2018.gada 25.janvāra Noteikumi Nr.1

Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā

GROZĪJUMI 2018.gada 30.augusta Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.19, 11.§

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I.Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) veicina iedzīvotāju sportu Gulbenes novadā (turpmāk – novads), sniedzot atbalstu sagatavošanās procesam un dalībai sporta sacensībās un sporta sacensību un pasākumu organizēšanai.
2. Šie noteikumi neattiecas:

2.1. uz Pašvaldības atbalstu sportistu un komandu dalībai, pārstāvot novadu, starptautiskā, valsts mēroga, reģionālajās un Pašvaldības sporta sacensībās un pasākumos, kuros dalību nodrošina vai kurus organizē Pašvaldības iestādes vai struktūrvienības;
2.2. uz Pašvaldības atbalstu sportistu un komandu dalībai, pārstāvot novadu, sporta sacensībās vai pasākumos, kas notiek profesionālās ievirzes izglītības programmu ietvaros;
2.3. uz sportistiem, kuri iekļauti Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā un saņem valsts finansējumu.

3. Pašvaldības atbalsts tiek nodrošināts attiecīgā gada Pašvaldības budžeta finansējuma ietvaros.

II. Pašvaldības atbalsts un tā veidi

4. Pašvaldība sniedz atbalstu nākamajam gadam:

4.1. sagatavošanās procesam un dalībai sporta sacensībās;
4.2. sporta sacensību un pasākumu organizēšanai.

5. Pašvaldības atbalsta veidi:

5.1. finansiālais atbalsts;
5.2. Pašvaldības sporta telpu, sporta laukumu, sporta inventāra un citu sporta objektu izmantošana bez maksas.

6. Pašvaldība var piešķirt finansiālo atbalstu sagatavošanas procesam un dalībai sporta sacensībās šādu izdevumu segšanai:

6.1. izdevumu par treniņnometnēm;
6.2. ceļa (transporta) izdevumu uz un no sporta sacensību vietām;
6.3. izdevumu par viesnīcu (naktsmītni);
6.4. dalības maksu;
6.5. citu izdevumu, kas saistīti ar sagatavošanos procesu un dalību sporta sacensībās.

7. Pašvaldība var piešķirt finansiālo atbalstu sporta sacensību un pasākumu organizēšanai šādu izdevumu segšanai:

7.1. balvu iegādes izdevumu;
7.2. reklāmas pakalpojumu;
7.3. mediķu pakalpojumu;
7.4. citu izdevumu, kas saistīti ar sporta sacensību un pasākumu organizēšanu.

III. Pašvaldības atbalsta pretendenti un iesniegumu iesniegšanas kārtība

8. Tiesības pretendēt uz Pašvaldības finansiālo atbalstu sagatavošanās procesam un dalībai sporta sacensībās un Pašvaldības sporta telpu, sporta laukumu, sporta inventāra un citu sporta objektu izmantošanu bez maksas nākamajam gadam ir šādām personām:

8.1. fiziskām personām (individuālajiem sportistiem), kuras:

8.1.1. ir deklarējušas savu dzīvesvietu novada administratīvajā teritorijā;
8.1.2. vēlas piedalīties:

8.1.2.1. Latvijas čempionātā vai kausa izcīņā (sacensības iekļautas Latvijas sporta federāciju padomes atzītas sporta veida federācijas sacensību kalendārā) vai;
8.1.2.2. Eiropas vai Pasaules čempionātā vai kausa izcīņā (sacensības iekļautas Latvijas sporta federāciju padomes atzītas sporta veida federācijas sacensību kalendārā).

8.1.3. iepriekšējā sezonā vai pēdējā gada laikā ir izcīnījušas:

8.1.3.1. 1.-6.vietu Latvijas čempionātā vai kausa izcīņas kopvērtējumā (sacensības iekļautas Latvijas sporta federāciju padomes atzītas sporta veida federācijas sacensību kalendārā) vai;
8.1.3.2. 1.-12.vietu Eiropas vai Pasaules čempionātā vai kausa izcīņas kopvērtējumā (sacensības iekļautas Latvijas sporta federāciju padomes atzītas sporta veida federācijas sacensību kalendārā).

