2015.gada 29.oktobra Gulbenes novada domes sēdes (prot.Nr.24, 54.§)  lēmums 

par  Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu

1. NOTEIKT maksu par Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Gulbenes novada Tirzas pagasta Tirzas ciemā:
1.1. maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 0,98 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 37.pielikumu;
1.2. maksa par kanalizācijas pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 0,93 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 37.pielikumu.
2. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.

37.pielikums:

37.pielik_pie_29.10._sēdes_-_TIRZAS_ūdens_aprekins.xls

 

Noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem spēkā no 2016.gada 1.marta līdz 2016.gada 31.decembrim.

 

2016.gada 29.decembra Gulbenes novada domes sēdes (prot.Nr.17, 40.§)  lēmums

1. GROZĪT Gulbenes novada domes 2015.gada 29.oktobra sēdes lēmuma “Par Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr. 24, 54.§) 1.punkta 1.1.un 1.2.apakšpunktu, izsakot tos jaunā redakcijā:

1.1. maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 0.81 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 23.pielikumu;

1.2. maksa par kanalizācijas pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām–0.77 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 23.pielikumu;

2. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.

3. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.

161229-23-pielikumsTIRZASudens-_aprekins.xls