Apstiprināts 2014. gada 26.jūnija Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.14, 7.§)

I. Vispārīgie noteikumi

1. Gulbenes novada domes Starpinstitucionālā komisija (turpmāk – Komisija) ir Gulbenes novada domes (turpmāk – Dome) apstiprināta koleģiāla institūcija.

2. Tās mērķis ir koordinēt Gulbenes novada pašvaldības, valsts un sabiedrisko institūciju, fizisku un juridisku personu un ģimenes sadarbību ar izglītības iestādēm, risinot jautājumus par nepilngadīgo izglītojamo sistemātiskiem izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem.

II. Komisijas uzdevumi un tiesības

3. Komisijas uzdevumi:

3.1. analizēt stāvokli Gulbenes novadā (turpmāk – Novads) par nepilngadīgo pieļautajiem izglītības iestāžu iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem;

3.2. nodrošināt Novada izglītības iestāžu, Domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas, sociālā dienesta, bāriņtiesas, Pašvaldības policijas, Valsts policijas, Probācijas dienesta (turpmāk – Valsts un pašvaldības institūcijas), ģimenes un nepilngadīgā sadarbību pārkāpumu novēršanas profilaksē un lēmumu pieņemšanā;

3.3. noteikt veicamos preventīvos pasākumus darbā ar nepilngadīgajiem izglītojamajiem, kuri pieļauj izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumus;

3.4. nodrošināt institūciju kompetencē esošās informācijas apmaiņu nepilngadīgā uzvedības sociālās korekcijas un palīdzības programmas izstrādāšanā;

3.5. risināt starpinstitūciju sadarbības jautājumus;

3.6. konsultēt institūcijas un ģimenes sadarbības un citu problēmjautājumu risināšanā.

4. Komisijas tiesības:

4.1. saņemt Komisijas uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldības institūcijām;

4.2. uzaicināt piedalīties Komisijas sēdēs valsts un pašvaldības institūciju darbiniekus, kuru kompetencē ir konkrētā Komisijas sēdē izskatāmā jautājuma risināšana;

4.3. uzaicināt piedalīties Komisijas sēdēs nepilngadīgā izglītojamā, kurš pieļauj izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumus, vecākus (aizbildņus), nepilngadīgo izglītojamo, klases audzinātāju, sociālo pedagogu, izglītības iestādes vadītāju vai citu institūciju pārstāvjus;

4.4. sniegt rekomendācijas un sagatavot priekšlikumus valsts un pašvaldību institūcijām konkrētā Komisijas sēdē izskatītā jautājumu risināšanā;

4.5. izstrādāt priekšlikumus izglītojamo pieļauto izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu novēršanas veicināšanai.

4.6. informēt Domi un sniegt priekšlikumus par izglītības iestādes darbinieku faktisko rīcību.

III. Komisijas izveide un sastāvs

5. Komisijas skaitlisko un vārdisko sastāvu nosaka un apstiprina Dome.

6. Komisijas sastāvā ietilpst 7 (septiņi) locekļi:

6.1. Domes deputāts,

6.2. Domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālists,

6.3. Novada sociālā dienesta pārstāvis,

6.4. Domes Administratīvās komisijas pārstāvis,

6.5. Novada Pašvaldības policijas pārstāvis,

6.6. Valsts policijas pārstāvis,

6.7. Probācijas dienesta pārstāvis.

7. Komisijas vadītāju, vietnieku un protokolistu ievēl Komisijas locekļi no sava vidus ar balsu vairākumu.

IV. Komisijas darba organizēšana

8. Komisijas vadītājs:

8.1. plāno un organizē Komisijas darbu;

8.2. sagatavo un apstiprina Komisijas sēžu darba kārtību;

8.3. sasauc un vada Komisijas sēdes;

8.4. paraksta sēžu protokolus un citus Komisijā sagatavotus dokumentus.

9. Komisijas vadītāja pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda Komisijas vadītāja vietnieks.

10. Komisijas sēdes sasauc Komisijas vadītājs pēc nepieciešamības.

11. Komisijas vadītājs nosaka Komisijas sēdes laiku un datumu un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Komisijas sēdes elektroniski nosūta Komisijas locekļiem informāciju par Komisijas sēdes sasaukšanu un darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem.

12. Komisija lēmumus pieņem sēdē, atklāti balsojot, bez iesaistīto personu klātbūtnes, ar balsu vairākumu. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas vadītāja balss.

13. Komisijas locekļi:

13.1. informē Komisiju par viņu pārstāvētās institūcijas viedokli Komisijas sēdē izskatāmajā jautājumā;

13.2. informē viņu pārstāvēto institūciju par Komisijas sagatavotajiem dokumentiem un lēmumu projektiem;

13.3. piedalās Komisijas sēdēs, priekšlikumu sagatavošanā un lēmumu pieņemšanā balsojot.

14. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem.

15. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta Komisijas vadītājs.

16. Komisijas sēžu protokolētājs informē ieinteresētās personas par Komisijas pieņemtajiem lēmumiem, rekomendācijām un priekšlikumiem.

17. Komisijas locekļi par darbu Komisijā ir tiesīgi saņemt atlīdzību Domes noteiktajā apmērā 1 (vienu) reizi mēnesī līdz 5.datumam par iepriekšējo mēnesi.

18. Komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Domē.

V. Noslēguma noteikumi

19. Komisijas locekļiem aizliegts izpaust informāciju, kas viņiem kļuvusi zināma, pildot Komisijas locekļa pienākumus - ziņas par personu datiem, par nepilngadīgo izdarītajiem likumpārkāpumiem un ziņas, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērna turpmākai attīstībai vai viņa psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai.

20. Par informācijas neatļautu izmantošanu vai izplatīšanu vainīgās personas saucamas pie disciplinārās atbildības vai citas likumā noteiktās atbildības.

21. Komisija savā darbībā ievēro ētikas un morāles normas.

22. Grozījumus un papildinājumus nolikumā var ierosināt jebkurš no Komisijas sastāva.

23. Komisija darbību izbeidz, ja par to tiek pieņemts attiecīgs Domes lēmums.