Gulbenes novada domes 2015.gada 29.oktobra sēdē ir apstiprināta Gulbenes vēsturiskā centra attīstības stratēģija.

Tās mērķis ir sniegt priekšlikumus Gulbenes vēsturiskā centra teritorijas turpmākai attīstībai, izvērtējot esošo situāciju un piedāvājot attīstības scenārijus.

Gulbenes vēsturiskā centra attīstības stratēģija sastāv no šādām sadaļām:

-              Gulbenes vēsturiskā centra esošās situācijas izvērtējums,

-              Gulbenes vēsturiskā centra attīstības scenāriji,

-              Finanšu analīze, investīciju un finansējuma piesaistes iespējas.

Stratēģiju izstrādājis SIA „Reģionālie projekti”, pamatojoties uz 2015.gada 3.augustā noslēgto pakalpojuma līgumu Nr.GND/9.13/15/518, sadarbībā ar Gulbenes vēsturiskā centra attīstības stratēģijas izstrādes darba grupu (apstiprināta saskaņā ar 2015.gada 27.augusta rīkojumu Nr.GND/3.5/15/262).

 

Gulbenes vēsturiskā centra teritorija kartē

karte01

karte03

Gulbenes vēsturiskā centra teritorijas galvenā vērtība ir kultūrvēsturiskais mantojums, kuru atjaunojot un labiekārtojot, veidotos unikāla vide, kas apvieno vēstures, kultūras, dabas vērtības un rada iespējas attīstīt radošo uzņēmējdarbību, pakalpojumus, tūrismu un amatniecību.

Kā prioritāri attīstāmie objekti un teritorijas dokumentā noteikti Sarkanā pils un tās piebūve, Pasta (infekciju nodaļas) ēka, kā arī Pils un Rūdolfa parki.

Sarkano pili un tās piebūvi nākotnē plānots veidot kā daudzfunkcionālu ēku:

- Sarkanās pils daļā telpas ir piemērotas izstāžu zālēm, inovatīvām un digitālām ekspozīcijām, telpas uz kultūras mantojumu balstītām radošām darbībām un muzejpedagoģisko programmu īstenošanai, laikmetīgās mākslas telpas, darba telpas un muzeja krājuma uzglabāšanas telpas;

- piebūves daļā būtu jāizvieto tūrisma informācijas centrs ar iespējām iegādāties suvenīrus un amatnieku darinājumus, kafejnīcu, telpas, kas piemērotas mūžizglītības pasākumu organizēšanai, lekcijām, apmācībām, amatu prasmju saglabāšanas un apguves darbnīcas, telpas uzņēmējdarbības attīstībai;

- pils parka teritorijā, izmantojot unikālo reljefu, ir iespēja ierīkot augu, košumkrūmu un puķu stādījumus, vienlaicīgi, veicot esošo koku inventarizāciju.

Pasta (Gulbenes slimnīcas Infekciju nodaļas) ēka var tikt veidota kā Radošo industriju centrs/ Amata prasmju māja, nodrošinot telpas dažādu produktu un pakalpojumu radīšanai. Radošo industriju attīstība var veicināt unikālu vērtību (produktu un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību) radīšanu, t.sk. suvenīru, kas būtu iegādājami gan uz vietas, apmeklējot Gulbenes vēsturiskā centra teritoriju, gan reprezentētu Gulbeni un Latviju dažādos pasākumos.

Parku attīstība vērtējama kopumā ar vēsturiskā centra un nozīmīgāko ēku atjaunošanu un attīstību. Nozīmīgākie objekti, kuri būtu jāatjauno, ir koka tilts un parka vārti. Šo objektu atjaunošana nodrošinātu unikālu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, kā arī sekmētu amatniecības attīstību. Papildus tam parkā varētu tikt izveidota zaļā estrāde, sajūtu taka, kā arī slēpošanas trase ziemas periodā.

Gulbenes vēsturisko centru attīstot kā kultūrvides un radošuma kvartālu, Gulbenē tiktu izveidota radoša pilsētvide un veicināta radošo industriju attīstība, kā arī kultūras mantojums izmantots radošā tūrisma attīstīšanai un sabiedrības līdzdalībai kultūras procesu veidošanā.