Drukāt

Gulbenes Mūzikas skola ir sagatavojusi skolas pašvērtējuma ziņojumu, kurā dots skolas raksturojums, darbības pamatmērķi, iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde, iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos, citi sasniegumi un turpmākā attīstība. Skatīt Gulbenes Mūzikas skolas pašnovērtējuma ziņojumu