APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2017.gada 30.marta sēdē, protokols Nr.4, 8.§

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdē Nr.12, 10.§

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu un 17.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola (turpmāk – Sporta skola) ir Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs) dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde.

2. Sporta skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī Dibinātāja izdotie normatīvie akti un šis nolikums.

3. Sporta skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir noteikta parauga veidlapa, savs zīmogs, ko tā izmanto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Skolai var būt sava simbolika.

4. Sporta skolas juridiskā adrese ir Skolas iela 10A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

5. Dibinātāja juridiskā adrese ir Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV - 4401.

6. Sporta skolas izglītības programmu īstenošanas vietas:

6.1. Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, Skolas iela 10A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;

6.2. Gulbenes Sporta centrs, Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;

6.3. Lizuma vidusskola, “Pils”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425;

6.4. Lejasciema vidusskola, Rīgas iela 20, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412;

6.5. Stāķu pamatskola, “Stāķi 7”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417;

6.6. Druvienas pamatskola, “Pamatskola”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426;

6.7. Bērzu sporta zāle, Vidus iela 7, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;

6.8. K.Valdemāra pamatskola, “K.Valdemāra pamatskola”, Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409;

6.9. Rankas pamatskola, “Rankas pamatskola”, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416;

6.10. Galgauskas pamatskola, “Galgauskas pamatskola”, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428;

6.11. Tirzas pamatskola, “Tirzas pamatskola”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424.

II. Sporta skolas darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi

7. Sporta skolas darbības mērķi:

7.1. nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas veidošanos sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā;

7.2. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu;

7.3. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības attīstību, motivējot aktīvam, kustīgam dzīvesveidam, veicinot apzināties sporta pozitīvo ietekmi, personības izaugsmi un veidošanos.

8. Sporta skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša, sporta un audzinoša darbība.

9.Sporta skolas uzdevumi ir:

9.1. īstenot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, nodrošinot iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes sportā;

9.2. veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas noteikto mērķu sasniegšanu;

9.3. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;

9.4. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;

9.5. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi;

9.6. veikt izglītojoši pedagoģisko un treniņu darbu ar izglītojamajiem, nodrošinot viņu veselības nostiprināšanu un sporta meistarības pilnveidošanu;

9.7. nodrošināt iespējas izglītojamo fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai;

9.8. sagatavot izglītojamos Latvijas nacionālajām izlasēm;

9.9. organizēt sporta pasākumus un sacensības;

9.10. popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;

9.11. nodrošināt izglītojamajiem regulāru veselības pārbaudi.

III. Sporta skolā īstenojamās izglītības programmas

10. Sporta skola īsteno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.

11. Sporta skola var īstenot sporta interešu izglītības programmas, kas saskaņotas ar Dibinātāju.

12. Sporta skola īsteno šādas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:

12.1. basketbolā, programmas kods 20V813001, 30V813001;

12.2. volejbolā, programmas kods 20V813001, 30V813001;

12.3. futbolā, programmas kods 20V813001;

12.4. distanču slēpošanā, programmas kods 20V813001, 30V813001;

12.5. orientēšanās sportā, programmas kods 20V813001, 30V813001;

12.6. vieglatlētikā, programmas kods 20V813001, 30V813001.

IV. Izglītības procesa organizācija

13. Izglītības procesa organizāciju Sporta skolā nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi Sporta skolas iekšējie normatīvie akti.

14. Izglītības process Sporta skolā ietver izglītības programmu īstenošanu, izglītojamo audzināšanu un metodisko darbu.

15. Izglītojamo uzņemšana Sporta skolā, pārcelšana nākamajā mācību treniņu grupā un atskaitīšana no Sporta skolas notiek saskaņā ar Sporta skolas iekšējiem noteikumiem, kas saskaņoti ar Dibinātāju, ievērojot Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

16. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās mācības.

17. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda/nodarbība, tās ilgums – 40 minūtes. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu un nepieciešamības gadījumā individuālajās nodarbībās, izglītojamo patstāvīgajā darbā, ārpusstundu pasākumos.

