Drukāt

APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2009. gada 13.augusta sēdē (prot.Nr.6, 38. §)

GRPZĪJUMI

Gulbenes novada domes 2011. gada 24.februāra sēdē (prot.Nr.2, 12. §)

Gulbenes novada domes 2011. gada 29.septembra sēdē (prot.Nr.13, 23. §)

Gulbenes novada domes 2012. gada 26.jūlija sēdē (prot.Nr.13, 43. §)

Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdē Nr.12, 10.§

Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra sēdē (prot.Nr 25, 8.§)

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējā izglītības likuma 8., 9.pantu.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskola (turpmāk – Skola) ir Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena klātienes un neklātienes, interešu izglītības programmu īstenošanai.

2. Skola darbojas saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, citiem ar izglītības jautājumiem saistītiem normatīvajiem aktiem, kā arī Skolas nolikumu.

3. Skolai ir zīmogi ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un Gulbenes novada ģerboņa attēlu, un Skolas pilnu nosaukumu, kā arī noteikta parauga veidlapa. Skola saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku.

4. Skolas juridiskā adrese: Līkā iela 21, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

5. Skolas izglītības programmu īstenošanas vietas:

5.1. Līkā iela 21, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;

5.2. “Rankas AVS”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416;

5.3. Skolas iela 2, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405.”

DARBĪBAS MĒRĶI, PAMATVIRZIENI UN UZDEVUMI

6. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu.

6.2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

7. Skolas galvenie uzdevumi ir:

7.1 . dot iespēju iegūt izglītību skolēniem ar atšķirīga līmeņa priekšzināšanām un vecumu,

7.2.pedagoģiskā kolektīva organizatorisko un metodisko darbu virzī izglītojamos uz apzinātu un mērķtiecīgu mācīšanos, radošuma attīstību, sagatavojot viņus aktīvai līdzdalībai dzīvē, veidot prasmes lēmumu pieņemšanā, gatavību un spēju uzņemties atbildību;

7.3.izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina garīgas un fiziski attīstītas personības veidošanos un izpratni par veselīgu dzīvesveidu;

7.4. Izslēgts (27.12.2018., prot.Nr 25, 8.§)

ĪSTENOJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

8. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma.

9. Skola īsteno šādas licencētās izglītības programmas:

9.1. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, kods 31011012;

9.2. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programmu, kods 31011013.

10. Skola var īstenot interešu izglītības programmas, saskaņojot tās ar Dibinātāju.

IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA

11. Skolēnu uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

12. Skolēnu uzņemšana 10.klasē notiek Ministru kabineta noteiktajā kartība.

13. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada, semestra sākumu un beigu laiku nosaka Ministru kabineta noteikumi.

14. Maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums.

15. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes.

16. Mācību priekšmetu stundu slodzes sadalījumu skolēniem pa nedēļas dienām nosaka Skolas direktora apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir pastāvīgi visu semestri, operatīvas izmaiņas tajos var veikt Skolas direktors vai viņa vietnieks izglītības jautājumos, par izmaiņām savlaicīgi informējot pedagogus un skolēnus.

17. Izslēgts (27.12.2018., prot.Nr 25, 8.§)

18. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas.

19. Skolēnu mācību sasniegumi tiek vērtēti saskaņā ar Valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām un Skolas izstrādāto kārtību.

20. Skolā darbojas bibliotēka, kuras darbību nosaka Skolas bibliotēkas reglaments.

21. Ne vairāk kā 10dienas mācību gada laikā katra klātienes klase var izmantot mācību ekskursijām, projektiem u.c. ar izglītības procesiem pasākumiem

SKOLAS PADOMES, KOMISIJAS UN PAŠPĀRVALDE

22. Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu) un sabiedrību. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Skolas padomes reglamentā.

23. Skolas pedagoģiskā padome tiek izveidota dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu koleģiālai risināšanai. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors, tās sastāvā ietilpst visi Skolā strādājošie pedagogi, izglītības psihologs un medicīnas darbinieki. Tās uzdevumi un kompetence noteikta Skolas pedagoģiskās padomes reglamentā.