8.2. juridiskām personām (sporta organizācijām):

8.2.1. kuras vismaz vienu gadu darbojas novada administratīvajā teritorijā;
8.2.2. kuru sastāvā ir sportistu komandas vai individuālie sportisti, kuri:

8.2.2.1. ir deklarējuši savu dzīvesvietu novada administratīvajā teritorijā (sportistu komandu gadījumā – vismaz puse ir deklarējuši savu dzīvesvietu novada administratīvajā teritorijā);
8.2.2.2. vēlas piedalīties Latvijas čempionātā vai kausa izcīņā vai Eiropas vai Pasaules čempionātā vai kausa izcīņā (individuālo sportistu gadījumā); reģionālajā vai Latvijas čempionāta augstākajā, 1., 2. vai 3.līgā vai kausa izcīņā (sportistu komandu gadījumā) (sacensības iekļautas Latvijas sporta federāciju padomes atzītas sporta veida federācijas sacensību kalendārā);
8.2.2.3. iepriekšējā sezonā vai pēdējā gada laikā ir izcīnījuši 1.-6.vietu Latvijas čempionātā vai kausa izcīņas kopvērtējumā vai 1.-12.vietu Eiropas vai Pasaules čempionātā vai kausa izcīņas kopvērtējumā (individuālo sportistu gadījumā); reģionālajā čempionātā ir izcīnījuši 1.-3.vietu vai Latvijas čempionāta augstākajā, 1., 2. vai 3.līgā vai kausa izcīņā ir iekļuvuši izslēgšanas kārtā (sportistu komandu gadījumā) (sacensības iekļautas Latvijas sporta federāciju padomes atzītas sporta veida federācijas sacensību kalendārā).

9. Tiesības pretendēt uz Pašvaldības finansiālo atbalstu sporta sacensību vai pasākumu organizēšanai un Pašvaldības sporta telpu, sporta laukumu, sporta inventāra un citu sporta objektu izmantošanu bez maksas nākamajam gadam ir fiziskām vai juridiskām personām, kas nākamajā gadā vēlas organizēt sporta sacensības vai pasākumus novada administratīvajā teritorijā.
10. Pašvaldības atbalsta pretendentam, kas vēlas pretendēt uz atbalstu sagatavošanās procesam un dalībai sporta sacensībās nākamajam gadam, ir jāiesniedz Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijai noteiktas formas iesniegums (1.pielikums). Iesniegumam jāpievieno izdevumu tāme un dokumenti, kas apliecina sasniegumus sporta sacensībās iepriekšējā sezonā vai pēdējā gada laikā (piemēram, sporta sacensību rezultātu protokolu kopijas, diplomu kopijas). Pašvaldības atbalsta pretendents ir tiesīgs pievienot citus dokumentus, ko uzskata par būtisku.
11. Pašvaldības atbalsta pretendents, kas vēlas pretendēt uz atbalstu sporta sacensību vai pasākumu organizēšanā nākamajam gadam, ir jāiesniedz Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijai noteiktas formas iesniegums (2.pielikums). Iesniegumam jāpievieno sporta sacensību vai pasākuma novērtēšanas kritēriji (3.pielikums), izdevumu tāme un sporta sacensību vai pasākuma nolikums. Pašvaldības atbalsta pretendents ir tiesīgs pievienot citus dokumentus, ko uzskata par būtisku.
12. Pašvaldības atbalsta pretendentam iesniegums atbalsta saņemšanai nākamajam gadam ir jāiesniedz Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijai Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401 no kārtējā gada 15.oktobra līdz 15.novembrim.

IV. Iesniegumu izskatīšanas un Pašvaldības atbalsta sniegšanas kārtība

13. Iesniegumus Pašvaldības atbalsta saņemšanai nākamajam gadam izskata un lēmumus par atbalsta sniegšanu pieņem Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisija kārtējā sēdē pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Piešķirtais finansiālais atbalsts tiek pārskaitīts uz Pašvaldības atbalsta saņēmēja iesniegumā norādīto kontu, kad Pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Pašvaldības atbalsta saņēmēju.
14. Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijai ir tiesības:

14.1. pārbaudīt Pašvaldības atbalsta pretendenta iesniegumā norādītās ziņas un pieprasīt papildu informāciju;
14.2. atteikt sniegt Pašvaldības atbalstu šādos gadījumos:

