Drukāt

2015.gada 29.oktobra Gulbenes novada domes sēdes (prot.Nr.24, 53.§)  lēmums 

par  Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu

1. NOTEIKT maksu par Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Gulbenes novada Stradu pagasta Stradu ciemā:
1.1. maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 0,79 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 35.pielikumu;
1.2. maksa par kanalizācijas pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 1,27 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 35.pielikumu.
2. NOTEIKT maksu par Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā: /lēmuma 2. punkts nav spēkā, to nosaka 31.10.2017. Gulbenes novada domes sēdes lēmums, protokols Nr.15, 1.§)/
2.1. maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 1,05 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 36.pielikumu;
2.2. maksa par kanalizācijas pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 1,14 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 36.pielikumu.
3. Šī lēmuma 1. un 2.punktā noteiktās maksas par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksas par kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekamas ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.

35.pielikums:

35.pielik_pie_29.10._sēdes_-_STRADU_ūdens_aprekins.xlsx

36.pielikums:

36.pielik_pie_29.10._sēdes_-_ŠKIENERI_ūdens_aprēķins.xlsx

Noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem stājas spēkā ar 2016.gada 1.martu.