Lizuma vidusskolas nolikums

APSTIPRINĀTS

2016.gada 29.septembra Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.13, 8.§

GROZĪJUMI

2017.gada 27.aprīļa Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.5, 30.§

Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdē Nr.12, 10.§

Izdots saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9. pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1.        Lizuma vidusskola (turpmāk – Skola) ir Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs) dibināta vispārējās izglītības iestāde.

2.            Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī Skolas Dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.

3.            Skolai ir zīmogi ar lielā valsts ģerboņa attēlu un Gulbenes novada ģerboņa attēlu un Skolas pilnu nosaukumu, kā arī noteikta parauga veidlapa. Skolai ir sava simbolika – karogs, logo un himna. Skola saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku.

4.            Skolas juridiskā adrese: „Pils", Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV 4425.

4.1 Pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas: “Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425, un “Pils”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425.

4.2 Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas vieta: “Pils”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425.

II.Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

5.            Skolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, pamatizglītības valsts standartā un vispārējās vidējās izglītības valsts standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

6.            Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.

7.            Skolas uzdevumi ir:

7.1.         īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;

7.2.         nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;

7.3.         izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;

7.4.         veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;

7.5.         sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidu un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;

7.6.         sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi;

7.7.         nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus;

7.8.         racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.

III.Skolā īstenojamās izglītības programmas

8.            Skolā īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

8.1.         Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;

8.2.         Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611;

8.3.         Pamatizglītības izglītības programma, kods 21011111;

8.4.         Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611;

8.5.         Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011;

8.6.         Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programma, kods 31013011;

8.7.         Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātienes), kods 31011013.

9.            Skola var īstenot interešu izglītības programmas, saskaņojot ar Dibinātāju.

IV.Izglītības procesa organizācija

10.          Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums un citi Skolas iekšējie normatīvie akti.

11.          Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgumu nosaka direktors. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts. Pirmsskolas izglītības pakāpē mācību satura apguvei katru nedēļu plāno rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai.

12.          Papildu brīvdienas februārī 1. klasei (1 nedēļu) nosaka Skolas direktors.

13.          Klases audzinātājs organizē klases stundas, realizējot izglītības iestādes audzināšanas programmas obligāto saturu un plānojot atbilstoši izglītojamo vajadzībām (lietderīgais darbs, sarunu galds, praktiska nodarbība utml.) pašizaugsmei, pašrealizācijai un pašorganizācijai.

14.          Mācību gada laikā klase var izmantot ne vairāk kā 5 dienas mācību ekskursijām, pārgājieniem, olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumiem un citu ar mācību un audzināšanas procesu saistītu pasākumu organizēšanai, uzskaitot šo laiku kā mācību darba organizācijas alternatīvās formas.

15.          Fakultatīvās nodarbības pamatskolā tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta, tās tiek organizētas, balstoties uz izglītojamo vēlmēm, vecāku iesniegumiem un Skolas iespējām.

16.          Izglītojamo papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības un citas nodarbības ārpus izglītības programmām) Skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. Skola veido interešu izglītības nodarbību sarakstu.

17.          Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas notiek Ministru kabineta noteiktā kārtībā. Izglītojamo uzņemšana pirmsskolas grupās notiek Dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu normatīvo aktu prasības.

18.          Skola nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts izglītības standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu grafiks tiek saskaņots ar Skolas direktoru katra semestra sākumā.

19.          Pedagoģiskā padome var ieteikt Skolas direktoram izglītojamos apbalvošanai par mācību sasniegumiem un aktīvu sabiedrisko darbību.

20.          Mācību laikā 10.-12.klašu izglītojamajiem ir jāizstrādā viens zinātniski pētnieciskais darbs jebkurā no apgūstamajiem mācību priekšmetiem. Izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu veikšanas kārtība un vērtēšana ir noteikta Skolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā.

21.          Pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, 1.- 4. klašu izglītojamajiem var tikt organizēta pagarinātās dienas grupa (turpmāk – grupa). Grupas darbību nosaka Skolas direktora apstiprināta dienas kārtība.

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

22.          Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un detalizēti Skolas iekšējos kārtības noteikumos.

VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

23.          Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

24.          Skolas direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējā izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

25.          Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Skolas direktors normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.

26.          Skolas pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

27.          Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

VII. Skolas dome, padomes, komisijas un darba grupas

28.          Skolas dome ir koleģiāla institūcija, kurā darbojas izglītojamo deleģēti pārstāvji (izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības programmās), izglītojamo vecāku (pesonu, kas realizē aizgādību) deleģēti pārstāvji un Skolas pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji. Skolas domes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar Reglamentu par Skolas domes darbību, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod pati Skolas dome.

29.          Skolas pedagoģiskā padome tiek izveidota dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu koleģiālai risināšanai. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors, tās sastāvā ietilpst visi Skolā strādājošie pedagogi, bibliotekārs, logopēds un sociālais pedagogs. Tās uzdevumi un kompetence noteikta Reglamentā par pedagoģiskās padomes darbību.