14.2.1. iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas vai nav pievienoti visi dokumenti atbilstoši šiem noteikumiem;
14.2.2. iesniegumā norādītās ziņas ir nepatiesas;
14.2.3. nokavēts iesnieguma iesniegšanas termiņš;
14.2.4. nav iesniegta atskaite par piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu kārtējā gadā un sniegto atbalstu novada sporta sacensību vai pasākumu organizēšanā atbilstoši šiem noteikumiem;
14.2.5. Pašvaldības atbalsta saņēmējs iepriekšējā gadā nav pildījis citus šajos noteikumos paredzētos atbalsta saņēmēja pienākumus (piemēram, piešķirtais finansiālais atbalsts nav atbilstoši izmantots, nav sniegts atbalsts novada sporta sacensību vai pasākumu organizēšanā, nav nodrošināta publicitātes prasība);
14.2.6. ir pierādīts fakts par Pasaules Antidopinga kodeksa vai ētikas normu pārkāpumiem.

15. Pašvaldības atbalstam tiek noteikti šādi līmeņi (prioritārā secībā):

15.1. pirmais līmenis – olimpiskie sporta veidi, kuri tradicionāli tiek attīstīti novadā;
15.2. otrais līmenis – neolimpiskie sporta veidi, kuri tradicionāli tiek attīstīti novadā;
15.3. trešais līmenis – veterānu sports.

16. Finansiālais atbalsts sagatavošanās procesam un dalībai sporta sacensībās nākamajam gadam atbilstoši Pašvaldības iespējām tiek piešķirts šādos apmēros:

16.1. līdz 3000 EUR (ieskaitot) – individuālā sportista sagatavošanās procesam un dalībai Eiropas vai Pasaules čempionātā vai kausa izcīņā pirmā līmeņa sporta veidos;
16.2. līdz 1500 EUR (ieskaitot) – individuālā sportista sagatavošanās procesam un dalībai Eiropas vai Pasaules čempionātā vai kausa izcīņā otrā līmeņa sporta veidos;
16.3. līdz 1000 EUR (ieskaitot) – individuālā sportista sagatavošanās procesam un dalībai Latvijas čempionātā vai kausa izcīņā pirmā līmeņa sporta veidos;
16.4. līdz 500 EUR (ieskaitot) – individuālā sportista sagatavošanās procesam un dalībai Latvijas čempionātā vai kausa izcīņā otrā līmeņa sporta veidos;
16.5. līdz 250 EUR (ieskaitot) – sagatavošanās procesam un dalībai sporta sacensībās, pārstāvot novadu un Latvijas valsti kā trešā līmeņa pārstāvim;
16.6. līdz 25000 EUR (ieskaitot) - sportistu komandas sagatavošanās procesam un dalībai Latvijas čempionāta augstākajā līgā vai Latvijas čempionāta 1.līgā;
16.7. līdz 20000 EUR (ieskaitot) - sportistu komandas sagatavošanās procesam un dalībai Latvijas čempionāta 2. vai 3.līgā vai kausa izcīņā;
16.8. līdz 2000 EUR (ieskaitot) - sportistu komandas sagatavošanās procesam un dalībai reģionālajā čempionātā.

17. Finansiālais atbalsts individuālā sportista sagatavošanās procesam un dalībai sporta sacensībās nākamajam gadam tiek piešķirts ne vairāk kā uz trīs sporta sacensībām atbilstoši 16.1., 16.2., 16.3., 16.4. un 16.5.apakšpunktiem.
18. Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisija par īpašiem sasniegumiem sportā var pieņemt lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu, kas pārsniedz šo noteikumu 16.punktā noteikto.
19. Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisija, saņemot Pašvaldības atbalsta saņēmēja pamatotu iesniegumu, var pieņemt lēmumu par papildus finansiālā atbalsta piešķiršanu.
20. Finansiālo atbalstu sporta sacensību vai pasākumu organizēšanai nākamajam gadam nosaka atbilstoši sporta sacensību un pasākumu novērtēšanas kritērijiem (3.pielikums). Finansiālais atbalsts sporta sacensību un pasākumu organizēšanai tiek piešķirts pēc sekojošas tabulas:

