2010. gada 29. decembra Gulbenes novada domes sēdē (Nr.21, 31.§) deputāti nolemj:

1. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksa mēnesī tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

ĪM = (Iliet + Iaps) x Pldz, kur

ĪM – īres maksas apmērs (lati mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru);

Iliet – īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (lati mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru);

Iaps – dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (lati mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru);

Pldz – dzīvojamās telpas platība (kvadrātmetri) – dzīvojamās telpas kopējā platība, kas precizēta, ņemot vērā lodžiju platībai piemērojamo koeficientu 0,5 un balkonu un segto terašu platībai – koeficientu 0,3.

2. NOTEIKT, ka pagastu administratīvajās teritorijās Gulbenes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (Iliet), ir:

2.1. labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,15 Ls/m2 / 0.21 euro/m2;

2.2. dzīvojamām telpām ar daļējām ērtībām – 0,10 Ls/m2 / 0.14 euro/m2;

2.3. dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,05 Ls/m2 / 0.07 euro/m2.

3. NOTEIKT,  ka Gulbenes pilsētas administratīvajās teritorijā Gulbenes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (Iliet), ir:

3.1. labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,18 Ls/m2 / 0.26 euro/m2;

3.2. dzīvojamām telpām ar daļējām ērtībām – 0,12 Ls/m2 / 0.17 euro/m2;

dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,07 Ls/m2 / 0.10 euro/m2.

4. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļas apmērs: dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (Iaps) – ir vienāds ar attiecīgās dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu apmēru, kas noteikts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

5. Šī lēmuma 2., 3. un 4.punktā noteiktās īres maksas un šī lēmuma 1.punktā noteiktā īres maksas aprēķināšanas metodika stājas spēkā ar 2011.gada 1.augustu.