APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2010.gada 29.decembra sēdē Nr.21, 9.§

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdē Nr.12, 10.§

Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis"nolikums

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta 1.daļu un Vispārējās izglītības

likuma 8. un 9.pantu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” (turpmāk – iestāde) ir Gulbenes novada pašvaldības, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 (turpmāk - dibinātājs) dibināta izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai.

1.2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi izglītības jomu reglamentējošie normatīvie akti, kā arī iestādes nolikums.

1.3. Iestādei ir zīmogs, noteikta parauga veidlapa.

1.4. Iestādes finanšu līdzekļu apriti un finanšu kontu pārvalda dibinātājs.

1.5. Iestādes juridiskā adrese: Bērzu iela 4B, Gulbene, Gulbenes nov., LV – 4401.

1.6. Iestādes struktūrshēma noteikta nolikuma pielikumā.

2. Iestādes darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi

2.1. Iestādes darbības mērķis ir veidot visiem izglītojamajiem (turpmāk – bērni) pieejamu attīstības vidi, īstenot audzināšanas procesu un nodrošināt izglītības programmā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

2.2. Iestādes darbības pamatvirziens ir bērnus attīstoša un audzinoša darbība.

2.3. Iestādes galvenie uzdevumi:

2.3.1.nodrošināt katra bērna spējām atbilstošu attīstību;

2.3.2.īstenot pirmsskolas izglītības programmā noteiktos mērķus un uzdevumus;

2.3.3.sagatavot bērnus pamatizglītības programmas uzsākšanai;

2.3.4.nostiprināt un aizsargāt bērnu drošību un veselību;

2.3.5.sadarboties ar bērnu vecākiem vai personām, kas realizē vecāku varu (turpmāk – vecāki), organizējot vecākiem konsultācijas un izglītojošus pasākumus.

3. Iestādes īstenojamās programmas

3.1. Izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma.

3.2. Iestāde normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādā un licencē izglītības programmu, saskaņojot ar dibinātāju.

3.3. Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111);

3.4. Pēc vecāku ierosinājuma un saskaņojot ar dibinātāju, iestāde var īstenot interešu izglītības programmas, organizēt maksas interešu izglītības pulciņus un individuālās nodarbības.

4. Izglītības procesa organizācija

4.1. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi ar izglītību saistītie normatīvie akti un dibinātāja noteikumi un lēmumi, kā arī iestādes iekšējie normatīvie akti.

4.2. Iestādē bērnus uzņem un grupas komplektē saskaņā ar dibinātāja apstiprinātiem noteikumiem.

4.3. Iestādē bērnus uzņem no viena gada līdz septiņu gadu vecumam.

4.4. Iestāde strādā 5 dienas nedēļā no plkst. 7.00. līdz 19.00.

4.5. Iestāde var sadarboties ar citām izglītības iestādēm, sagatavojot bērnus pamatizglītības apguvei.

4.6. Iestādes izglītības programmas apguvi bērnam var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm, ģimenes ārsta atzinumu un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

4.7. Bērna vieta iestādē saglabājas:

4.7.1.viņa slimības laikā;

4.7.2.vecāku (aizbildņu) slimības un atvaļinājuma laikā.

4.8. Bērna neattaisnotu kavējumu dēļ vai, ja savlaicīgi (līdz nākošā mēneša 20. datumam par iepriekšējā mēneša apmeklējumu, decembrī - līdz 15. datumam) netiek veikti vecāku (aizbildņu) maksājumi, bērnu no iestādes, pēc rakstiska vecāku brīdinājuma par nemaksāšanu, var izslēgt, izņemot bērnu obligātajā izglītības vecumā. Vecāku parādu par ēdināšanu vadītājs tiesīgs uzrādīt dibinātājam.

4.9. Bērnu attīstības, zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un iestādes vadītāja noteikto kārtību.

4.10. Mācību priekšmetu programmu izstrādā iestādes pedagogi. To apstiprina iestādes vadītājs.

4.11. Galvenais bērna darbības veids iestādē ir rotaļa, darbības organizācijas formas – bērna patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs sekmē bērna attīstību kopumā.

5. Bērnu tiesības un pienākumi

5.1. Bērnu tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un detalizēti iestādes iekšējās kārtības noteikumi.

6. Pedagogu un darbinieku tiesības un pienākumi

6.1. Iestādi vada vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Vadītāja pienākumi un tiesības un atbildība ir noteikti Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un detalizēti darba līgumā, amata aprakstā un iestādes darba kārtības noteikumos.

6.2. Iestādes vadītājas vietnieks izglītības jomā organizē un vada izglītošanas procesu iestādē. Detalizēti vadītāja vietnieka izglītības jomā pienākumi un tiesības noteikti darba līgumā, amata aprakstā un iestādes darba kārtības noteikumos.

6.3. Pedagogu pienākumi un tiesības noteikti Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un detalizēti darba līgumā, amata aprakstā un iestādes darba kārtības noteikumos.

6.4. Darbinieku pienākumi un tiesības ir noteikti amata aprakstā, darba līgumā un iestādes darba kārtības noteikumos.

6.5. Iestādes vadītāja īslaicīgas prombūtnes laikā (līdz 2 mēnešiem) iestādes vadītāja pienākumus pilda ar vadītāja rīkojumu nozīmēta persona.