Sporta sacensību vai pasākuma kategorija

Punkti

Finansējums (EUR)

D

6 - 16

līdz 500 (ieskaitot)

C

17 – 27

līdz 1500 (ieskaitot)

B

28 – 38

līdz 3000 (ieskaitot)

A

39 – 49

līdz 7500 (ieskaitot)

Elites sacensības vai pasākumi

50 un vairāk

līdz 15000 (ieskaitot)

 

21. Pašvaldības atbalsts Pašvaldības sporta telpu, sporta laukumu, sporta inventāra un citus sporta objektu izmantošanai bez maksas tiek noteikts uz nākamo gadu.
22. Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisija, lemjot par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu un tā apmēru, ņem vērā šādus kritērijus:

22.1. Pašvaldības atbalsta pretendenta sportiskie sasniegumi iepriekšējā sezonā vai pēdējā gada laikā;
22.2. konkurences līmeni (piemēram, sporta sacensību dalībnieku skaits);
22.3. sporta sacensību (treniņnometnes) mērogu;
22.4. piedalīšanos Pašvaldības organizētajos sporta pasākumos.

V. Pašvaldības atbalsta saņēmēja pienākumi un tiesības

23. Pašvaldības atbalsta saņēmējam sagatavošanās procesam un dalībai sporta sacensībās ir pienākums līdz kārtējā gada 1.novembrim iesniegt Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijai atskaiti par piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu kārtējā gadā un sniegto atbalstu novada sporta sacensību vai pasākumu organizēšanā (4.pielikums).
24. Pašvaldības atbalsta saņēmējam sporta sacensību vai pasākuma organizēšanai ir pienākums viena mēneša laikā pēc sporta sacensību vai pasākuma norises iesniegt Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijai atskaiti par piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu un sniegto atbalstu novada sporta sacensību vai pasākumu organizēšanā (4.pielikums).
25. Pašvaldības atbalsta saņēmējam ir pienākums uz sacensību un treniņu formām izmantot Pašvaldības nosaukumu un simboliku.
26. Pašvaldības atbalsta saņēmējam sporta sacensību un pasākuma organizēšanai jānodrošina Pašvaldības publicitāte, izvietojot Pašvaldības nosaukumu un simboliku uz visiem sporta sacensību vai pasākuma publicitātes materiāliem, iepriekš to saskaņojot ar Pašvaldību.
27. Pašvaldības atbalsta saņēmējam sporta sacensību vai pasākuma organizēšanai pirms un pēc sporta sacensībām vai pasākuma jāiesniedz Gulbenes novada pašvaldības vecākajam sabiedrisko attiecību speciālistam preses relīze par sporta sacensību vai pasākuma norisi un rezultātiem.
28. Pašvaldības atbalsta saņēmējam vienas nedēļas laikā pēc dalības sporta sacensībās jāiesniedz Gulbenes sporta centram informācija par sasniegtajiem rezultātiem sporta sacensībās.
29. Pašvaldības atbalsta saņēmējam ir pienākums sniegt bezatlīdzības palīdzību novada sporta sacensību vai pasākumu organizēšanā (piemēram, organizatoru konsultēšana, tiesāšana) un, ja iespējams, līdzdarboties tajos (piemēram, piedalīšanās sacensībās, paraugdemonstrējumi, intervijas).
30. Pašvaldības atbalsta saņēmējam, ja viņš nav piedalījies sporta sacensībās vai plānotās sporta sacensības vai pasākums nav noticis, ir pienākums viena mēneša laikā no notikušo vai plānoto sacensību vai pasākumu dienas piešķirto finansiālo atbalstu atmaksāt Pašvaldībai.
31. Pašvaldības atbalsta saņēmējam ir pienākums piešķirto finansiālo atbalstu atmaksāt Pašvaldībai arī gadījumā, ja tas izlietots neatbilstoši.

VI. Noslēguma jautājumi

32. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2015.gada 24.septembra noteikumus Nr.3 „Par atbalsta sniegšanu sportistiem un sporta organizācijām Gulbenes novadā” (protokols Nr.21, 5.§).
33. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.februārī.

Pielikumi