Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra nolikums

APSTIPRINĀTS
Gulbenes novada domes 2017.gada 26.janvāra sēdē (protokols Nr.1, 6.§)

Izdots saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 20.pantu un 22.panta pirmo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1.            Nolikums nosaka Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra (turpmāk – Centrs) funkcijas, uzdevumus, kompetenci un darba organizāciju.

2.            Centra nosaukums ir “Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrs”.

3.            Centra juridiskā adrese ir „Brīnumi”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV- 4405.

4.            Centrs ir patstāvīga juridiska persona, tai ir savs zīmogs un veidlapas ar Gulbenes novada pašvaldības simboliku un nosaukumu.

5.            Centrs tiek finansēts no Gulbenes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

6.            Lēmumu par Centra reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Gulbenes novada dome.

7.            Centrs savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas Republikas Saeimas izdotos likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, Gulbenes novada pašvaldības saistošos noteikumus, rīkojumus, instrukcijas un šo nolikumu.

II. Centra darbības mērķis un uzdevumi

8.            Centrs ir Gulbenes novada domes dibināta un tās pakļautībā esoša: /30.03.2017. grozījumi/
8.1. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem no 1 līdz 12 gadu vecumam;
8.2. krīzes centrs krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem.

9.            Centra uzdevums ir veicināt krīzes situācijā nonākušu bērnu un ģimeņu ar bērniem psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanu, sniedzot nepieciešamo aprūpi un patvērumu. Centrs:

9.1.         nodrošina bērnu un ģimeni ar bērnu ar gultas vietu, pārtiku, apģērbu, sadzīvei nepieciešamo aprīkojumu atbilstoši bērna un ģimenei ar bērnu vajadzībām;

9.2.         nodrošina bērniem bāreņiem, un bez vecāku gādības palikušiem bērniem audzināšanu, vispusīgu attīstību, sociālo un medicīnisko aprūpi, psiholoģisko palīdzību;

9.3.         ģimenei ar bērniem atbalstu medicīniskās palīdzības saņemšanā;

9.4.         nodrošina krīzes situācijā nonākušas ģimenes ar bērniem īslaicīgu (līdz 6 mēnešiem, ar iespēju pagarināt termiņu) sociālo, medicīnisko un psiholoģisko palīdzību un atbalstu;

9.5.         veicina ģimenes integrāciju sabiedrībā, atbalsta centienus iegūt izglītību, palīdz iekļauties darba tirgū;

9.6.         organizē izglītības iegūšanu mācību iestādē atbilstoši bērnu individuālajām vajadzībām un spējām;

9.7.         palīdz bērnam atjaunot saskarsmi ar ģimeni un viņam nozīmīgām personām;

9.8.         nodrošina ģimenēm ar bērniem, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē, atbalstu sociālo prasmju apgūšanā, bērna aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā, budžeta plānošanā;

9.9.         sadarbībā ar bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, pašvaldības policiju un citām institūcijām nodrošina bērnu, ģimeņu ar bērniem tiesību un interešu aizsardzību;

9.10.      sniedz informāciju bērnam, ģimenei ar bērniem par viņu tiesībām, pienākumiem, kā arī iespējām saņemt dažāda veida palīdzību un pakalpojumus;

9.11.      nodrošina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu ugunsdrošības, darba aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības un citās jomās.

III. Bērna un ģimenes ar bērna uzņemšanas, uzturēšanās un izrakstīšanas kārtība

10.          Nepieciešamību atrasties Centrā bērnam, ģimenēm ar bērniem nosaka Sociālais dienests, Bāriņtiesa, Pašvaldības policijas vai veselības aprūpes iestādes. Centrā var uzņemt bērnus, pamatojoties uz vecāku iesniegumu.

11.          Centra pakalpojumu saņemšanai nepieciešami sekojoši dokumenti:

11.1.      personas dzimšanas apliecība (apliecināta kopija);

11.2.      bāriņtiesas lēmums, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa vienpersonisks lēmums par bērna aprūpes tiesību atņemšanu bērna vecākam (-iem), vai sociālā dienesta lēmums (ja bērns, ģimene ar bērnu Centrā ievietota sociālo apstākļu dēļ);

11.3.      bērna, ģimenes ar bērniem medicīniskos dokumentus (izrakstu no medicīniskās kartes, profilaktiskās potēšanas karti vai pasi, izziņu par kontaktu ar infekcijas slimībām).

