35.pielikums pie 2009.gada 22.oktobra domes sēdes Nr.12, 39.§

GULBENES KULTŪRAS CENTRA NOLIKUMS

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Gulbenes kultūras centrs (turpmāk- Kultūras centrs) ir Gulbenes novada domes   dibināta iestāde,  kuras galvenais uzdevums ir attīstīt, izkopt un popularizēt, organizēt un atbalstīt tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbu, iekļaujoties savas pilsētas, novada un valsts kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs.

1.2. Kultūras centrs ir patstāvīga  iestāde citu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu infrastruktūrā, ar savu  zīmogu un simboliku, adrese – O.Kalpaka iela 60, Gulbenē, LV-4401, Gulbenes novads.

1.3. Kultūras centra darbību regulē Latvijas Republikas likumi, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi, Gulbenes novada domes lēmumi, Kultūras centra nolikums ( turpmāk- Nolikums).

1.4. Kultūras centru finansē no Gulbenes novada domes budžeta līdzekļiem. Kultūras centram ir tiesības ar savu darbību iegūt finansiālos līdzekļus.

2. KULTŪRAS CENTRA FUNKCIJAS, UZDEVUMI UN TIESĪBAS

2.1. Kultūras centrs:

2.1.1. veic savas pilsētas un novada sabiedriskās rosības, svētku un tradicionālo norišu, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu, mākslinieciskās jaunrades un amatiermākslas procesa nepārtrauktības  un Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku norises nodrošināšanu;

2.1.2. veic valsts svētku, piemiņas dienu, pilsētas svētku, koncertu, teātra izrāžu, izstāžu, festivālu un  konkursu, kā arī saturīgas atpūtas organizēšanu, atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu interesēm un vajadzībām;

2.1.3. risina materiāli tehniskās apgādes, personāla, darba organizācijas un darba samaksas jautājumus;

2.1.4. izraugās kvalificētus darbiniekus Kultūras centra izvirzīto funkciju un uzdevumu realizēšanai, organizē darbinieku kvalifikācijas celšanu,

2.1.5. izvirza apbalvošanai Kultūras centra darbiniekus, mākslinieciskās pašdarbības dalībniekus un kolektīvus;

2.1.6. atbilstoši funkcijām, veic saimniecisko darbību, iegūstot papildus līdzekļus Kultūras centra attīstībai;

2.1.7. plāno Kultūras centra kapitālā un ikgadējā remonta darba apjomus atbilstoši budžeta līdzekļiem;

2.1.8. izstrādā pašdarbības kolektīvu uzturēšanai nepieciešamo izdevumu tāmes, iekļaujot Kultūras centra  tekošā gada budžetā.

2.2.Kultūras centram ir tiesības:

2.2.1.patstāvīgi noteikt savas darbības formas, saturu, virzienus  saskaņā ar Nolikumā fiksētām Kultūras centra funkcijām un tā juridisko statusu;

2.2.2. saskaņā ar Nolikumu, veidot Kultūras centra struktūru;

2.2.3. likumdošanas  noteiktajā   kārtībā   saņemt   un  izmantot  Kultūras  centra  uzturēšanai  un attīstībai  nepieciešamos finansu līdzekļus no Gulbenes novada domes budžeta, naudas   līdzekļus  par  maksas  pakalpojumiem,  zaudējumu atlīdzību, ziedojumus, dāvinājumus, maksu par telpu īri;

2.2.4.  profesionālās  un  kvalitatīvas  amatiermākslas   nodrošināšanai   un pieejamībai  novada  un  pilsētas  iedzīvotāju  visu  paaudžu un sociālo grupu interesēm un vajadzībām, veidot finansējumu Kultūras centra budžetā garantēto izdevumu summas starpības segšanai;

2.2.5. saskaņā  ar  spēkā  esošajiem  tiesību  aktiem,  veikt  saimniecisko  un komercdarbību, ja tā nav pretrunā ar Kultūras centra galveno funkciju izpildi.

3. KULTŪRAS CENTRA STRUKTŪRA UN DARBA ORGANIZĀCIJA

 

3.1. Kultūras centru vada direktors, kuru amatā ieceļ vai atbrīvo no amata Gulbenes novada  dome.

3.2. Par Kultūras centra direktoru  ir tiesīga strādāt persona, kurai ir augstākā vai augstākā profesionālā izglītība.

3.3. Kultūras centra direktoram ir divi vietnieki.

3.4. Saskaņā ar Kultūras centra direktora iesniegto sarakstu, Gulbenes novada priekšsēdētājs apstiprina Kultūras centra štatu sarakstu.

3.5. Kultūras centra direktors:

3.5.1.vada Kultūras centra darbu un atbild par tā funkciju un uzdevumu izpildi;

3.5.2. vada un pārstāv Kultūras centru bez īpaša pilnvarojuma dažādās institūcijās, iestādēs, organizācijās un uzņēmumos;

3.5.3. pieņem darbā un atlaiž no darba Kultūras centra darbiniekus un nosaka tiem darba pienākumus;

3.5.4. slēdz uzņēmuma līgumus ar Kultūras centra pašdarbības kolektīvu vadītājiem, asistentiem un koncertmeistariem, kuri veic sezonas darbu;

3.5.5. nosaka sev pakļauto darbinieku tiesības un pienākumus, vadoties pēc Kultūras centra darbinieku amatu aprakstiem un pienākumiem;

3.5.6. likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkojas ar Kultūras centra  mantu un finanšu  līdzekļiem,  kā  arī atbild  par Kultūras centra finanšu līdzekļu un materiālo  vērtību  izmantošanu, slēdz  darba, saimnieciskos  un sadarbības un citus līgumus;

3.5.7. sastāda un iesniedz Gulbenes novada domei Kultūras centra budžeta pieprasījumu un budžeta izdevumu tāmi;

3.5.8. pēc  Gulbenes  novada domes un citu uzraugošo institūciju pieprasījuma, iesniedz nepieciešamās atskaites un dokumentus, organizē un koordinē pilsētas un novada mēroga pasākumus;

3.5.9. izdod rīkojumus, pilnvaras un citus iekšējos normatīvos aktus Kultūras centra uzdevumu izpildei;

3.5.10. nodrošina darba drošības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības un citu normu ievērošanu Kultūras centrā;

3.5.11. nodrošina statistikas, finanšu, atskaišu un citu normatīvos aktos noteikto ziņu sniegšanu valsts un pašvaldības institūcijās.

4. KULTŪRAS CENTRA FINANSĒJUMS UN MATERIĀLI TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS

 

4.1.Kultūras centra darbībai nepieciešamos līdzekļus veido Gulbenes novada domes budžeta asignējumi.

4.2.Kultūras centra finanšu līdzekļus un mantu veido:

4.2.1. Kultūras centra pārvaldījumā esošā pašvaldības manta;

4.2.2. valsts un pašvaldības budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

4.2.3.līdzekļi, kas iegūti sniedzot maksas pakalpojumus, kā arī citi pašu ieņēmumi, kas  tiek  ieskaitīti  Gulbenes  novada  domes  pamatbudžeta kontā un tos izmanto Kultūras centra darbības attīstībai;

4.2.4.juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi (arī tādi, kuriem ir īpaši izmantošanas nosacījumi);

4.2.5. citi likumos paredzētie ienākumi.

4.3. Uzskaites un atskaites kārtību Kultūras centrā nosaka Latvijas Republikas likumdošana un novada domes centralizētā grāmatvedība saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4.4. Kultūras centrā valdījumā var būt  kustamais, nekustamais un intelektuālais īpašums.

4.5. Kultūras centram ir tiesības uz atvieglojumiem un priekšrocībām, kādas likumos ir noteiktas kultūras iestādēm un darbiniekiem.

5. KULTŪRAS CENTRA DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA

5.1. Kultūras centra tiesiskumu nodrošina Direktors.

5.2. Direktora rīcību var apstrīdēt domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. KULTŪRAS CENTRA DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE DOKUMENTI

 

6.1. Kultūras centrs saskaņā ar iestādes nolikumu izstrādā:

6.1.1. iekšējās kārtības noteikumus;

6.1.2. darba drošības un ugunsdrošības noteikumus;

6.1.3. citus iestādes darbību reglamentējošos dokumentus pēc nepieciešamības.

6.2. Visus Kultūras centra iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus apstiprina Direktors.

7. KULTŪRAS CENTRA LIKVIDĒŠANA

7.1. Kultūras centru reorganizē vai likvidē, pamatojoties uz Gulbenes novada domes lēmumu atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.