Lēmumi par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā "Tirza"

  • 27.04.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 5, 23. §) noteikta maksa par apkuri Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā „Tirza”;
  • 29.11.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 16, 35. §) noteikta maksa par nedzīvojamo telpu nomu Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā „Tirza”.
  • 30.08.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 19, 48. §) nolemts noteikt grozījumus un svītrot 1.punktu.

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN,EUR

PVN, EUR

Cena ar PVN, EUR

Piezīmes

1.

Apkure

Svītrots ar 30.08.2018. domes sēdes lēmumu

MW

61,98

13,02

75,00

2.

Nedzīvojamo telpu noma, 1 m2

mēnesis 0,76 0,16 0,92