Galgauskas pamatskolas nolikums

APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra sēdē, protokols Nr.17, 9.§

GROZĪJUMI

 2018.gada 28.jūnija Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.12, 10.§)

2018.gada 29.novembra Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr 24, 14.§)

2019.gada 31.janvāra  Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr 1, 11.§)

 

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Galgauskas pamatskola (turpmāk – skola) ir Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – dibinātājs) dibināta vispārējās izglītības iestāde.

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.

3. Skolai ir sava simbolika - karogs. Skolai ir zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un Gulbenes novada ģerboņa attēlu, un skolas pilnu nosaukumu, kā arī noteikta parauga veidlapa. Skola saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku.

4. Skolas juridiskā adrese: Skolas iela 1, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV- 4428.

5. Pamatizglītības programmu īstenošanas vietas:

5.1. Skolas iela 1, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428;

5.2. Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501.

6. Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vieta: Skolas iela 5, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428.

II. Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

7. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās un pamatizglītības valsts standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

8. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.

9. Skolas galvenie uzdevumi ir:

9.1. īstenot izglītības programmas;

9.2. izvēlēties izglītošanas un audzināšanas darba metodes un formas, kas veicina personības vispusīgu attīstību;

9.3. sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, vidi, Latvijas valsti;

9.4. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;

9.5. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu obligātās vispārējās pamatizglītības ieguvi;

9.6. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;

9.7. darbībā ievērot demokrātijas, humānisma un individuālas pieejas principus;

9.8. sekmēt vecāku tālākizglītību pedagoģijas un psiholoģijas jautājumos.

10. Skolai ir tiesības izstrādāt un piedalīties projektu konkursos, īstenot projektus.

III. Īstenojamās izglītības programmas

11. Skola īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

11.1. pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111;

11.2. pamatizglītības programmu no 1. līdz 9.klasei, kods 21011111;

11.3. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611;

11.4. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811.

12. Skola var īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas izglītības programmas, saskaņojot ar dibinātāju. Pēc vecāku ierosinājuma var tikt organizēti arī maksas interešu izglītības pulciņi, individuālās nodarbības.

IV. Izglītības procesa organizācija

13. Izglītības procesa organizāciju skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, darba kārtības noteikumi, iekšējās kārtības noteikumi un citi skolas iekšējie normatīvie akti.

14. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās Izglītības likums un attiecīgie Ministru kabineta noteikumi.

15. Papildus brīvdienas 1.klases izglītojamiem ( 1 nedēļu) nosaka ar rīkojumu skolas direktors.

16. Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

17. Mācību nedēļas ilgums ir 5 dienas.

18. Maksimālo dienas un nedēļas mācību slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums.

19. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Tās ilgums skolā ir 40 minūtes.

20. Galvenais bērna darbības veids pirmsskolā ir rotaļa, darbības organizācijas formas ir bērna patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs sekmē bērna attīstību kopumā.

21. Skolas mācību priekšmetu un stundu plāns tiek veidots saskaņā ar skolas izglītības programmu, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajiem mācību priekšmetu un stundu paraugplāniem īstenojamajai izglītības programmai. Stundu plānu mācību gadam apstiprina direktors.

22. Pedagogam ir tiesības izstrādāt mācību priekšmeta programmu atbilstoši vispārējās izglītības mācību priekšmeta standartam un vispārējās izglītības programmai, kurā ietverts šis mācību priekšmets, vai izraudzīties mācību priekšmeta programmu no mācību priekšmetu programmu paraugiem.

23. Mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo skolas direktora apstiprinātais mācību priekšmetu stundu saraksts un nodarbību saraksts pirmsskolai pirms katra semestra sākuma. Stundu un nodarbību saraksta veidošanas noteikumi:

23.1. mācību priekšmetu stundu sarakstu veido pamatizglītības programmās mācību priekšmetu un stundu plānā nosauktās mācību stundas, klases audzinātāju stunda;

23.2. pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem;

23.3. izglītojamo papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības un citas nodarbības ārpus izglītības programmām) skola veic pirms vai pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem;

23.4. mācību priekšmetu stundu saraksts ir pastāvīgs visu semestri. Operatīvas izmaiņas tajā var veikt direktors vai cita skolas direktora norīkota atbildīga persona, par izmaiņām savlaicīgi informējot pedagogus un izglītojamos;

23.5. pirmsskolas nodarbību saraksts atspoguļo nodarbību sadalījumu pa nedēļas dienām un pirmsskolas dienas režīmu. Nodarbību sarakstu un dienas režīmu apstiprina direktors.

24. Ne vairāk kā 5 mācību dienas mācību gada laikā klase drīkst izmantot mācību ekskursijām, mācību olimpiādēm, sporta pasākumiem un citiem ar mācību un audzināšanas darbību saistītiem pasākumiem.

25. Katru gadu skola patstāvīgi var noteikt projektu darbam līdz piecām mācību dienām ilgu laikposmu. Projekta nedēļas laiku apstiprina direktors.

26. Pamatojoties uz vecāku iesniegumiem 1.-4.klašu (atsevišķos gadījumos 5., 6.klašu) izglītojamajiem var tikt organizēta pagarinātas dienas grupa ( turpmāk – grupa). Grupas darbību skolā nosaka pagarinātas dienas grupas reglaments. Darbu organizē un vada pagarinātās dienas grupas pedagogs. Pagarinātās dienas grupas režīmu apstiprina direktors.

27. Skolā darbojas internāts. Tā darbību nosaka internāta reglaments, darbu organizē un vada internāta pedagogs. Internāta dienas režīmu apstiprina direktors.

28. Skolā darbojas bibliotēka, kuras darbību nosaka skolas bibliotēkas reglaments.

29. Skola izglītojamajiem un darbiniekiem sniedz ēdināšanas pakalpojumus.

30. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības spējīgākiem izglītojamajiem un izglītojamajiem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta apguvē.

31. Realizējot skolas audzināšanas programmas obligāto saturu, katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda.

32. Skola nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts izglītības standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu grafiks tiek saskaņots ar direktoru katra mēneša sākumā.

33. Skola regulāri informē izglītojamos un viņu vecākus par mācību darba rezultātiem. Pedagogs pārbaudes darba vērtējumu izliek izglītojamā dienasgrāmatā, mācību sociālā tīklā mykoob.lv.

34. Klases audzinātājs katra mēneša beigās sniedz sekmju kopsavilkumu, semestra beigās izsniedz liecību.

35. Apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu izglītojamie saņem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

36. Izglītojamajiem var tikt piešķirta balva par godalgotajām vietām novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs; novada un valsts konkursos; novada un valsts līmeņa sporta sacensībās, par izciliem mācību sasniegumiem un mācību sasniegumu pozitīvo dinamiku.

V. Izglītojamo, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

37. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība ir noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un skolas iekšējās normatīvajos aktos.

38. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. Iestādes direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

39. Izglītošanas un audzināšanas darbu skolā organizē un vada mācību un metodiskā darba, audzināšanas un interešu izglītības darba koordinatori.

40. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Skolas direktors normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.

41. Skolas pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

42. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

VI. Skolas padome, pedagoģiskā padome, metodiskā padome, metodiskās komisijas un izglītojamo padome

43. Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp skolu, vecākiem un sabiedrību. Skolas padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, tās darbību nosaka reglaments.

44. Dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu jautājumu koleģiālai risināšanai tiek izveidota pedagoģiskā padome. Pedagoģisko padomi vada skolas direktors. Tās darbību nosaka reglaments.

45. Metodiskā padome tiek izveidota izglītojošā un metodiskā darba koordinēšanai un vadīšanai skolā. Tās darbību nosaka reglaments.

46. Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskās komisijās. Metodisko komisiju darbu organizē un vada mācību darba koordinators. Metodisko komisiju darbība noteikta reglamentā.

47. Izglītojamo padome ir koleģiāla izglītojamo institūcija. To veido izglītojamie pēc savas iniciatīvas. Darbību nosaka reglaments.

VII. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība, skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana, administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšana

48. Skola saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī skolas nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod šādus skolas iekšējos normatīvos aktus, kurus apstiprina skolas direktors:

48.1. skolas izglītības programmas;

48.2. skolas attīstības plānu, saskaņojot ar dibinātāju;

48.3. skolas darba kārtības noteikumus, saskaņojot ar skolas darbinieku arodbiedrību;

48.4. skolas iekšējās kārtības noteikumus, saskaņojot ar pedagoģisko padomi;

48.5. internāta iekšējās kārtības noteikumus, saskaņojot ar pedagoģisko padomi;

48.6. skolas gada darba plānu, saskaņojot ar pedagoģisko padomi;

48.7. pedagoģiskās padomes reglamentu, saskaņojot ar pedagoģisko padomi;

48.8. skolas padomes reglamentu, saskaņojot ar Galgauskas pagasta pārvaldi;

48.9. izglītojamo padomes reglamentu, saskaņojot ar pedagoģisko padomi;

48.10. metodiskās padomes reglamentu, saskaņojot ar pedagoģisko padomi;

48.11. metodisko komisiju reglamentu, saskaņojot ar pedagoģisko padomi;

48.12. bibliotēkas reglamentu, saskaņojot ar pedagoģisko padomi;

48.13. internāta reglamentu, saskaņojot ar pedagoģisko padomi;

48.14. pagarinātās dienas grupas reglamentu, saskaņojot ar pedagoģisko padomi;

48.15. citus skolas darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus.

49. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina skolas direktors.

50. Skolas direktors pieņem lēmumu par privātpersonu apstrīdēto skolas darbinieku faktisko rīcību.

51. Skolas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt dibinātājam - Gulbenes novada domei, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401.

VIII. Skolas saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība

52. Atbilstoši normatīvajiem aktiem skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu skolai nepieciešamu darbu veikšanu.

53. Skola var sniegt telpu nomas pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

54. Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

55. Skolas finanšu līdzekļus veido:

55.1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai;

55.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;

55.3. papildu finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā, sniedzot maksas pakalpojumus (telpu noma), piesaistot projektu finansējumu.

56. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi skolas attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:

56.1. skolas attīstībai;

56.2. mācību līdzekļu iegādei;

56.3. skolas aprīkojuma iegādei;

56.4. pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai.

57. Pēc vecāku iniciatīvas veiktais skolas vai klašu telpu remonts, izmantojot vecāku līdzekļus, uzskatāms kā ziedojums, kas iegrāmatojams atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.

58. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, raksta pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu, to daudzumu un kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.

59. Skola sadarbībā ar dibinātāju un pagasta pārvaldi izstrādā finanšu projektus investīciju piesaistīšanai.

IX. Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

60. Skolu reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

X. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

61. Skola, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā skolas nolikumu. Skolas nolikumu apstiprina dibinātājs.

62. Grozījumus skolas nolikumā var izdarīt pēc dibinātāja, direktora, pedagoģiskās padomes vai skolas padomes priekšlikuma.

63. Grozījumus nolikumā izstrādā skola un apstiprina skolas dibinātājs.

XI. Citi būtiski noteikumi

64. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību skola veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.

65. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu.

66. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību skolā.

67. Skola sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību skolā un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:

67.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

67.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

XII. Noslēguma jautājumi

68. Skolas nolikums stājas spēkā pēc apstiprināšanas Gulbenes novada domes sēdē.

69. Atzīt par spēku zaudējušu Galgauskas pamatskolas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2010.gada 23.septembra sēdē (protokols Nr.14, 29.§).