18. Profesionālās ievirzes izglītības ieguves ilgumu un izglītības saturu nosaka attiecīgā izglītības programma. Mācību slodzes ilgumu profesionālās ievirzes izglītības programmā nosaka Profesionālās izglītības likums.

19. Sporta skolas struktūru un mācību materiāltehnisko bāzi izveido, ievērojot izglītības programmu saturu un īstenošanas specifiku.

20. Pēc profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves izglītojamie saņem valsts atzītu profesionālās ievirzes izglītību apliecinošu dokumentu (profesionālās ievirzes izglītības apliecību) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

V. Sporta skolas vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

21. Sporta skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

22. Par direktoru ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

23. Direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personību datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

24. Sporta skolas pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo direktors normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Sporta skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu. Direktora vietnieku skaitu nosaka direktors, saskaņojot ar Dibinātāju.

25. Sporta skolas pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personību datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

26. Sporta skolas citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Sporta skolas citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi

27. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un Sporta skolas iekšējos normatīvajos aktos.

VII. Sporta skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

28. Direktoram ir pienākums nodrošināt Sporta skolas padomes izveidošanu un darbību.

29. Sporta skolas padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar Sporta skolas padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome.

VIII. Sporta skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

30. Pedagoģiskā padome risina ar Sporta skolas mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus. Tās darbību nosaka Pedagoģiskās padomes reglaments. Pedagoģisko padomi vada direktors. Tās sastāvā ir visi Sporta skolā strādājošie pedagogi. To sasauc ne retāk kā reizi semestrī un sēdes protokolē.

 

IX. Sporta skolas izglītojamo pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

31. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Sporta skolā un līdzdarbotos Sporta skolas darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, Sporta skolas padome ir tiesīga veidot izglītojamo pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta direktors un pedagogi.

32. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija, kuras darbību nosaka izglītojamo pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod izglītojamo pašpārvalde.

X. Sporta skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība.

33. Sporta skola saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī šajā nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod šādus Sporta skolas iekšējos normatīvos aktus:

33.1. Sporta skolas darba kārtības noteikumus;

33.2. Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumus;

33.3. Pedagoģiskās padomes reglamentu;

33.4. Sporta skolas padomes reglamentu;

33.5. Sporta skolas internāta reglamentu;

33.6. Citus Sporta skolas darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus.

XI. Sporta skolas saimnieciskā darbība

34. Sporta skola ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Sporta skolas nolikumā noteikto.

35. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Sporta skolai nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

XII. Sporta skolas finansēšanas avoti un kārtība

36. Sporta skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti.

37. Sporta skolu finansē tās Dibinātājs. Valsts piedalās Sporta skolas finansēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

38. Sporta skola normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var saņemt papildu finanšu līdzekļus:

38.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;

38.2. sniedzot maksas pakalpojumus Dibinātāja noteiktajā kārtībā;

38.3. no citiem ieņēmumiem.

39. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami tikai:

39.1. Sporta skolas attīstībai;

39.2. mācību līdzekļu iegādei;

39.3. Sporta skolas aprīkojuma iegādei;

39.4. pedagogu  un izglītojamo materiālai stimulēšanai, pedagogu darba samaksai.

XIII. Sporta skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

40. Sporta skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

XIV. Sporta skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

41. Sporta skola izstrādā Sporta skolas nolikumu. Sporta skolas nolikumu apstiprina Dibinātājs.

42. Grozījumus Sporta skolas nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja iniciatīvas vai direktora priekšlikuma.

43. Grozījumus nolikumā izstrādā Sporta skola un apstiprina Dibinātājs.

XV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Profesionālās izglītības likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem

44. Sporta skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Dibinātājam – Gulbenes novada domei, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401.

45. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Sporta skola veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.

46. Sporta skola normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu.

47. Sporta skola normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.

48. Sporta skola normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību Sporta skolā.

49. Sporta skola sadarbībā ar Dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību Sporta skolā un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:

49.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

49.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

XVI. Noslēguma jautājumi

50. Šis nolikums stājas spēkā 2017.gada 1.aprīlī.

51. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2009.gada 13.augusta sēdē (protokols Nr.6, 38.§).