43.pielikums pie 24.09.2009. Gulbenes novada domes sēdes Nr.10

GULBENES NOVADA DOMES KULTŪRAS KOMISIJAS

N O L I K U M S

1. Gulbenes novada domes Kultūras komisija (turpmāk tekstā – komisija) (turpmāk tekstā – komisija) ir Gulbenes novada domes (turpmāk tekstā – domes) izveidota institūcija, kas veic Latvijas Republikas normatīvajos aktos, domes saistošajos noteikumos, lēmumos un šajā nolikumā paredzētos uzdevumus.

2. Komisijas skaitlisko un vārdisko sastāvu nosaka un apstiprina dome. Izmaiņas komisijas sastāvā var izdarīt tikai novada dome.

3. Komisija savā darbībā ievēro Satversmi, Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, novada padomes lēmumus un rīkojumus, šo nolikumu un citus normatīvos aktus.

4. Komisijas galvenie uzdevumi:

4.1. noteikt prioritātes kultūras attīstībai novadā;

4.2. sniegt priekšlikumus novada galvenajam speciālistam kultūras jomā un novada domei amatiermākslas skašu, konkursu, festivālu, koncertu organizēšanā.

4.3. apstiprināt novada kultūras pasākumu plānu;

4.4. iesniegt priekšlikumus kultūras aktivitāšu finansējuma apjomam, sastādot kārtējo novada gada budžetu;

4.5. sniegt priekšlikumus novada domei mūzikas un mākslas skolu audzēkņu un amatierkolektīvu atbalstam, kuri pārstāv novadu konkursos un skatēs, kā arī atbalstīt mākslinieku un kolektīvu līdzdalību valsts un starptautiskajos konkursos un festivālos;

4.6. sniegt priekšlikumus nodaļas vadītājam par labāko novada kultūras darbinieku apbalvošanas ierosināšanu.

5. Komisijas funkcijas:

5.1. atbalstīt metodiski izglītojošo darbu un pieredzes apmaiņas pasākumus kultūras darbiniekiem (mūzikas un mākslas skolas pedagogi, bibliotekāri, muzeju darbinieki, amatierkolektīvu vadītāji un virsvadītāji, kultūras iestāžu darbinieki);

5.2. koordinēt novada līdzdalību Latvijas Republikas skatēs, konkursos un kultūras pasākumos;

5.3. sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, aģentūrām, uzņēmējiem un citām iestādēm .

5.4. koordinēt novada kultūras darbinieku un kolektīvu apmaiņas braucienus un dalību kultūras pasākumos, apstiprinātā budžeta ietvaros,;

5.5. izstrādāt kritērijus un organizēt konkursus labāko kultūras darbinieku un kolektīvu izvērtēšanai.

5.6. izskatīt iesniegumus komisijas kompetences ietvaros.

6. Komisijas locekļi no sava vidus pirmajā sēdē, pēc komisijas apstiprināšanas novada domē, ievēl komisijas priekšsēdētāju, vietnieku un apstiprina komisijas sekretāru.

7. Komisijas sēdes sasauc tās priekšsēdētājs pēc savas vai komisijas locekļu iniciatīvas ne retāk kā vienu reizi ceturksnī.

8. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs.

9. Komisijas lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā 2/3 no komisijas locekļiem.

10. Komisija uz savām sēdēm ar padomdevēja tiesībām var pieaicināt nepieciešamos speciālistus.

11.Par piedalīšanos komisijas sēdēs komisijas locekļi atlīdzību nesaņem.

12. Komisija savu darbību izbeidz saskaņā ar novada domes lēmumu.

13. Strīdus, kas rodas komisijas darbības rezultātā, izskata novada dome.