Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI Gulbenes novada domes 2015.gada 23.decembra sēdē, prot. Nr.27, 26.§
Saistošie noteikumi Nr.36

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2. Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Gulbenes novada pašvaldības ikmēneša informatīvais izdevums "Gulbenes Novada Ziņas".
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā, nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".