45.pielikums pie 2012.gada 26.jūlija domes sēdes Nr.13, 27.§

GULBENES NOVADA
AVĀRIJAS STĀVOKLĪ UN PAMESTU BŪVJU APZINĀŠANAS KOMISIJAS
NOLIKUMS

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"
61.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Gulbenes novada avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisija, turpmāk – Komisija, ir Gulbenes novada domes, turpmāk – Dome, izveidota pastāvīgi funkcionējoša koleģiāla konsultatīva institūcija, kura vērtē būvju sakārtošanas vai nojaukšanas nepieciešamību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un sniedz par to atzinumus.
1.2. Komisijas nolikums, turpmāk – Nolikums, reglamentē Komisijas darbību, nosaka tās darbības mērķi, funkcijas un kompetenci.
1.3. Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu, Latvijas būvnormatīvus, Gulbenes novada domes lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības saistošos noteikumus, Gulbenes novada teritorijas plānojumu un citus normatīvos aktus būvju nojaukšanas jautājumos.

II. Komisijas darbības mērķis, funkcijas un kompetence
2.1. Komisijas darbības mērķis ir nodrošināt Gulbenes novada administratīvajā teritorijā būvju, tajā skaitā kultūras pieminekļu sarakstā esošo būvju, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, nonākušas tādā stāvoklī, ka apdraud būvei blakus esošos īpašumus, transporta kustību, trešo personu veselību un dzīvību vai bojā ainavu, sakārtošanu vai nojaukšanu.
2.2. Komisijai ir šādi uzdevumi:
2.2.1. izskatīt fizisku vai juridisku personu, vai šo personu grupu iesniegumus būvju sakārtošanas vai nojaukšanas jautājumos;
2.2.2. apzināt Gulbenes novadā cilvēku drošību apdraudošās, vidi degradējošas un pilnīgi sagruvušās būves;
2.2.3. noskaidrot būvju piederību;
2.2.4. pārbaudīt būves un sniegt atzinumus par būvju stāvokli;
2.2.5. veikt saraksti ar būvju īpašniekiem;
2.2.6. sniegt atzinumus un ieteikumus ēku un būvju īpašniekiem par jautājumiem, kas saistīti ar būvju sakārtošanu vai nojaukšanu;
2.2.7. sniegt priekšlikumus par būvju klasifikāciju nodokļu administrēšanas vajadzībām;
2.2.8. izvērtēt būvju nojaukšanas ietekmi uz ainavu, ekoloģiju, kultūrvēsturisko vidi un sniegt atzinumu par būvju nojaukšanu vai saglabāšanu;
2.2.9. sniegt rakstisku informāciju par Gulbenes novadā apzinātām cilvēku drošību apdraudošām, vidi degradējošām un pilnīgi sagruvušām būvēm;
2.2.10. izlikt informāciju par izsniegto (nosūtīto) brīdinājumu pašvaldības administrācijas un pagastu pārvalžu telpās redzamā vietā, kā arī organizēt tās ievietošanu kādā no vietējiem laikrakstiem vai pašvaldības bezmaksas izdevumā un pašvaldības mājas lapā internetā;
2.2.11. sadarboties ar valsts, pašvaldību un citām organizācijām jautājumos, kas saistīti ar ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanu, to sakārtošanu vai nojaukšanu.
2.3. Komisijai ir tiesības:
2.3.1. brīdināt būvju īpašniekus par nepieciešamību sakārtot vai nojaukt to īpašumā esošās cilvēku drošību apdraudošas, vidi degradējošas un pilnīgi sagruvušas būves;
2.3.2. pieprasīt un saņemt no pašvaldību un valsts institūcijām, kā arī citām organizācijām nepieciešamo informāciju (dokumentus, izziņas, aprēķinus utt.) Komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai;
2.3.3. pieaicināt Komisijas izvēlētus ekspertus, nozaru speciālistus, Domes amatpersonas un darbiniekus, Domes iestāžu un uzņēmumu vadītājus vai to darbiniekus, kā arī citas ieinteresētās personas, izskatāmā jautājuma sekmīgai risināšanai un pamatota lēmuma pieņemšanai;
2.3.4. iesniegt Komisijas priekšlikumus un atzinumus Komisijas kompetences ietvaros izskatīšanai Gulbenes novada būvvaldes un Domes sēdēs.
2.4. Komisija ir atbildīga par:
2.4.1. šajā nolikumā un normatīvajos aktos noteikto pienākumu un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
2.4.2. normatīvo aktu ievērošanu savā darbībā;
2.4.3. skatāmo jautājumu laikā iegūtās informācijas konfidencialitātes saglabāšanu.

