APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2010.gada 29.decembra sēdē Nr.21, 14.§

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdē Nr.12, 10.§

Rankas pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte"nolikums

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu;Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Rankas pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte’” (turpmāk – iestāde) ir Gulbenes novada pašvaldības, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 (turpmāk – dibinātājs) dibināta izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai.

1.2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi izglītības jomu reglamentējošie normatīvie akti, kā arī iestādes nolikums.

1.3. Iestādei ir zīmogs, noteikta parauga veidlapa un simbolika – karogs un logo.

1.4. Iestādes finanšu līdzekļu apriti un finanšu kontu pārvalda dibinātājs.

1.5. Iestādes juridiskā adrese: „Ābelīte", Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV- 4416.

1.6. Iestādes struktūrshēma noteikta nolikuma pielikumā.

2. Iestādes darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi

2.1. Iestādes darbības mērķis ir veidot visiem izglītojamajiem pieejamu attīstības vidi, īstenot audzināšanas procesu un nodrošināt izglītības programmā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

2.2. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojamo attīstoša un audzinoša darbība.

2.3. Iestādes galvenie uzdevumi:

2.3.1.nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu attīstību;

2.3.2.īstenot vispārējās pirmsskolas izglītības programmā noteiktos mērķus un uzdevumus;

2.3.3.sagatavot izglītojamos pamatizglītības programmas uzsākšanai;

2.3.4.nostiprināt un aizsargāt izglītojamo drošību un veselību;

2.3.5.sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kas realizē vecāku varu (turpmāk – vecāki), organizējot vecākiem konsultācijas un izglītojošus pasākumus.

3. Iestādes īstenojamās programmas

3.1. Izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma.

3.2. Iestāde normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādā un licencē izglītības programmas, saskaņojot ar dibinātāju.

3.3. Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111);

3.4. Pēc vecāku ierosinājuma un saskaņojot ar dibinātāju iestāde var īstenot interešu izglītības programmas un organizēt maksas interešu izglītības pulciņus, individuālās nodarbības.

4. Izglītības procesa organizācija

4.1. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi ar izglītību saistītie normatīvie akti un dibinātāja noteikumi un lēmumi, kā arī iestādes iekšējie normatīvie akti.

4.2. Grupu komplektēšana iestādē notiek katru gadu no 1.jūnija līdz 1.septembrim.

4.3. Iestādē izglītojamos uzņem un grupas komplektē saskaņā ar dibinātāja apstiprinātiem noteikumiem.

4.4. Iestādē izglītojamos uzņem no viena gada līdz septiņu gadu vecumam.

4.5. Iestāde strādā diennakts režīmā no pirmdienas plkst.7.00 līdz piektdienas plkst.19.00.

4.6. Sagatavojot bērnus pamatizglītības apguvei, iestāde var sadarboties ar citām izglītības iestādēm.

4.7. Izglītības programmu apguvi izglītojamam var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu.

4.8. Atbilstoši funkcionālo traucējumu veidam pieļaujamas atkāpes no plānotajiem rezultātiem.

4.9. Izglītojamā vieta iestādē saglabājas:

4.9.1. viņa slimības vai iestādes karantīnas laikā;

4.9.2.mātes slimības, mātes pirms un pēcdzemdību atvaļinājuma laikā, bet ne ilgāk par 6 mēnešiem pēc bērna piedzimšanas;

4.9.3.vecāku (aizbildņu) atvaļinājuma laikā.

4.10. Izglītojamā neattaisnotu kavējumu dēļ vai, ja savlaicīgi (līdz nākošā mēneša 20. datumam par iepriekšējā mēneša apmeklējumu) netiek veikti vecāku (aizbildņu) maksājumi, izglītojamo no iestādes, pēc rakstiska vecāku brīdinājuma par nemaksāšanu, var izslēgt, izņemot izglītojamo obligātajā izglītības vecumā.

4.11. Izglītojamo attīstības, zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un iestādes vadītāja noteikto kārtību.

4.12. Mācību priekšmetu programmas izstrādā iestādes pedagogi. Tās apstiprina iestādes vadītājs.

4.13. Galvenais izglītojamā darbības veids iestādē ir rotaļa, darbības organizācijas formas – izglītojamā patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs sekmē izglītojamā attīstību kopumā.

5. Izglītojamo tiesības un pienākumi

5.1. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un detalizēti iestādes iekšējās kārtības noteikumi.

6. Pedagogu un darbinieku tiesības un pienākumi

6.1. Iestādi vada vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Vadītāja pienākumi un tiesības un atbildība ir noteikti Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un detalizēti darba līgumā, amata aprakstā un iestādes darba kārtības noteikumos.

6.2. Iestādes metodiķis (vietnieks) organizē un vada izglītošanas procesu iestādē. Detalizēti metodiķa pienākumi un tiesības noteikti darba līgumā, amatu aprakstā un iestādes darba kārtības noteikumos.

6.3. Pedagogu pienākumi un tiesības noteikti Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un detalizēti darba līgumā, amata aprakstā un iestādes darba kārtības noteikumos.

6.4. Darbinieku pienākumi un tiesības ir noteikti amata aprakstā, darba līgumā un iestādes darba kārtības noteikumos.

6.5. Iestādes vadītāja īslaicīgas prombūtnes laikā (līdz 2 mēnešiem) iestādes vadītāja pienākumus pilda ar vadītāja rīkojumu nozīmēta persona.

