Gulbenes novada sporta attīstības pamatnostādnes 2013. – 2017. gadam" ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka sporta attīstības pamatprincipus un rīcības virzienus Gulbenes novadā.