APSTIPRINĀTI Gulbenes novada domes 2010. gada 29. jūnija sēdē  (prot. Nr. 8 , 14. §),

saistošie noteikumi Nr. 13.

GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2010. gada 23. septembra sēdē (prot. Nr. 14, 13. §),

saistošie noteikumi Nr. 22.

 GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013. gada 19. decembra sēdē (prot. Nr. 19, 19. §),

saistošie noteikumi Nr. 28.

Aktuālā redakcija

Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Gulbenes novadā

Izdoti pamatojoties ar „Ģeotelpiskās informācijas likuma” 13. panta 6. daļu un 26. panta 3. daļu.

I.          NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1.         Koordinātu sistēma - ģeodēziskajiem uzdevumiem piemērota ģeometriska sistēma, lai raksturotu punktu koordinēto stāvokli (praktiskajiem pielietojumiem punktu stāvokli nosaka ar plaknes koordinātām x un y, bet augstumu ar H).

2. Ģeodēziskais punkts – apvidū nostiprināta zīme, kurai ir pastāvīgs centrs un kurai tiek nodrošināta uzturēšana, kā arī ir noteikts vismaz viens no šādiem raksturlielumiem: koordinātas, augstums, Zemes gravimetriskā lauka vērtība vai Zemes ģeomagnētiskā lauka vērtība. (grozījumi ar Gulbenes novada domes 23.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.22)

3. Objekta punkti - mērīšanai apzīmēti un neapzīmēti raksturīgi objekta punkti: topogrāfiskie punkti, ēkas konstrukciju punkti, būvasu un sarkano līniju nostiprinājuma punkti, robežpunkti un pārējie objekta punkti.

4.         Inženierkomunikācija - ierīce, aprīkojums vai ierīču un aprīkojumu kopums, kas paredzēts būves apgādei ar izejvielām, sakariem, energoresursiem un citiem resursiem.

5.         Transporta būves - ielas, tilti, satiksmes pārvadi, estakādes, tuneļi, caurtekas, nostiprinātas krastmalas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas un citas būves.

6.         Digitālā karte – pašvaldības administratīvās teritorijas inženiertopogrāfiskā digitālā karte (mērogā 1:500), tais skaitā ielu un ceļu sarkanās līnijas.

II.        VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

7.         Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada administratīvajā teritorijā notiek inženiertopogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana un pārbaude. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.

8.         Noteikumi ir obligāti visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas Gulbenes novadā veic inženierkomunikāciju, ēku un transporta būvju celtniecību vai ekspluatāciju, vai kuru bilancē ir augstākminētās būves, vai kuras veic ģeodēziskos uzmērīšanas darbus.

9.         Inženierkomunikāciju un transporta būvju celtniecība (rekonstrukcija, restaurācija vai renovācija) jāveic saskaņā ar Būvvaldes akceptēto būvprojektu, kuram par pamatu ņemts sertificēta mērnieka vai licencētas organizācijas izstrādāts inženiertopogrāfiskais plāns, kas saskaņots ar inženierkomunikāciju apkalpojošām organizācijām un pašvaldības atbildīgo amatpersonu, kas nodrošina inženiertopogrāfiskās informācijas uzturēšanu pašvaldībā un ievada iesniegtos datus vienotajā novada digitālajā kartē.

10.       Topogrāfiskā materiāla aktualizācija celtniecības vajadzībām nav nepieciešama, var izmantot esošo topogrāfisko vai kadastra kartes materiālu:

1.         avārijas darbu gadījumā;

2.         uzstādot pagaidu būves vai reklāmas stabus (rakšana līdz 0,3m dziļumam);

3.         veicot lokālus darbus laukumā, kura platība nepārsniedz 4m2 vai tīklu garums nav lielāks par 4m;

4.         darbu veikšanai, kuriem nav vajadzīgs būvprojekts;

5.         ja esošā topogrāfiskā materiāla aktualizācijas termiņš nav beidzies;

6.         citos gadījumos, kas noteikti ar plānošanas arhitektūras uzdevumu.

11.       Ja veicot būvdarbus vai rakšanas darbus tiek atrastas topogrāfiskajā plānā neuzrādītas vai vietai neatbilstošas komunikācijas, tad jāfiksē to novietojums dabā, attiecīgi jāuzmēra un jāparāda izpildshēmā.

12.       Ģeodēziskie mērījumi objekta punktu noteikšanai un būvdarbu kvalitātes kontrolei aptver būves un atsevišķo detaļu faktisko izmēru atbilstību akceptētajam būvprojektam un būvnormatīvos noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu izstrādā katrs uzņēmums (objektu īpašnieki, ekspluatējošās organizācijas, būvdarbu veicēji u.c.) atbilstoši veicamo darbu specifikai (profilam) un apjomam.

13.       Inženierkomunikāciju, ēku un transporta būvju ekspluatējošās organizācijas (kā arī būvētāji) Gulbenes novada teritorijā uzbūvēto, rekonstruēto, restaurēto vai renovēto objektu pieņemšanu (nodošanu) ekspluatācijā veic saskaņā ar LBN-301 prasībām un pēc objektu (ieskaitot tos, kuriem nav vajadzīga būvatļauja) apsekošanas un:

1.         pārbaudes atbilstībai akceptētam būvprojektam, ko atbilstoši LBN-301 prasībām veic būvvalde;

2.         ģeodēziskās uzmērīšanas un ienešanas novada digitālajā kartē.

14.       Objektu ģeodēzisko uzmērīšanu organizē un nodrošina persona, kas saņēmusi būvatļauju, pirms vaļējās tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

15.       No jauna izbūvēto vai konstatēto objektu ģeodēzisko uzmērīšanu veic saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 168 „Noteikumi par būvnormatīvu LBN 005 -99

inženierizpētes noteikumi būvniecībā” 28.pantu .