6.6. Ilglaicīgas prombūtnes laikā iestādes vadītāja pienākumus pilda ar dibinātāja rīkojumu nozīmēta persona.

7. Iestādes padomes un pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

7.1. Sabiedrības, pašvaldības, vecāku (aizbildņu) un iestādes sadarbības nodrošināšanai izveido iestādes padomi. Iestādes padomes izveidošanas kārtība un kompetences noteiktas iestādes padomes reglamentā.

7.2. Dažādu ar mācību un audzināšanas darbību saistītu jautājumu koleģiālai risināšanai tiek izveidota pedagoģiskā padome. Pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetences noteiktas pedagoģiskās padomes reglamentā.

8. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība

8.1. Iestāde, saskaņā ar iestādes nolikumu, patstāvīgi izstrādā iekšējos normatīvos aktus, kurus apstiprina iestādes vadītājs:

8.1.1.izglītības programmas, saskaņo ar dibinātāju;

8.1.2.darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos, saskaņo ar iestādes darbinieku arodbiedrību;

8.1.3.iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos, saskaņo ar pedagoģisko padomi;

8.1.4.pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā, saskaņo ar pedagoģisko padomi;

8.1.5.iestādes padomes reglamentu, apstiprina iestādes vadītājs;

8.1.6.lietvedības nomenklatūru, apstiprina iestādes vadītājs;

8.1.7.bērnu attīstības, zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšanas kārtību, apstiprina iestādes vadītājs;

8.1.8.mācību gada darba plānu, apstiprina iestādes vadītājs;

8.1.9. citus iestādes darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus.

8.2. Rīkojumus par iestādes darbību, darbiniekiem un bērniem izdod iestādes vadītājs, kurš ir atbildīgs par izdoto rīkojumu tiesiskumu.

8.3. Iestādes vadītājs izskata privātpersonu iesniegumus par iestādes pedagogu un darbinieku faktisko rīcību.

8.4. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību, privātpersona, iesniedzot attiecīgo iesniegumu, var apstrīdēt Gulbenes novada domē.

9. Iestādes saimnieciskā darbība

9.1. Atbilstoši normatīvajiem aktiem iestādes vadītājs ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem.

9.2.Iestāde var sniegt ēdināšanas, interešu izglītības, telpu un teritorijas īres pakalpojumus dibinātāja noteiktā kārtībā, ja tas netraucē izglītības programmas īstenošanu.

9.3. Iestāde bērniem un personālam sniedz ēdināšanas pakalpojumus.

10. Iestādes finansējuma avoti un kārtība

10.1. Iestāde tiek finansēta no dibinātāja budžeta. Finanšu līdzekļu aprites uzskaiti nodrošina dibinātāja centralizētā grāmatvedība. Iestādes budžeta plānošanu vada iestādes vadītājs.

10.2. Iestādes finanšu līdzekļus veido:

10.2.1. dibinātāja budžeta līdzekļi;

10.2.2. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai;

10.2.3. citi finanšu līdzekļi (Dibinātāja apstiprinātie maksas pakalpojumi).

10.3. Papildus finanšu līdzekļi, kurus iestāde var saņemt no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā, sniedzot maksas pakalpojumus (telpu noma), piesaistot projektu finansējumu.

10.4. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami iestādes attīstībai: mācību līdzekļu iegādei, iestādes aprīkojuma iegādei, pedagogu materiālajai stimulēšanai, kā arī tieši tiem mērķiem, kādus norāda ziedotājs, dāvinātājs. Par šo papildu līdzekļu izmantošanu iestādes vadītājs sniedz pārskatu iestādes padomei.

10.5. Pēc vecāku iniciatīvas veiktais iestādes telpu remonts, izmantojot vecāku līdzekļus, uzskatāms kā ziedojums, kas iegrāmatojams atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām

10.6. Iestāde par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, raksta pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu, to daudzumu un kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.

10.7. Dibinātāja budžets nodrošina:

10.7.1. iestādes uzturēšanas un saimnieciskos līdzekļus;

10.7.2. iestādes darbinieku darba samaksu.

11. Iestādes reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

11.1. Lēmumu par iestādes reorganizāciju vai likvidāciju pieņem dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

12. Grozījumi iestādes nolikumā

12.1. Grozījumus iestādes nolikumā ir tiesīga ierosināt iestādes padome, pedagoģiskā padome un dibinātājs.

12.2. Iestādes nolikumu un grozījumus tajos apstiprina Dibinātājs.

13. Citi būtiski noteikumi

13.1. Iestāde noteiktā veidā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem kārto lietvedību un arhīvu.

13.2. Iestāde pēc noteiktas formas un noteiktā laikā iesniedz atskaites un statistikas pārskatus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

13.3. Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanu darbam un mācībām iestādē nodrošina darba aizsardzības noteikumu ievērošana. Iestāde savā darbībā ievēro sanitāri higiēniskās normas un noteikumus.

13.4. Ugunsdrošības noteikumu ievērošanu iestādē nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem.

13.5. Iestāde veido un uztur Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis" nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2009.gada 13.augusta sēdē (prot. Nr.6, 38 § ).

Nolikums stājas spēkā pēc apstiprināšanas Gulbenes novada domē.

shēma