Gulbenes Mūzikas skolai, atbilstoši normatīvu aktu prasībām, 2014.gada maijā ir jāveic izglītības iestādes un tajā īstenoto izglītības programmu akreditācija.
Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumi Nr.852 „Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus" nosaka – lai pieteiktos akreditācijai, iestāde Izglītības kvalitātes dienestā iesniedz pašnovērtējuma ziņojumu, kas saskaņots ar iestādes dibinātāju un ir publiskots iestādes vai tās dibinātāja tīmekļa vietnē.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Gulbenes novada domes mājas lapā ir ievietots Gulbenes Mūzikas skolas pašvērtējuma ziņojums.