nodaļas darbinieks;

5.1.4. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" Gulbenes nodaļas pārstāvis;

5.1.5. Īpašumu pārraudzības nodaļas darbinieks.

5.2. Padome savā darbā ar padomdevēja tiesībām ir tiesīga pieaicināt arī citus tai nepieciešamos speciālistus.

6. Komisijas darbība

6.1. Komisijas priekšsēdētāju, sekretāru un komisijas priekšsēdētāja vietnieku ievēl no komisijas locekļu vidus.

6.2.Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

6.3. Komisijas lietvedības jautājumus kārto un pārskatus sagatavo komisijas sekretārs.

6.4. Komisijas darbs norit sēdēs. Lēmumu par komisijas sēdes sasaukšanas vietu, laiku un darba kārtību pieņem komisijas priekšsēdētājs.

6.5. Komisijas sēdes darba kārtība komisijas locekļiem tiek izsūtīta 3 dienas pirms komisijas sēdes.

6.6. Komisijas sēde ir tiesīga, ja tajā piedalās komisijas locekļu vairākums. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēžu laikā, atklāti balsojot. Lēmums atzīstams par pieņemtu, ja par to balsojusi ne mazāk kā puse no klātesošiem komisijas locekļiem.

6.7. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretārs.

6.8. Par darbu komisijas sēdēs komisijas locekļiem ir tiesības uz atlīdzību novada domes  padomes noteiktajā kārtībā no mēķdotācijas līdzekļiem pašvaldību autoceļu(ielu) uzturēšanai vienu reizi gadā.

6.9. Komisija savu darbību izbeidz, ja par to ir pieņemts attiecīgs novada domes lēmums.