Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu attīstības plāns 2016.-2018.gadam apstiprināts 2015.gada 23.decembra Gulbenes novada domes sēdē.

Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības plāns 2016. – 2018. gadam ir dokuments, kura galvenais mērķis ir nodrošināt izglītojamiem pieejamību kvalitatīvai pirmsskolas, sākumskolas, pamatizglītības un vidējai izglītībai sasniedzamā attālumā. Akcents – sākumskolas izglītība (1.-6.klase) jānodrošina pēc iespējas tuvāk skolēna dzīvesvietai. Plānā ir atspoguļota un izvērtēta situācija novadā vispārējā izglītībā, definēti mērķi, rīcība un sasniedzamie rezultāti, kā arī iespējamās rīcības vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai un attīstībai novadā līdz 2018.gadam.

Plāna izstrāde balstīta uz Gulbenes novada integrētās attīstības programmu 2011. – 2017.gadam un rīcības un investīciju plānu 2015.-2017.gadam.

 

2016.gada 25.augusta Gulbenes novada domes sēdē apstiprināti grozījumi izglītības iestāžu attīstības plānā.