Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” vidējā termiņa darbības stratēģija (2016-2018) apstiprināta 25.02.2016. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 2, 6.§.

Saturs

1. Pašvaldības piešķirtā finansējuma nepieciešamības pamatojums turpmākajam plānošanas periodam

2. Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” mērķi, darbības virzieni un vidēja termiņa prioritāte

3. Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darbības SVID analīze

4. Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” attīstības plāna rīcības pasākumi

5. Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” sniedzamie pakalpojumi

6. Apkalpoto personu statistika pašvaldības aģentūrā „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”

7. Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” stratēģijas aktualizēšanas un novērtēšanas kārtība