12.          Katram Centrā ievietotajam bērnam, ģimenei ar bērniem iekārto personas lietu.

13.          Ziņas par Centrā ievietotajiem bērniem, ģimenēm ar bērniem reģistrē uzskaites žurnālā.

14.          Bērnu, ģimeni ar bērniem no Centra izraksta, pamatojoties uz Bāriņtiesas lēmumu, vai sociālā dienesta lēmumu (ja bērns, ģimene ar bērniem ievietoti Centrā sociālu apstākļu dēļ).

15.          Rīkojumu par Centra pakalpojumu izbeigšanu bērniem, ģimenēm ar bērniem izdod Centra vadītājs, pamatojoties uz Bāriņtiesas lēmumu vai Sociālā dienesta atzinumu (ja bērns Centrā ievietots sociālo apstākļu dēļ).

16.          Centra vadītājs, ievērojot bērna intereses, īpašos gadījumos lemj jautājumu par vecāku satikšanos ar bērnu, saskaņojot to ar Bāriņtiesu, nodrošinot bērna tiesību aizsardzību.

17.          Pārvietojot bērnu uz citu aprūpes institūciju, vienlaikus tiek nodota bērna personas lieta un medicīniskie dokumenti.

18.          Centra pakalpojumu var saņemt personas no citām pašvaldībām, ja attiecīgā pašvaldība par personas saņemtajiem pakalpojumiem veic apmaksu līgumā noteiktajā apmērā. Pašvaldību savstarpējie norēķini tiek veikti, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noslēgto līgumu.

IV. Centra amatpersonu kompetence

19.          Centra darbību vada ar Gulbenes novada domes lēmumu iecelts Centra vadītājs.

20.          Centra vadītājs:

20.1.      atbild par Latvijas Republikas normatīvo aktu ievērošanu Centra darbībā, nodrošina Centra ikdienas darbību, kā arī finanšu līdzekļu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu;

20.2.      apstiprina iekšējās kārtības noteikumus, nosaka darbinieku pienākumus un rūpējas par darbinieku kvalifikācijas celšanu;

20.3.      izdod rīkojumus un norādījumus, kas ir obligāti visiem Centra darbiniekiem, kā arī pilnvaro darbiniekus noteiktu pienākumu un funkciju veikšanai;

20.4.      iesaka un iesniedz Gulbenes novada domes izpilddirektoram apstiprināšanai Centra amatu sarakstu, amatalgu likmes;

20.5.      nodrošina Centra dokumentācijas pareizu iekārtošanu, izpildi un glabāšanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

20.6.      Centrā nodrošina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu ugunsdrošības, darba aizsardzības, veselības aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības u.c. jomās;

20.7.      saskaņojot ar Gulbenes novada domes izpilddirektoru, sagatavo un iesniedz Labklājības ministrijā gada darba atskaiti atbilstoši Valsts statistikas pārskata formai;

20.8.      Centra vadītājs ir iestādē uzņemto bērnu likumīgais pārstāvis.

21.          Centra vadītājam un citiem iestādes darbiniekiem ir pienākums neizpaust konfidenciālu informāciju par bērniem, ģimenēm ar bērniem, kā arī neradīt iespēju kādai trešajai personai iegūt šo informāciju, ja tā neattiecas uz šo personu.

22.          Pēc nepieciešamības sagatavo priekšlikumus grozījumiem šajā nolikumā un iesniedz apstiprināšanai Gulbenes novada domei.

V. Centra manta un finanšu līdzekļi

23.          Centra finanšu līdzekļus veido:

23.1.      Gulbenes novada pašvaldības piešķirtie budžeta līdzekļi;              

23.2.      ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

23.3.      pašvaldību savstarpējo norēķinu iemaksa;

23.4.      valsts investīciju programmas, fondu u.c. līdzekļi projektu īstenošanai;

23.5.      ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi;

23.6.      fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi.

24.          Centra pakalpojuma finansiālā un saimnieciskā darbība tiek veikta saskaņā ar pašvaldības apstiprināto budžetu, lēmumiem un rīkojumiem.

VI. Noslēguma jautājumi

25.          Grozījumus un papildinājumus Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra nolikumā var veikt pēc Centra vadītāja ierosinājuma vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos stājoties spēkā izmaiņām, ar kurām ir pretrunā šis nolikums.

26.          Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes novada Litenes bērnu patversmes nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2014.gada 27.februāra sēdē (protokols Nr.3, 6.§).

27.          Nolikumam ir viens pielikums uz vienas lapas, kur ir atspoguļota Centra struktūra.

28.          Nolikums stājas spēkā pēc tā saskaņošanas ar LR Labklājības ministriju un datu aktualizēšanas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

 

Pielikums

bgc02