MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJAS NOLIKUMS

Apstiprināts 2015.gada 27.augusta Gulbenes novada domes sēdē (prot. Nr.18, 15.§)

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu

               

I. Vispārīgie jautājumi

1.            Medību koordinācijas komisija (turpmāk – Komisija) ir Gulbenes novada domes (turpmāk – Dome) izveidota koordinējoša un konsultatīva institūcija Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.

2.            Komisija savā darbībā ievēro starptautiskos normatīvos aktus, Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, Domes saistošos noteikumus, lēmumus un šo nolikumu.

3.            Komisijas veidlapa ir Gulbenes novada pašvaldības veidlapa, kas papildināta ar vārdiem “Medību koordinācijas komisija”.

4.            Komisijas darbību pārrauga Dome, kurai ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt tās ievēlētās komisijas darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

5.            Šo nolikumu apstiprina Dome. Grozījumus nolikumā var ierosināt Komisijas priekšsēdētājs, Komisijas locekļi vai Domes priekšsēdētājs.

II.            Komisijas tiesības un pienākumi

6.            Komisijas tiesības un galvenie pienākumi noteikti Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”.

7.            Bez normatīvajos aktos minētajām tiesībām un pienākumiem, Komisijai ir tiesības un pienākumi:

7.1.         veicināt mednieku, zemnieku, Valsts meža dienesta, AS “Latvijas Valsts meži” un novada pašvaldības savstarpējo komunikāciju un sapratni;

7.2.         koordinēt mednieku un zemnieku iesaisti pasākumos, kas vērsti uz meža dzīvnieku nodarītā kaitējuma lauksaimniecības kultūrām pārtraukšanu un jaunu draudu novēršanu;

7.3.         veikt informatīvus un konsultatīvus pasākumus, lai nodrošinātu komisijas kompetencē esošo uzdevumu izpildi;

7.4.         pieprasīt un saņemt no Gulbenes novada pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām nepieciešamo informāciju Komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai;

7.5.         nodrošināt Komisijas darba procedūras dokumentu izstrādāšanu un atbildēt par Komisijas darba norisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

7.6.         sagatavot un virzīt izskatīšanai attiecīgajās domes komitejās, komisijas kompetencē esošus lēmumu projektus;

7.7.         uzaicināt uz Komisijas sēdēm valsts, pašvaldības un citu institūciju amatpersonas un speciālistus;

7.8.         ierosināt piesaistīt postījumu novēršanai medniekus no citiem novada mednieku kolektīviem, ja medību tiesību lietotājs saviem spēkiem nevar novērst savvaļas dzīvnieku radītos postījumus lauksaimniecības kultūrām konkrētajā īpašumā, iepriekš vienojoties ar medību tiesību lietotāju;

7.9.         piedalīties Domes sēdēs un pārstāvēt tajās Komisiju jautājumos, kas ir tās kompetencē;

7.10.      saņemt nepieciešamo informāciju lietvedības un arhīva sakārtošanas jautājumos no Gulbenes novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem;

III.           Komisijas sastāvs

8.            Komisijas vārdisko un skaitlisko sastāvu nosaka un apstiprina Dome uz 4 (četriem) gadiem Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” noteiktajā kārtībā.

9.            Komisija sastāv no:

9.1.         Komisijas priekšsēdētāja, ko ievēl Dome;

9.2.         Komisijas priekšsēdētāja vietnieka un sekretāra, ko ievēl Komisijas locekļi no sava vidus;

9.3.         Komisijas locekļiem.

10.          Komisijas priekšsēdētājs:

10.1.      atbild par Komisijas lēmumu projektu sagatavošanu;

10.2.      plāno, organizē un vada Komisijas darbu;

10.3.      sasauc un vada Komisijas sēdes, apstiprina sēžu darba kārtību;

10.4.      apstiprina un iesniedz Domē Komisijas darba pārskatus;

10.5.      pārstāv Komisiju visās pašvaldības, valsts, privātajās, tiesu iestādēs un sabiedriskajās institūcijās;

10.6.      atbild par visu Komisijas rīcībā nodoto un esošo materiālo vērtību un dokumentācijas saglabāšanu;

10.7.      koordinē Komisijas sadarbību ar Gulbenes novada pašvaldības struktūrvienībām un citām iestādēm un organizācijām;

10.8.      nepieciešamības gadījumos pieaicina Komisijas darbā ekspertus neatkarīga, profesionāla viedokļa izteikšanai;

10.9.      organizē Komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli;

10.10.    paraksta Komisijas sēžu protokolus, kā arī citus Komisijas dokumentus.

