28.12.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.17, 43.§) nolemts:

1.NOTEIKT maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā 11,89 EUR (bez PVN) par vienu kubikmetru, ko veido:

1.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs – 5,12 EUR (bez PVN) par vienu kubikmetru;

1.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Kaudzītes”, Litenes pagasts, Gulbenes novads – 6,77 EUR (bez PVN) par vienu kubikmetru.

2. ATZĪT par spēku zaudējušu Gulbenes novada domes 2017.gada 9.februāra lēmumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā” (protokols Nr.2, 6.§).

3.Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.