2016. gada 25.augusta Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināta Stāmerienas pils darbības stratēģija 2016.-2030.gadam.

Stāmerienas pils darbības stratēģija ir izstrādāta saskaņā ar Kultūras ministrijas metodiku objekta darbības stratēģijas izstrādei. Tas ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kura mērķis ir pamatot atjaunojamā kultūras mantojuma objekta ilgtspēju, izvērtējot esošo situāciju un nosakot Stāmerienas pils kompleksa darbības turpmākos virzienus, kā arī plānotās darbības rezultātus.

Stāmerienas pils darbības stratēģija 2016.-2030.gadam atbilst Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam darbības virzieniem (U2.2.4.-1. Mērķtiecīgi veidot Gulbenes novada tēlu, izmantojot dabas un kultūrvēstures resursus).

Skatīt:

Stāmerienas pils darbības stratēģija 2016.-2030.gadam