16. Gulbenes novada administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas pieņemšanu un pārbaudi digitālā veidā, tajā skaitā ielu sarkanās līnijas u.c., realizē un koordinē pašvaldības atbildīgā persona. Par minētajiem pakalpojumiem pašvaldība iekasē maksu atbilstoši novada domes apstiprinātajiem izcenojumiem.

17. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai atbilstoši pašvaldības noteiktajiem izcenojumiem sniedz pašvaldības atbildīgā persona.

18. Lai saņemtu nepieciešamo informāciju attiecīgā objekta uzmērīšanai, Pasūtītājs nosūta pašvaldības atbildīgajai amatpersonai elektroniski aizpildītu pieteikumu (saskaņā ar pielikumu) uz adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai iesniedz to personiski Gulbenes novada domes sekretārei Ābeļu ielā 2, Gulbenē.

19. Saskaņā ar aizpildīto pieteikumu atbildīgā amatpersona nosūta Pasūtītājam elektronisku rēķinu un pieprasīto informāciju.

20. Gulbenes novada dome, ievadīšanai novada vienotajā digitālajā kartē pieņem mērniecībā licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpilduzmērījumus), kas veikti digitālā formā (*dgn, *dwg formātā) LKS-92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

21. Pasūtītājs uzmērīto objektu nosūta pašvaldības atbildīgajai amatpersonai uz adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu izvērtēšanai, kas 3 dienu laikā pārbauda iesniegto darbu un dod Pasūtītājam atbildi (elektroniski uz norādīto adresi). Veicot iesniegtā topogrāfiskā uzmērījuma izvērtēšanu pašvaldības atbildīgā amatpersona kamerāli izvērtē topogrāfiskās informācijas datu atbilstību Būvnormatīva un šo noteikumu prasībām, 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.281 ”Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” prasībām, kā arī atbilstību tās rīcībā esošajai topogrāfiskās informācijas datu bāzei un pārliecinās, vai ir attiecīgie saskaņojumi ar visiem uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem.

22. Veicot iesniegtā topogrāfiskā uzmērījuma izvērtēšanu pašvaldības atbildīgā amatpersona izvērtē topogrāfiskās informācijas datu atbilstību Būvnormatīva un šo noteikumu prasībām, kā arī atbilstību tās rīcībā esošajai topogrāfiskās informācijas datu bāzei un pārliecinās, vai ir attiecīgie saskaņojumi ar visiem uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem.

23. Ja izvērtēšanas rezultātā ir konstatētas neatbilstības, mērniecības darbu izpildītāju pienākums ir tās novērst, izlabot topogrāfisko plānu ar tā digitālo versiju un nosūtīt pašvaldības atbildīgajai amatpersonai atkārtoti uz adresi – Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

24.       Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai sertificēta persona, lai veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi. (izslēgts ar 19.12.2013. grozījumiem)

25. Ja pašvaldības atbildīgā amatpersona pēc darba atkārtotas pārbaudes konstatējusi, ka iesniegtais darbs atbilst iepriekš minētajām prasībām, tad saskaņo iesūtīto darbu elektroniski.

26. Pēc pozitīvas atbildes saņemšanas Pasūtītājs iesniedz pašvaldības atbildīgajai amatpersonai gatavo darbu papīra formā saskaņošanai

27. Tehniskos projektos, kuri tiek skaņoti būvvaldē, jābūt topogrāfiskā plāna oriģinālam vai apstiprinātai kopijai.

28.       No jauna uzbūvēto, rekonstruēto vai renovēto būvju izpildshēmās jāuzrāda visi objekta galvenie elementi un raksturīgie punkti. Objekta punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem situācijas punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

29. Pēc objektu uzmērīšanas personai, kas saņēmusi būvatļauju vienas nedēļas laikā izpildshēmas 2 eksemplāri jānodod pašvaldības amatpersonai un jāsaņem paraksts par būvdarbu veikšanu atbilstoši būvprojektam (vai saskaņotām izmaiņām). Pēc tam izpildshēmas 1 eksemplārs jānodod Būvvaldē un pasūtītājam.

30. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja uz tiem nav pašvaldības atbildīgās amatpersonas skaņojuma par objekta ievadīšanu datu bāzē.

31. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei pašvaldības atbildīgajai amatpersonai, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm. Pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no pašvaldības atbildīgās personas.

III. (izslēgta ar Gulbenes novada domes 23.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.22)

Gulbenes novada domei

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

__________________________________

Vārds, uzvārds/nosaukums

____________________________________

Personas kods/reģistrācijas Nr.

____________________________________

Adrese

____________________________________

Tālrunis

IESNIEGUMS.

           Lūdzu izsniegt datus mērniecības datu veikšanai Gulbenes novadā,

___________________________________________________________________________

Adrese un objekta nosaukums

Objektā paredzamie darbi (vajadzīgo atzīmēt):

•           Topogrāfiskā uzmērīšana (objekta platība) ___________________________________

•           Izpildshēmu izgatavošana (trases garums) ____________________________________

•           Būvniecības izpildmērījumi (objektu daudzums) _______________________________

•           Detālplāni un zemes ierīcības projekti (objekts) _______________________________

•           Citi ____________________________________________________________________

                                                     

       Datums

Paraksts

TĀMI maksai par sniegto pakalpojumu vēlos saņemt:

•           e-pastā _____________________________

(norādīt adresi)                    

•           pa faksu Nr. _________________________

•           Personīgi Gulbenes novada domē