2015.gada 26.novembra Gulbenes novada domes sēdes (prot.Nr.26, 6.§) lēmums

par dzīvojamai mājai “Aduliena 1”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu

1.NOTEIKT maksu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kurus Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvalde sniedz dzīvojamai mājai “Aduliena 1”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads:
1.1. maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 1,09 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 4.pielikumu;
1.2. maksa par kanalizācijas pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 1,64 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar 4.pielikumu.
2. Šī lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.

 


Noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem stājas spēkā ar 2016.gada 1.aprīli.

4.pielikums