Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums

Apstiprināts 2018.gada 25.oktobra Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.22, 33.§)

Izdots pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 61.panta trešo daļu

I.Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes novada domes Ētikas komisija (turpmāk – Komisija) ir Gulbenes novada domes (turpmāk – Dome) izveidota koleģiāla institūcija, kuras mērķis ir nostiprināt profesionālās ētikas normas un pamatprincipus atbilstoši Gulbenes novada pašvaldības mērķiem un uzdevumiem, kā arī veicināt domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, deputātu, izpilddirektora un pašvaldības administrācijas, iestāžu, institūciju, struktūrvienību, aģentūras, kā arī citu subjektu, kas pilda pašvaldības funkcijas, darbinieku (turpmāk –darbinieki) rīcību atbilstoši Gulbenes novada pašvaldības Ētikas kodeksa (turpmāk – Ētikas kodekss) prasībām.

2. Komisijas uzdevums ir objektīvi un vispusīgi izvērtēt Ētikas kodeksā noteikto normu ievērošanu.

3. Komisija savā darbībā ievēro Ētikas kodeksā noteiktos pamatprincipus, savukārt, situācijās, kas nav minētas Ētikas kodeksā, rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajām uzvedības normām un atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4. Šis nolikums nosaka Komisijas kompetenci, tiesības un pienākumus, struktūru, darba organizāciju un atbildību.

5. Komisijas darbības organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, nodrošina Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskā nodaļa (turpmāk - Administratīvi juridiskā nodaļa).

II. Komisijas darbības funkcijas un tiesības

6. Komisijai ir šādas funkcijas:

6.1. izskatīt darbinieku un citu fizisko un juridisko personu iesniegumus par darbinieku neētisku rīcību vai rīcību, kas ir pretrunā Ētikas kodeksam;

6.2. analizēt un risināt ētiska rakstura konfliktus;

6.3. izvērtēt taisnīgi un godīgi darbinieku neētisko rīcību vai rīcību, kas ir pretrunā Ētikas kodeksam, pamatojoties uz objektīviem un pārbaudāmiem faktiem;

6.4. sniegt atzinumu par darbinieka konkrētās Ētikas kodeksa normas pārkāpumu un rekomendācijas darbinieku rīcības uzlabošanai;

6.5. pēc darbinieku iniciatīvas konsultēt tos par ētikas jautājumiem un sniegt ieteikumus, kā nepieļaut neētisku rīcību;

6.6. pārskatīt un sniegt priekšlikumus par Ētikas kodeksa un iekšējo normatīvo aktu pilnveidošanu vai aktualizēšanu.

7. Komisijai ir šādas tiesības:

7.1. savas kompetences ietvaros pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no darbiniekiem, ievērojot iestādē noteikto dokumentu aprites kārtību;

7.2. uzaicināt uz Komisijas sēdēm ētikas normu pārkāpumu lietā iesaistītos darbiniekus paskaidrojumu sniegšanai;

7.3. pieņemt lēmumu par izskatāmo lietu un sniegt atzinumu par konkrētās Ētikas kodeksa normas pārkāpumu un rekomendācijas darbinieku rīcības uzlabošanai;

7.4. lemt par priekšlikumiem Ētikas kodeksa un iekšējo normatīvo aktu pilnveidošanā vai aktualizēšanā.

III. Komisijas struktūra, darba organizācija un atbildība

8. Komisija sastāv  no 5 locekļiem, atbilstoši Ētikas kodeksa 36.punktā noteiktajam.

9. Komisijas locekļi par darbu Komisijas sēdēs saņem atlīdzību tādā apmērā, kāds noteikts  Gulbenes novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.

10. Komisija ir neatkarīga savā darbā un neviens nav tiesīgs iejaukties vai ietekmēt Komisijas darbu.

11. Komisijas locekļi ar balsu vairākumu no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

12. Komisijas darbu organizē un vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

13. Komisijas darbs notiek sēdēs. Komisijas sēdes sasauc, darba kārtību nosaka un sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs.

14. Komisija, izskatot iesniegumu, var pieaicināt Komisijas darbā:

14.1. attiecīgās iestādes vai struktūrvienības ekspertu, ja ir nepieciešams pietiekami izprast konkrētās struktūrvienības vai pašvaldības pamatdarbības jautājumus;

14.2. attiecīgās iestādes vai institūcijas vadītāju vai tā vietnieku, ja iesniegums ir saistīts ar iestādes vai institūcijas darbinieka rīcību.

15. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā trīs tās locekļi.

16. Komisija pieņem lēmumus, atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem Komisijas locekļiem. Komisijas locekļi nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas. Ja balsis sadalās vienādi, tad izšķirošā ir Komisijas sēdes vadītāja balss.

17. Komisijas loceklis atstata sevi no iesnieguma vai sūdzības izskatīšanas, ja viņš tieši vai netieši ir ieinteresēts iesnieguma vai sūdzības izskatīšanā (personīgi, amatu pakļautības kārtībā).

18. Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisijas sēdes protokolā norāda:

18.1. Komisijas sēdes norises vietu un laiku;

18.2. Komisijas sēdes dalībniekus;

18.3. jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;

18.4. balsošanas rezultātus, norādot katra Komisijas locekļa balsojumu par katru lēmumu;

18.5. pieņemtos lēmumus.

19. Komisijas sēdes gaitu var fiksēt  audioierakstā, ja tam piekrīt persona, kas uzaicināta piedalīties Komisijas sēdē. Sēdes gaitas audioieraksta veikšanas gadījumā audio ierakstu pievieno Komisijas sēdes protokolam, kurā norāda 18.1., 18.2., 18.4. un 18.5.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī īsu uzdoto jautājumu un sniegto paskaidrojumu aprakstu pēc būtības.

20. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi Komisijas locekļi, kas piedalījās sēdē. Protokols nav publiski pieejams.

21. Administratīvi juridiskā nodaļa trīs darba dienu laikā pēc komisijas sēdes norises dienas sagatavo komisijas sēdes protokolu un atzinumu.

22. Komisijas atzinumam ir ieteikuma raksturs. Komisijas lēmums nav apstrīdams vai pārsūdzams.

IV. Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšana

23. Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšanu komisija veic Ētikas kodeksā noteiktajā kārtībā.

24. Komisijas priekšsēdētājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas nosaka Komisijas sēdes laiku, nosūtot Komisijas locekļiem rakstisku paziņojumu, informējot telefoniski vai elektroniski vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms sēdes.

25. Darbiniekam, kura iespējamais Ētikas kodeksa pārkāpums sēdē tiks izskatīts, ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, kā arī uz šā nolikuma 17.punktā minētajiem pamatiem var pieteikt noraidījumu Komisijas loceklim, norādot iemeslus.

26. Ja pieteikts noraidījums, Komisija uzklausa Komisijas locekli, kuram noraidījums pieteikts, un pārējos Komisijas locekļus un izlemj par pieteikto noraidījumu. Ja noraidīts Komisijas loceklis, lietu izskata bez šī Komisijas locekļa.

27. Personai, kura iesniegusi iesniegumu, un darbiniekam, par kuru ir iesniegts iesniegums, ir tiesības sniegt paskaidrojumus un izteikt savu viedokli. Ja persona nevar piedalīties Komisijas sēdē, viņa rakstiski iesniedz Komisijai savu viedokli par konkrēto jautājumu pirms Komisijas sēdes un paskaidro neierašanās iemeslu.

28. Darbinieka, par kuru iesniegts iesniegums, atteikšanās sadarboties, nesniedzot paskaidrojumus, vai neattaisnota neierašanās uz sēdi, tiek uzskatīta par ētikas normu pārkāpumu.

29. Iestādes vadītājs 3 (trīs) darba dienu laikā (pašvaldības izpilddirektora gadījumā – Domei) izvērtē komisijas atzinumu un pieņem lēmumu Ētikas kodeksa normu pārkāpuma gadījumā, rakstot uz atzinuma attiecīgu rezolūciju. Ja Darbinieka (izņemot domes deputāta, domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka) rīcība ir pretrunā Ētikas kodeksā noteiktajām normām un tajā ir disciplināra pārkāpuma pazīmes, ņemot vērā Ētikas komisijas atzinumu un iestādes vadītāja rezolūciju, Darbiniekam var piemērot disciplinārsodu vai lemt par Darbinieka atbrīvošanu no amata (darba) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

30. Ja Komisija konstatē Ētikas kodeksa pārkāpumu un secina, ka konfliktsituācijas risināšanai nepieciešama pušu samierināšana, tā veic pārrunas nolūkā panākt pušu samierināšanu.

31. Ar Komisijas lēmumu tiek iepazīstināts iesniedzējs un persona, par kuru iesniegta sūdzība.

32. Nav pieļaujama jebkādu nelabvēlīgu seku radīšana institūcijas vadītājam vai darbiniekam, vai personai sakarā ar iesnieguma iesniegšanu.

33. Par Komisijas pieņemto lēmumu attiecībā uz Domes deputātu, Domes priekšsēdētājs informē deputātus kārtējā Domes sēdē.

34. Saskaņā ar Ētikas komisija atzinumu par Ētikas kodeksa pārkāpumu, ko izdarījis domes deputāts, domes priekšsēdētājs vai domes priekšsēdētāja vietnieks, Gulbenes novada pašvaldības vecākais sabiedrisko attiecību speciālists ievieto publikācija Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, norādot amatpersonas, kas izdarījusi pārkāpumu, vārdu uzvārdu, amatu, atsauci uz Ētikas komisijas atzinuma datumu un pārkāptos Ētikas kodeksa punktus, atbilstoši Ētikas komisijas atzinumā norādītajam.

V. Ētikas komisijas atbildība

35. Komisija ir atbildīga par tās nolikumā paredzēto funkciju izpildi un konfidencialitātes ievērošanu.

36. Komisija ir atbildīga par pieņemto atzinumu atbilstību Ētikas kodeksa normām un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

VI. Noslēguma jautājumi

37. Nolikums stājas spēkā 2018.gada 1.novembrī.