6.6. Ilglaicīgas prombūtnes laikā iestādes vadītāja pienākumus pilda ar dibinātāja rīkojumu nozīmēta persona.

7. Iestādes padomes un pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

7.1. Sabiedrības, pašvaldības, vecāku (aizbildņu) un iestādes sadarbības nodrošināšanai izveido iestādes padomi. Iestādes padomes izveidošanas kārtība un kompetences noteiktas iestādes padomes reglamentā.

7.2. Dažādu ar mācību un audzināšanas darbību saistītu jautājumu koleģiālai risināšanai tiek izveidota pedagoģiskā padome. Pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetences noteiktas iestādes padomes reglamentā.

7.3. Metodiskā padome tiek izveidota izglītojošā un metodiskā darba koordinēšanai un vadīšanai iestādē. Tās darbību nosaka reglaments par metodisko padomi.

8. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība

8.1. Iestāde, saskaņā ar iestādes nolikumu, patstāvīgi izstrādā iekšējos normatīvos aktus, kurus apstiprina iestādes vadītājs:

8.1.1. izglītības programmu, saskaņo ar dibinātāju;

8.1.2. darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos, saskaņo ar iestādes darbinieku arodbiedrību;

8.1.3.iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos, saskaņo ar pedagoģisko padomi;

8.1.4.pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā, saskaņo ar pedagoģisko padomi;

8.1.5.iestādes padomes reglamentu un grozījumus tajos, saskaņo ar iestādes padomi;

8.1.6.iestādes attīstības plānu un grozījumus tajā, saskaņo ar iestādes padomi un pedagoģisko padomi;

8.1.7.iestādes mācību nodarbību sarakstus, dienas režīmu, tematisko un pasākumu plānu katram mācību gadam, saskaņo ar pedagoģisko padomi;

8.1.8.izglītojamo attīstības, zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšanas kārtību, saskaņojot ar pedagoģisko padomi;

8.1.9.citus iestādes darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus.

8.2. Rīkojumus par iestādes darbību, darbiniekiem un izglītojamiem izdod iestādes vadītājs, kura ir atbildīga par izdoto rīkojumu tiesiskumu.

8.3. Iestādes vadītājs izskata privātpersonu iesniegumus par iestādes pedagogu un darbinieku faktisko rīcību.

8.4. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību, privātpersona, iesniedzot attiecīgo iesniegumu, var apstrīdēt Gulbenes novada domē.

9. Iestādes saimnieciskā darbība

9.1. Atbilstoši normatīvajiem aktiem iestādes vadītājs ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem.

9.2. Iestāde var sniegt ēdināšanas, interešu izglītības, telpu un teritorijas īres pakalpojumus dibinātāja noteiktā kārtībā, ja tas netraucē izglītības programmas īstenošanu.

9.3. Iestāde izglītojamiem un personālam sniedz ēdināšanas pakalpojumus.

10. Iestādes finansējuma avoti un kārtība

10.1. Iestāde tiek finansēta no dibinātāja budžeta. Finanšu līdzekļu aprites uzskaiti nodrošina dibinātāja centralizētā grāmatvedība. Iestādes budžeta plānošanu vada iestādes vadītājs.

10.2. Iestādes finanšu līdzekļus veido:

10.2.1. dibinātāja budžeta līdzekļi,

10.2.2. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai,

10.2.3. citi finanšu līdzekļi (dibinātāja apstiprinātie maksas pakalpojumi).

10.3. Papildus finanšu līdzekļi, kurus iestāde var saņemt no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā, sniedzot maksas pakalpojumus (telpu noma), piesaistot projektu finansējumu.

10.4.Papildus finanšu līdzekļi izmantojami iestādes attīstībai: mācību līdzekļu iegādei, iestādes aprīkojuma iegādei, pedagogu materiālajai stimulēšanai, kā arī tieši tiem mērķiem, kādus norāda ziedotājs, dāvinātājs. Par šo papildu līdzekļu izmantošanu iestādes vadītājs sniedz pārskatu iestādes padomei.

10.5. Pēc vecāku iniciatīvas veiktais iestādes telpu remonts, izmantojot vecāku līdzekļus, uzskatāms kā ziedojums, kas iegrāmatojams atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām

10.6. Iestāde par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, raksta pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu, to daudzumu un kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.

10.7. Dibinātāja budžets nodrošina:

10.7.1. iestādes uzturēšanas un saimnieciskos līdzekļus;

10.7.2. iestādes darbinieku darba samaksu.

11. Iestādes reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

11.1. Lēmumu par iestādes reorganizāciju vai likvidāciju pieņem dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

12. Grozījumi iestādes nolikumā

12.1. Grozījumus iestādes nolikumā ir tiesīga ierosināt iestādes padome, pedagoģiskā padome un dibinātājs.

12.2. Iestādes nolikumu un grozījumus tajos apstiprina dibinātājs.

13. Citi būtiski noteikumi

13.1. Iestāde noteiktā veidā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem kārto lietvedību un arhīvu.

13.2. Iestāde pēc noteiktas formas un noteiktā laikā iesniedz atskaites un statistikas pārskatus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

13.3. Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanu darbam un mācībām iestādē nodrošina darba aizsardzības noteikumu ievērošana. Iestāde savā darbībā ievēro sanitāri higiēniskās normas un noteikumus.

13.4. Ugunsdrošības noteikumu ievērošanu iestādē nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem.

13.5. Iestāde veido un uztur Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Rankas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte" nolikums, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2009.gada 13.augusta sēdē (prot. Nr.6,38.§).

Nolikums stājas spēkā pēc apstiprināšanas Gulbenes novada domē.

Shēma