III. Komisijas struktūra un vadība
3.1. Komisijas skaitlisko un vārdisko sastāvu nosaka un apstiprina ar Domes lēmumu.
3.2. Komisijas sastāvs:
3.2.1. Komisijas priekšsēdētājs;
3.2.2. 2 (divi) Komisijas locekļi.
3.3. Komisijas priekšsēdētāju ievēl Dome, Komisijas priekšsēdētāja vietnieku no sava vidus ievēl Komisijas locekļi.
3.4. Komisiju vada un darbu organizē Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – no Komisijas locekļiem ievēlēts Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
3.5. Komisijas priekšsēdētājs:
3.5.1. plāno, organizē un vada Komisijas darbu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim nolikumam;
3.5.2. paraksta Komisijas dokumentus;
3.5.3. sadala Komisijas locekļu pienākumus, kontrolē un novērtē pienākumu izpildi;
3.5.4. iesniedz Domei priekšlikumus, paskaidrojumus un ieteikumus jautājumos, kas ietilpst Komisijas kompetencē;
3.5.5. atbild par visu Komisijas rīcībā nodoto un esošo materiālo vērtību un dokumentācijas saglabāšanu;
3.5.6. koordinē Komisijas sadarbību ar Gulbenes novada pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un citām iestādēm un organizācijām;
3.5.7. sagatavo informāciju un veic saraksti ar dažādām iestādēm, institūcijām un organizācijām par Komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem;
3.5.8. ar Domes pilnvarojumu pārstāv Komisiju visās valsts un pašvaldību institūcijās, sabiedriskajās organizācijās, tiesu iestādēs, kā arī citās Latvijas Republikas un starptautiskajās organizācijās un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās).
3.6. Komisijas locekļi:
3.6.1. piedalās Komisijas sēdēs;
3.6.2. dod individuālu vērtējumu par būvju stāvokli saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
3.6.3. paraksta Komisijas atzinumus;
3.6.4. pilda Komisijas priekšsēdētāja uzliktos pienākumus un norādījumus;
3.7. Komisijas sekretāra pienākumus veic no Komisijas sēdē klātesošo Komisijas locekļu vidus ievēlēts Komisijas loceklis.
3.8. Komisijas priekšsēdētājs un locekļi var pārtraukt darbību Komisijā, iesniedzot iesniegumu Domē par savu pienākumu pildīšanas izbeigšanu.
3.9. Ievēlot citu personu atsaukto vai darbību izbeigušo Komisijas locekļu, Komisijas priekšsēdētāja vietā, Dome apstiprina Komisijas sastāva izmaiņas.

IV. Komisijas darba organizācija
4.1. Komisija darbojas Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektora pārraudzībā.
4.2. Komisijas sēdes sasauc pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Komisijas sēdi sasauc Komisijas priekšsēdētājs, nosakot sēdes vietu, laiku un darba kārtību.
4.3. Komisija ir lemtspējīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas locekļiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalsojuši vairāk kā puse no klātesošo komisijas locekļu, apliecinot to ar saviem parakstiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
4.4. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas loceklim, kurš nepiekrīt komisijas lēmumam, ir tiesības rakstiski pievienot protokolam savu viedokli.
4.5. Komisijas sēžu protokolus paraksta Komisijas priekšsēdētājs, visi klātesošie Komisijas locekļi.
4.6. Komisija Domei sniedz pārskatu par savu darbību ne retāk kā vienu reizi gadā. Pārskats par Komisijas darbību tiek iesniegts arī pēc Domes vai Domes priekšsēdētāja pieprasījuma.