Gulbenes 2.vidusskolas nolikums

APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdē Nr.12, 9.§

GROZĪJUMI

2018.gada 29.novembra Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr 24, 13.§)

2018.gada 27.decembra Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr 25, 7.§)

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu.

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

 1. Gulbenes 2.vidusskola (turpmāk – Skola) ir Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības programmu īstenošanai.
 2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī skolas dibinātāja izdotie normatīvie akti un šis nolikums.
 3. Skolai ir juridiskas personas statuss, tai ir sava simbolika (karogs, logo), zīmogs ar Gulbenes novada ģerboņa attēlu un Skolas pilnu nosaukumu, kā arī noteikta parauga veidlapas.
 4. Mācības Skolā notiek valsts valodā.
 5. Skolas juridiskā adrese: Līkā iela 21, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
 6. Dibinātāja juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
 7. Skolas izglītības programmu īstenošanas vietas:
  7.1. Līkā iela 21, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;
  7.2. Vidus iela 7, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;
  7.3. Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501.
 8. Skolā darbojas struktūrvienība – internāts – atbilstoši Skolas direktora apstiprinātam struktūrvienības nolikumam. Struktūrvienības atrašanās vieta: Līkā iela 19A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

II. DARBĪBAS MĒRĶIS, PAMATVIRZIENS UN UZDEVUMI

9. Skolas darbības mērķis ir veidot visiem izglītojamajiem pieejamu laikmetīgu izglītības vidi un īstenot izglītības procesu, kurš nodrošina pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, radot izglītojamajiem iespēju turpināt izglītību citā izglītības pakāpē.

10. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

11. Skolas galvenie uzdevumi ir:

11.1. īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības un interešu izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus;

11.2. savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistemātiskuma principus;

11.3. ar pedagoģiskā kolektīva organizatorisko un metodisko darbu virzīt izglītojamos uz apzinātu un mērķtiecīgu mācīšanos, radošuma attīstību, sagatavojot viņus aktīvai līdzdalībai dzīvē, veidot prasmes lēmumu pieņemšanā, gatavību un spēju uzņemties atbildību;

11.4. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina garīgas un fiziski attīstītas personības veidošanos un izpratni par veselīgu dzīvesveidu;

11.5. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kas realizē vecāku varu (turpmāk - vecāki), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi Skolas izglītojamajiem;

11.6. izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām nodrošināt speciālās izglītības programmas apguvi, veicināt integrēšanos vispārizglītojošā skolā; nodrošināt izglītojamo pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko korekciju, sagatavot dzīvei un darbam sabiedrībā;

11.7. veicināt izglītojamo, pedagogu un vecāku tālākizglītošanos, iesaistīšanos pašvaldības, valsts un starptautiskajos projektos;

11.8. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

III. SKOLĀ ĪSTENOJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

12. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma.

13. Skola īsteno šādas licencētās izglītības programmas:

13.1. pamatizglītības programmu, kods 21011111;

13.2. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu (Komerczinībās), kods 31014011;

13.3. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu (Valsts aizsardzības mācība), kods 31014011;

13.4. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, kods 31013011;

13.5. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611;

13.6. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811 (A, B līmenis);

13.7. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem, kods 21015911 (C līmenis).

14. Skola īsteno interešu izglītības programmas, saskaņojot tās ar Dibinātāju.

IV. IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA

15.Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

16. Vispārējās vidējās izglītības programmās uzņem izglītojamos, kuru sekmju izrakstā izglītojamā sasniegumu vērtējums visos mācību priekšmetos nav zemāks par četrām ballēm, izņēmuma gadījumos pēc pārrunām ar jaunieti un viņa vecākiem ar noteiktu pārbaudes laiku.

17. Izglītojamā pārcelšana no vienas paralēlklases uz otru, no vienas izglītības programmas uz citu notiek, saskaņā ar vecāku vai izglītojamā (ja viņš sasniedzis 18 gadu vecumu) iesniegumu un direktora rīkojumu.

18. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada, semestra sākumu un beigu laiku nosaka Ministru kabinets.

19. Izglītojamo brīvdienu laiku nosaka Ministru kabinets. Papildu brīvdienas februārī 1. klasei (vienu nedēļu) nosaka Skolas direktors.

20. Maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums.

21. Mācību darba pamatvienība ir darba nedēļa. Darba nedēļas ilgums ir 5 darba dienas.

23. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes.

23. Mācību priekšmetu stundu slodzes sadalījumu izglītojamajiem pa nedēļas dienām nosaka Skolas direktora apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir pastāvīgs visu semestri, operatīvas izmaiņas tajos var veikt Skolas direktors vai viņa vietnieks izglītības jomā, par izmaiņām savlaicīgi informējot pedagogus un izglītojamos.

24. Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem.

25. Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmā noteiktās individuālā darba konsultācijas tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta.

26. Izglītojamiem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās komisijas slēdziena nepieciešama mājas apmācība, tā tiek nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

27. Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda, kurā pārrunājamās tēmas nosaka Skolas izglītības programma un audzināšanas darba virzieni.

28. Izglītojamo papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības un citas nodarbības ārpus izglītības programmām) Skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem.

29. Pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, 1.-4.klašu izglītojamajiem var tikt organizēta pagarinātās dienas grupa. Pagarinātās dienas grupas darbību nosaka direktora apstiprināta pagarinātās dienas grupas darba organizēšanas kārtība.

30. Ar Skolas pedagoģiskās padomes ieteikumu direktoram ir tiesības noteikt ne vairāk kā divus mācību gada nobeiguma pārbaudes darbus 5.,7.,8.,10. un 11.klasē.

31. Skolā ir noteikta kārtība zinātniski pētniecisko darbu izstrādē un aizstāvēšanā.

32. Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti saskaņā ar Valsts pamatizglītības standarta un vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām un skolas izstrādāto kārtību par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu.

33. Projektu nedēļas laiku un norises kārtību nosaka Skolas metodiskā padome un apstiprina Skolas direktors.

34. Skolā darbojas Skolas bibliotēka, kuras darbību nosaka Skolas bibliotēkas reglaments.

35. Ne vairāk kā 10 dienas mācību gada laikā katra klase var izmantot mācību ekskursijām, projektiem, sporta pasākumiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem pasākumiem.

V. IZGLĪTOJAMO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI, PEDAGOGU UN CITU DARBINIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

36. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un skolas iekšējos normatīvajos aktos.

37. Izglītojamā pienākums ir ievērot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

VI. PEDAGOGU UN CITU DARBINIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

38. Skolu vada direktors, kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no tā Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

39. Skolas direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

40. Direktors vada iestādes attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu. Direktors savu pilnvaru ietvaros lemj par iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu izlietošanu.

41. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Skolas direktors normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.

42. Skolas pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

43. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

VII. SKOLAS PADOMES, PEDAGOĢISKĀS PADOMES, METODISKĀS KOMISIJAS, METODISKĀS PADOMES, ATBALSTA GRUPAS UN LĪDZPĀRVALDES IZVEIDOŠANAS KĀRTĪBA UN KOMPETENCE

44. Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem un sabiedrību. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Skolas padomes reglamentā.

45. Skolas pedagoģiskā padome tiek izveidota dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu koleģiālai risināšanai. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors, tās sastāvā ietilpst visi Skolā strādājošie pedagogi, izglītības psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, pedagoga palīgs un medicīnas darbinieks. Tās uzdevumi un kompetence noteikta Skolas pedagoģiskās padomes reglamentā.

46. Metodiskās padomes mērķis ir regulāri, mērķtiecīgi, pilnveidotu pedagogu profesionālās kompetences, palīdzēt apzināt, izprast izglītības prioritātes un veikt darbības to ieviešanai praksē. Metodisko padomi veido direktors, izglītošanās jomu metodisko komisiju un grupu vadītāji, Skolas bibliotekārs, psihologs, direktora vietnieki. Metodiskās padomes darbu nosaka direktora apstiprināts reglaments.

47. Metodiskās komisijas tiek izveidotas izglītības programmu noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai. Atsevišķu mācību priekšmetu vai vairāku radniecīgu mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajā komisijās ar Skolas direktora rīkojumu. Metodiskās komisijas darbību koordinē metodiskā padome.

48. Atbalsta grupa tiek izveidota, lai sniegtu vispusīgu atbalstu izglītojamajiem, kam ir problēmas mācībās, uztverē, attiecībās ar pieaugušajiem un vienaudžiem, kā arī viņu vecākiem un skolas darbiniekiem. Atbalsta grupu vada direktora vietnieks izglītības jomā, tās sastāvā ietilpst izglītības psihologs, pedagogi, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs, logopēds un medicīnas darbinieks. Tās uzdevumi un kompetence noteikta Atbalsta grupas darbības kārtībā.

49. Skolēnu līdzpārvalde ir sabiedriska izglītojamo institūcija. To ar Skolas vadības atbalstu veido izglītojamie pēc savas iniciatīvas. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Skolēnu līdzpārvaldes reglamentā.