11.          Komisijas priekšsēdētāja vietnieks pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā.

12.          Komisijas locekļi:

12.1.      piedalās Komisijas un tās sēžu darbā;

12.2.      gatavo Komisijas darba dokumentāciju;

12.3.      izpilda Komisijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka norādījumus;

12.4.      paraksta Komisijas sēžu protokolus.

13.          Komisijas sekretārs:

13.1.      pilda Komisijas priekšsēdētāja norādījumus;

13.2.      protokolē Komisijas sēdes gaitu;

13.3.      nodrošina Komisijas saraksti;

13.4.      paraksta Komisijas sēdes protokolus;

13.5.      kārto Komisijas lietvedību, nodrošina dokumentu noformēšanu, glabāšanu un nodošanu Gulbenes novada pašvaldības arhīvā;

13.6.      nodrošina lēmumu un paziņojumu nosūtīšanu iesniedzējiem, medību tiesību lietotājiem u.c. ieinteresētajām personām;

13.7.      nākošajā darba dienā pēc Komisijas sēdes, nodrošina tās protokola publikāciju Domes mājas lapā;

13.8.      veic citus uzdevumus Komisijas sekmīga darba nodrošināšanai.

IV.          Komisijas darba organizācija

14.          Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs, kas ir Gulbenes novada pašvaldības pārstāvis.

15.          Komisija patstāvīgi un neatkarīgi izskata ar medījamo dzīvnieku postījumiem saistītos jautājumus.

16.          Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc attiecīgu iesniegumu saņemšanas pašvaldībā.

17.          Komisija izvērtē personu iesniegumus, dabā pārbauda iesniegumos minētos postījumus un veiktos aizsardzības pasākumus un pieņem lēmumus atklātās sēdēs, kurās piedalās komisijas locekļi, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura zemē konstatēti postījumi, kā arī medību tiesību lietotājs vai, ja tāda nav, medību tiesību lietotājs ģeogrāfiski tuvākajā medību platībā, kurā ir šo postījumu iespējamais iemesls.

18.          Komisija ir tiesīga izskatīt jebkuru iesniegumu par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem, ja Komisijas sēdē piedalās vismaz puse Komisijas locekļu.

19.          Komisija lēmumus pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm daloties, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklis vai pieaicinātais eksperts, kas tieši vai netieši ir ieinteresēts, kāda jautājuma izskatīšanā nav tiesīgs piedalīties konkrētā jautājuma izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā.

20.          Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Domes priekšsēdētājam.

21.          Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs, visi klātesošie Komisijas locekļi un Komisijas sekretārs.

22.          Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmēra aprēķinu paraksta Komisijas priekšsēdētājs, visi klātesošie Komisijas locekļi, kā arī iesniedzējs (cietušais) un medību tiesību lietotājs.

23.          Komisijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai Komisijas loceklis var pārtraukt savu darbību Komisijā, iesniedzot iesniegumu Domē.

24.          Komisijas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku vai Komisijas locekli var atsaukt ar Domes lēmumu.

25.          Komisija Domei sniedz pārskatu par savu darbību ne retāk kā vienu reizi gadā. Pārskats par Komisijas darbību tiek iesniegts arī pēc Domes, Domes priekšsēdētāja rakstiska pieprasījuma.

V.            Komisijas darbības finansiālais nodrošinājums

26.          Komisijas darbību nodrošina no Domes budžeta līdzekļiem.

27.          Komisijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un locekļi saņem atalgojumu par piedalīšanos Komisijas sēdēs un citu ar Komisijas darbu saistīto pienākumu veikšanu Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā noteiktajā kārtībā un apmērā.