2015.gada 26.novembra Gulbenes novada domes sēdes (prot.Nr.26, 6.§) lēmums

par Sveķu internātpamatskolas sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu

1. NOTEIKT maksu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kurus Sveķu internātpamatskola sniedz dzīvojamai mājai “Aduliena 1”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads:
1.1. maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem – 1,00 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 3.pielikumu;
1.2. maksa par kanalizācijas pakalpojumiem – 1,55 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 3.pielikumu.
2. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.
3. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem stājas spēkā ar 2016.gada 1.aprīli.

 

3.pielikums