Gulbenes sporta centra nolikums

APSTIPRINĀTS
Gulbenes novada domes 2017.gada 31.augusta sēdē, protokols Nr.12, 50.§

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Gulbenes sporta centrs (turpmāk - centrs) ir Gulbenes novada domes (turpmāk - dibinātājs) dibināta iestāde, kura sadarbībā ar Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļu (turpmāk – nodaļa) organizē sporta darbu Gulbenes novadā.
2. Centrs darbojas saskaņā ar Sporta likumu, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, dibinātāja normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.
3. Centrs ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, kurai ir noteikta parauga veidlapa, savs zīmogs, ko izmanto normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
4. Centra juridiskā adrese: Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
5. Centram ir šādas struktūrvienības:

5.1. sporta laukums, Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;
5.2. slēpošanas – biatlona trase, Dzirnavu iela 3A, Dzirnavu iela 3B, Dzirnavu iela 5A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;
5.3. Bērzu sporta zāle, Vidus iela 7, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

II. Centra mērķis un uzdevumi

6. Centra mērķis ir nodrošināt un attīstīt Gulbenes novada apstākļiem, sporta tradīcijām un iedzīvotāju pieprasījumam atbilstošu sporta sacensību un pasākumu organizāciju un norisi, iedzīvotāju un jaunatnes fiziskās attīstības iespēju piedāvājumu, racionālu brīvā laika izmantošanu, popularizējot veselīgu dzīvesveidu.
7. Centra galvenie uzdevumi ir:

7.1. plānot, organizēt un vadīt Gulbenes novada sporta pasākumus un sacensības;
7.2. apsaimniekot Centra bāzes;
7.3. sadarbībā ar Gulbenes novada domes Sporta komisiju (turpmāk – komisija) un nodaļu izstrādāt Gulbenes novada sporta politikas plānošanas dokumentus;
7.4. koordinēt Gulbenes pilsētas un pagastu pārvalžu sporta pasākumu organizatoru darbu;
7.5. pārraudzīt Gulbenes novada pārziņā esošo sporta būvju un bāžu racionālu un efektīvu izmantošanu;
7.6. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, sporta klubiem, biedrībām, nevalstiskām sporta organizācijām sporta pasākumu organizēšanā un sporta bāžu izmantošanā un uzturēšanā;
7.7. piesaistīt sabiedrisko un privāto fondu investīcijas sporta pasākumu atbalstam un sporta bāžu attīstībai;
7.8. sadarbībā ar nodaļu savas kompetences ietvaros sagatavot priekšlikumus lēmumu projektiem izskatīšanai dibinātāja komitejām;
7.9. sadarbībā ar nodaļu sagatavot informāciju un lēmumu projektus izskatīšanai komisijai;
7.10. koordinēt Gulbenes novada izlases komandu un sporta veidu pārstāvju piedalīšanos valsts un starptautiskās sacensībās;
7.11. izstrādāt Gulbenes novada sporta pasākumu gada plānu;
7.12. izstrādāt priekšlikumus komisijai par finansējuma sadali sporta pasākumu un sportistu atbalstam;
7.13. nodrošināt sportam piešķirto finanšu resursu racionālu izmantošanu;
7.14. veicināt starptautiskos sakarus sporta jomā.

III. Centra vadība, darbinieku tiesības un pienākumi

8. Centru vada direktors, kuru amatā ieceļ un atbrīvo no amata dibinātājs.
9. Centra amatu sarakstu apstiprina Gulbenes novada domes izpilddirektors.
10. Centra direktors savā darbībā nodrošina Gulbenes novada domes izpilddirektora un nodaļas vadītāja uzdevumu izpildi.
11. Direktora tiesības un pienākumi noteikti normatīvajos aktos, centra darba kārtības noteikumos, darba līgumā un amata aprakstā.
12. Direktoram var būt vietnieks. Direktora vietnieku pieņem darbā un atbrīvo no tā, kā arī viņa kompetenci un atbildību nosaka direktors.
13. Centra darbinieku tiesības un pienākumi noteikti normatīvajos aktos, centra darba kārtības noteikumos, darba līgumos un amatu aprakstos.

IV. Centra finansiālā un saimnieciskā darbība

14. Centru finansē dibinātājs.
15. Centram var būt arī citi ieņēmumi, kas iegūti no saimnieciskās darbības, sadarbības programmām un projektiem, kā arī juridisko un fizisko personu ziedojumiem un dāvinājumiem.
16. Centram ir tiesības:

16.1. sniegt maksas pakalpojumus, kuru veidus un izcenojumus apstiprina dibinātājs;
16.2. veikt saimniecisko darbību, ja tā nav pretrunā ar centra uzdevumu izpildi.

17. Papildus finanšu līdzekļi izmantojami tikai centra bāžu uzturēšanai, attīstībai un aprīkojuma iegādei. Ziedojumu līdzekļu izlietojumu kontrolē dibinātājs.

V. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana

18. Centra darbības tiesiskumu nodrošina direktors.
19. Centra izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dibinātājam – Gulbenes novada domei, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401.

VI. Centra iekšējie normatīvie akti
20. Centrs saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo nolikumu izstrādā un izdod šādus centra iekšējos normatīvos aktus:

20.1. darba kārtības noteikumus;
20.2. iekšējās kārtības noteikumus;
20.3. darba drošības un ugunsdrošības noteikumus;
20.4. citus centra darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus.

VII. Centra reorganizācija un likvidācija

21. Centru reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājumi

22. Atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes sporta centra nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra sēdē (protokols Nr.10, 53.§).
23. Nolikums stājas spēkā 2017.gada 1.septembrī.