Apstiprināts 2017.gada 30.marta Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.4, 53.§)

Iepirkumu komisijas nolikums

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 61.panta trešo daļu, Publisko iepirkumu likuma 24.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1.            Nolikums nosaka Gulbenes novada domes (turpmāk – Dome) pastāvīgās iepirkumu komisijas (turpmāk - Komisija) darbības mērķus, kompetenci, tiesības un pienākumus, struktūru, darba organizāciju un atbildību, veicot publiskos iepirkumus un iepirkumu procedūras (turpmāk-iepirkuma procedūras).

2.            Komisija savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus, domes lēmumus, domes iekšējos normatīvos aktus un šo nolikumu.

3.            Komisiju izveido ar domes lēmumu. Dome apstiprina komisijas priekšsēdētāju un nosaka komisijas skaitlisko un vārdisko sastāvu.

4.            Komisijai ir noteikta parauga veidlapa.

5.            Komisijas darbības organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, nodrošina domes Iepirkumu nodaļa.

II. Komisijas darbības mērķis, funkcijas un kompetence

6.            Komisijas darbības mērķis ir nodrošināt pašvaldības iepirkuma procedūrām paredzēto līdzekļu racionālu, efektīvu izlietošanu, iepirkumu procedūru atklātumu un piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.            Komisijas kompetencē ir Publisko iepirkumu likumā noteikto iepirkuma procedūru organizēšana, balstoties uz pasūtītāja iesniegtajiem pieteikumiem un tehniskajām specifikācijām, tai skaitā:

7.1.         iepirkuma procedūru nolikumu, sarunu procedūru izvēles un uzaicinājumu par piedalīšanos sarunu procedūrās izskatīšana un apstiprināšana;

7.2.         iepirkuma procedūru izziņošana;

7.3.         rakstiskas informācijas sniegšana par izziņotajām iepirkuma procedūrām;

7.4.         piedāvājumu un pieteikumu pieņemšana un atvēršana;

7.5.         iesniegto piedāvājumu un pieteikumu izvērtēšana;

7.6.         kandidāta vai pretendenta izvēle, kam tiek piešķirtas publiska iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;

7.7.         lēmumu par iepirkuma procedūru rezultātiem pieņemšana;

7.8.         iepirkumu procedūru ziņojumu parakstīšana;

7.9.         lēmumu par iepirkumu procedūru rezultātiem paziņošana visiem kandidātiem vai pretendentiem un Iepirkumu uzraudzības birojam;

7.10.      pēc nepieciešamības, Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos, ekspertu – speciālistu ar padomdevēja tiesībām pieaicināšana;

7.11.      citu Publisko iepirkumu likumā noteikto darbību veikšana.

III. Komisijas struktūra, darba organizācija un atbildība

8.            Komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kuru no sava vidus ievēl komisijas locekļi, un 3 (trīs) komisijas locekļi.

9.            Komisijas darbu organizē un vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

10.          Komisijas priekšsēdētājs:

10.1.      organizē un vada komisijas darbu;

10.2.      nosaka sēdes datumu, laiku, vietu un darba kārtību;

10.3.      atklāj, pārtrauc un slēdz sēdes;

10.4.      pārliecinās par kvoruma esamību;

10.5.      dod vārdu komisijas locekļiem, ekspertam;

10.6.      formulē pieņemamos lēmumus;

10.7.      izvirza jautājumus balsošanai;

10.8.      savas kompetences ietvaros nosaka komisijas locekļu uzdevumus;

10.9.      paraksta komisijas apstiprinātos iepirkuma procedūru dokumentus;

10.10.    paraksta komisijas vārdā vēstules par atbildēm uz kandidātu vai pretendentu uzdotajiem jautājumiem attiecīgajā iepirkuma procedūrā;

10.11.    lūdz domei veikt izmaiņas komisijas sastāvā, ja tiek konstatēts, ka komisijas sastāvs nevar nodrošināt sekmīgu iepirkumu procesu;

10.12.    nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāja, iepirkuma komisijas locekļu un ekspertu apliecinājumu parakstīšanu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem Publisko iepirkumu likuma izpratnē;

10.13.    atbild par komisijas darbu un komisijas pieņemto lēmumu tiesiskumu, pamatotību un ir administratīvi atbildīgs saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

11.          Komisijas locekļi:

11.1.      piedalās komisijas sēdēs;

11.2.      izvērtē saņemtos iepirkuma procedūru dokumentus;

11.3.      ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms noteiktās komisijas sēdes, informē komisijas priekšsēdētāju par prombūtni vai citiem apstākļiem, kuru dēļ Komisijas loceklis nevar piedalīties Komisijas sēdē;

11.4.      ievēro Publisko iepirkumu likumā un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos Komisijas locekļa darbības ierobežojumus un aizliegumus;

11.5.      pēc komisijas priekšsēdētāja ierosinājuma piedalās Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas sēdēs un sniedz paskaidrojumus;

11.6.      katrs komisijas loceklis atbild par pieņemtā lēmuma tiesiskumu, pamatotību un ir administratīvi atbildīgs saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

12.          Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolā norāda:

12.1.      komisijas sēdes datumu, vietu un atklāšanas un noslēgšanas laiku;

12.2.      komisijas sastāvu, izveidošanas pamatojumu;

12.3.      komisijas locekļu vārdus un uzvārdus, amatus, kuri piedalās sēdē un kuri sēdē nepiedalās;

12.4.      sēdes darba kārtību;

12.5.      katra skatāmā jautājuma īsu aprakstu;

12.6.      komisijas locekļu viedokļus un priekšlikumus, pieņemtos lēmumus un balsošanas rezultātu – balsu skaitu „par„ vai „pret”, uzrādot katra komisijas locekļa balsojumu.

13.          Iepirkumu nodaļa trīs darba dienu laikā pēc komisijas sēdes norises dienas sagatavo komisijas sēdes protokolu.

14.          Kārtējā komisijas sēdē iepriekšējo komisijas sēdes protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalījās attiecīgajā komisijas sēdē.

15.          Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu. Komisijas locekļu skaitu nosaka, iegūto rezultātu apaļojot uz augšu.

16.          Balsošana komisijas sēdēs notiek atklāti. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Komisijas locekļi nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas. Ja komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieka balss.

17.          Kārtējās komisijas darba kārtība tiek izziņota un sagatavotie sēdes materiāli komisijas locekļiem tiek elektroniski nosūtīti ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms komisijas sēdes.

18.          Komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam, slēdzot publisko iepirkuma līgumu.

19.          Komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

20.          Nolikums stājas spēkā 2017.gada 1.aprīlī.

21.          Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2015.gada 23.decembra Gulbenes novada domes sēdē apstiprinātais iepirkumu komisijas nolikums (protokols Nr.27, 37.§).