30.          Metodiskā padome tiek izveidota izglītības procesa organizēšanas, īstenošanas un vērtēšanas kvalitātes nodrošināšanai. Metodisko padomi veido direktors, metodisko komisiju un darba grupu vadītāji, to vada direktores vietniece izglītības jomā. Metodiskās padomes sastāvu, darba kārtību un uzdevumus nosaka skolas Reglaments par metodiskās padomes darbību.

31.          Izglītojamo padome ir koleģiāla izglītojamo institūcija. To veido izglītojamie pēc savas iniciatīvas. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Reglamentā par izglītojamo padomes darbību.

32.          Metodiskās komisijas tiek izveidotas izglītības programmu noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai. Atsevišķu mācību priekšmetu vai vairāku radniecīgu mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajā komisijās ar Skolas direktora rīkojumu. Detalizēti metodisko komisiju sastāvu, darba kārtību un uzdevumus nosaka Reglaments par metodisko komisiju darbību.

33.          Pedagogu darba grupas tiek veidotas dažādu aktuālu mācīšanas, mācīšanās, audzināšanas un citu jautājumu risināšanai. Darba grupu izveidošanu un darbību regulē Skolas reglaments par darba grupu darbību.

VIII. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība, Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana, administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšana

34.          Skola saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Skolas nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod šādus Skolas iekšējos normatīvos aktus:

34.1.      Skolas darba kārtības noteikumus;

34.2.      Skolas izglītības programmas;

34.3.      Skolas attīstības plānu un grozījumus;

34.4.      Skolas iekšējās kārtības noteikumus;

34.5.      Reglamentu par izglītojamo padomes darbību;

34.6.      Reglamentu par pedagoģiskās padomes darbību;

34.7.      Reglamentu par metodiskās padomes darbību;

34.8.      Reglamentu par metodisko komisiju darbību;

34.9.      Reglamentu par bibliotēkas darbību;

34.10.    Reglamentu par internāta darbību;

34.11.    Reglamentu par darba grupu darbību;

34.12.    Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību;

34.13.    Audzināšanas programmu;

34.14.    Iekšējās kārtības noteikumus;

34.15.    Pedagoģiskā procesa organizācijas dokumentu aizpildes kārtību;

34.16.    Reglamentu par skolas konferences darbību;

34.17.    Reglamentu par arhīvu;

34.18.    Skolvadības informatīvās sistēmas iekšējo datu aizsardzības kārtību.

35.          Skolas direktors pieņem lēmumu par privātpersonu apstrīdēto Skolas darbinieku faktisko rīcību.

36.          Skolas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersonas var apstrīdēt Dibinātajam – Gulbenes novada domē.

IX. Skolas saimnieciskā darbība

37.          Skola ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Skolas nolikumā noteikto.

38.          Skolas direktoram, ņemot vērā normatīvo aktu prasības, kas regulē publiskos iepirkumus, ir tiesības slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par dažādu nepieciešamo darbu veikšanu Skolā.

39.          Skola var sniegt ārpusstundu darba, telpu nomas pakalpojumus, rīkot kursus, sniegt maksas pakalpojumus un veikt citu saimniecisko darbību, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu. Skolas maksas pakalpojumi un saimnieciskā darbība tiek saskaņota ar Dibinātāju.

X.Skolas finansēšanas avoti un kārtība

40.          Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

41.          Skolas finansējuma avoti ir:

41.1.      valsts budžeta mērķdotācija;

41.2.      pašvaldības budžets;

41.3.      papildu finanšu līdzekļi.

42.          Skola var saņemt papildu finanšu līdzekļus:

42.1.      ziedojumu un dāvinājumu veidā;

42.2.      sniedzot maksas pakalpojumus, kas saskaņoti ar Dibinātāju;

42.3.      no citiem ieņēmumiem.

43.          Papildu finanšu līdzekļi izmantojami tikai:

43.1.      Skolas attīstībai;

43.2.      mācību līdzekļu iegādei;

43.3.      Skolas aprīkojuma iegādei;

43.4.      pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai.

44.          Skolas finanšu līdzekļu apriti un to uzskaiti nodrošina Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes grāmatvedība.

45.          Izglītības iestādē ēdināšanu nodrošina Dibinātājs normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

46.          Skola sniedz izglītojamajiem internāta pakalpojumus. Internāta darbību nosaka Reglaments par internāta darbību.

XI. Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

47.          Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

XII. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

48.          Skola, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Skolas nolikumu. Skolas nolikumu apstiprina Dibinātājs.

49.          Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc Skolas Dibinātāja iniciatīvas, direktora vai Skolas domes, Skolas pedagoģiskās padomes priekšlikuma.

50.          Grozījumus nolikumā izstrādā Skola un apstiprina Skolas Dibinātājs.

XIII. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem

51.          Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Skola veic dokumentu un arhīva pārvaldību.

52.          Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu.

53.          Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.

54.          Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.

55.          Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību Skolā.

56.          Skola sadarbībā ar Dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību Skolā un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:

56.1.      attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

56.2.      civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

XIV. Noslēguma jautājumi

57.          Skolas Nolikums stājas spēkā pēc apstiprināšanas Gulbenes novada domes sēdē.

58.          Atzīt par spēku zaudējušu Lizuma vidusskolas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra sēdē (protokols Nr.18, 8.§).