24. Metodiskās komisijas tiek izveidotas izglītības programmu noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai. Atsevišķu mācību priekšmetu vai vairāku radniecīgu mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajā komisijās ar Skolas direktora rīkojumu. Detalizēti metodisko komisiju sastāvu, darba kārtību un uzdevumus nosaka attiecīgo komisiju reglamenti.

25. Skolēnu padome ir sabiedriska izglītojamo institūcija. To ar Skolas vadības atbalstu veido skolēni pēc savas iniciatīvas. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Skolēnu pašpārvaldes reglamentā.

IZGLĪTOJAMO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI, PEDAGOGU UN CITU DARBINIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

26. Skolēnu tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums un detalizēti Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

27. Skolu vada direktors, kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no tā Dibinātājs saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

28. Detalizēti Skolas pedagogu (tai skaitā direktora, direktora vietnieku) tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Skolas darba kārtības noteikumi, darba līgumi un amatu apraksti.

29. Skolas tehnisko darbinieku, saimniecisko un citu darbinieku pienākumi un tiesības noteiktas Darba likumā, Skolas darba kārtības noteikumos, darba līgumos un amata aprakstos. Skolas tehniskajiem, saimnieciskajiem un citiem darbiniekiem ir tiesības izteikt priekšlikumus Skolas attīstībai un iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.

SKOLAS IEKŠĒJO NORMATĪVO AKTU PIEŅEMŠANA KĀRTĪBA

30. Skola, saskaņā ar Skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā iekšējos normatīvos aktus, kurus apstiprina Skolas direktors:

30.1. Skolas darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos, saskaņojot ar Skolas padomi:

30.2. Skolas izglītības programmas, saskaņojot ar Dibinātāju;

30.3. Skolas iekšējās kartības noteikumus saskaņojot ar Skolas padomi;

30.4. Skolas attīstības plānu, saskaņojot ar Dibinātāju;

31. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Skolas direktors.

32. Skolas direktors izskata privātpersonu iesniegumus par Skolas pedagogu un darbinieku faktisko rīcību.

33. Skolas direktors pieņem lēmumu par privātpersonu apstrīdēto Skolas darbinieku faktisko rīcību.

33.1 Skolas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersonas var apstrīdēt Dibinātājam – Gulbenes novada domē.

SKOLAS SAIMNIECISKĀ DARBĪBA UN FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA

34. Skolas finanšu līdzekļus veido:

34.1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai;

34.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;

34.3. papildu finanšu līdzekļi, kurus Skola var saņemt no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu vai dāvinājuma veidā;

35. Par ziedojumiem, kas saņemti Skolā mantas veidā (dāvinājumi) sastāda pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā norāda dāvināto mantu daudzumu, kvalitatīvos rādītājus, kā arī dāvinājuma vērtību naudas izteiksmē un reģistrē šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.

36. Skolas direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami tikai Skolas materiālās bāzes uzturēšanai, skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālai stimulēšanai. Par papildu līdzekļu izmantošanu direktors atskaitās Skolas padomei.

SKOLAS REORGANIZĀCIJA UN LIKVIDĀCIJA

Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

SKOLAS NOLIKUMA UN TĀ GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

37.Skolas nolikumu vai grozījumus skolas nolikumā izstrādā Skolas direktors, apstiprina Dibinātājs.

38.Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt:

38.1.pēc Dibinātāja ierosinājuma

38.2. grozījumus Skolas nolikuma veic pēc direktora Skolas padomes, vai Pedagoģiskās padomes ierosinājuma.

CITI NOTEIKUMI

39.Skola, atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Dibinātājam un Izglītības un zinātnes ministrijā

40. Skola savā darbībā ievēro Ministru kabineta noteiktās higiēnas normas izglītības iestādēm.

41.Ugunsdrošības ievērošana skolā nodrošināta atbilstoši likumam “Par ugunsdrošību” .