VIII. SKOLAS IEKŠĒJO NORMATĪVO AKTU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, SKOLAS DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA, ADMINISTRATĪVO AKTU UN FAKTISKĀS RĪCĪBAS APSTRĪDĒŠANA

50. Skola saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Skolas nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod šādus Skolas iekšējos normatīvos aktus:

50.1. Skolas izglītības programmas, saskaņojot ar Dibinātāju;

50.2. Skolas darba kārtības noteikumus, saskaņojot ar Skolas arodbiedrības vietējo komiteju;

50.3. Iekšējās kārtības noteikumus, saskaņojot ar Skolas padomi un Skolēnu līdzpārvaldi;

50.4. Internāta iekšējās kārtības noteikumus, saskaņojot ar Skolas padomi;

50.5. Skolas attīstības plānu, saskaņojot ar Skolas padomi un Dibinātāju;

50.6. Gada darba plānu, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;

50.7. Skolas padomes reglamentu, saskaņojot ar Skolas padomi;

50.8. Pedagoģiskās padomes reglamentu, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;

50.9. Skolēnu līdzpārvaldes reglamentu, saskaņojot ar Skolas padomi;

50.10. Metodiskās padomes reglamentu, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;

50.11. Metodisko komisiju reglamentu, saskaņojot ar Metodisko padomi;

50.12. Atbalsta grupas darbības kārtību, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;

50.13. Kārtību par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;

50.14. Skolas lietu nomenklatūru, saskaņojot ar Latvijas Nacionālo arhīvu;

50.15. Tarifikāciju un izmaiņas tajā, saskaņojot ar Dibinātāju;

50.16. Priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, saskaņojot ar Skolas padomi;

50.17. Pagarinātās darba dienas grupas darba noteikumus;

50.18. Skolas bibliotēkas reglamentu;

50.19. Arhīva veidošanas noteikumus;

50.20. Ekspertu komisijas darbības noteikumus;

50.21. Skolas lietvedības kārtību;

50.22. Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtību;

50.23. Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtību;

50.24. Izglītojamo personas datu aizsardzības kārtību.

50.25. Pedagogu algas likmju paaugstināšanas un materiālās stimulēšanas kārtību.

51. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Skolas direktors.

52. Skolas direktors pieņem lēmumu par privātpersonu apstrīdēto Skolas darbinieku faktisko rīcību.

53. Skolas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersonas var apstrīdēt Dibinātajam.

IX. SKOLAS SAIMNIECISKĀ DARBĪBA UN FINANSĒŠANAS AVOTI UN KĀRTĪBA

54. Skolas finanšu līdzekļus veido:

54.1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai;

54.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;

54.3. papildu finanšu līdzekļi, kurus Skola var saņemt no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu vai dāvinājuma veidā.

55. Interešu izglītības programmu finansēšanai nepieciešamie līdzekļi tiek saņemti no valsts un pašvaldību budžeta.

56. Par ziedojumiem, kas saņemti Skolā mantas veidā (dāvinājumi) sastāda pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā norāda dāvināto mantu daudzumu, kvalitatīvos rādītājus, kā arī dāvinājuma vērtību naudas izteiksmē un reģistrē šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.

57. Skolas direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi. Papildu finanšu līdzekļi, tajā skaitā telpu īre, izmantojami tikai Skolas materiālās bāzes uzturēšanai, Skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai. Par papildu līdzekļu izmantošanu direktors atskaitās Skolas padomei.

58. Skola var sniegt ēdināšanas, internāta, metodiskā darba, kursu un nometņu organizēšanas, telpu īres, ārpusstundu darba un citus pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

59. Skolas direktors atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Skolai nepieciešamu darbu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu.

X. SKOLAS REORGANIZĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA

60. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

XI. SKOLAS NOLIKUMA UN TĀ GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

61. Skola, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Skolas nolikumu. Skolas nolikumu apstiprina Dibinātājs.

62. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt:

62.1. pēc Dibinātāja ierosinājuma;

62.2. pēc direktora, Skolas padomes vai Pedagoģiskās padomes ierosinājuma.

XII. CITI BŪTISKI NOTEIKUMI, KAS NAV PRETRUNĀ AR VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS LIKUMU, IZGLĪTĪBAS LIKUMU UN CITIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM

63. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Skola veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.

64. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu.

65. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.

66. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem.

67. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību Skolā.

68. Skola sadarbībā ar Dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību Skolā un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:

68.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

68.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

XIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

69. Atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes 2.vidusskolas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2013.gada 27.jūnija sēdē (protokols Nr.9, 35.§).

70. Nolikums stājas spēkā 2018.gada 1.jūlijā.