Stāmerienas pamatskola ir sagatavojusi skolas pašvērtējuma ziņojumu, kurā dots skolas raksturojums, uzskaitīti izglītojamo sasniegumi, atbalsts izglītojamajiem, kā arī minēti turpmākie uzdevumi un izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

Skatīt Stāmerienas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojumu