APSTIPRINĀTI 2011. gada 27. janvāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 1, 39. §),
saistošie noteikumi Nr. 1.

GROZĪJUMI 2011. gada 24. februāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols  Nr. 2, 57. §),
saistošie noteikumi Nr. 6.

GROZĪJUMI 2014. gada 29. maija Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 12, 39. §),
saistošie noteikumi Nr. 14.

Aktuālā redakcija

Par Gulbenes novada simboliku

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 7.punktu

1. Vispārējie jautājumi

1.1. Šo saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Gulbenes novada simbolu lietošanas kārtību.

1.2. Gulbenes novada simboli ir Gulbenes novada karogs (turpmāk tekstā – karogs) un Gulbenes novada ģerbonis (turpmāk tekstā – ģerbonis).

2. Gulbenes novada simbolu apraksts

2.1. Gulbenes novada karoga apraksts:

2.1.1. karogs ir sudraba (augšējā daļā) un zaļā (apakšējā daļā) krāsā, divās vienāda platuma horizontālās joslās;

2.1.2. karoga centrā ir attēlots ģerbonis. Ģerboņa augšējā mala ir 50 cm jeb 1/4 daļa no 2m, ģērbonis novietots vidū;

2.1.3. karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2. Karogs ir divpusējs;

2.1.4. karoga krāsas – sudrabs PANTONE 7485 C, zaļš PANTONE 369 U;

2.1.5. karoga sudraba un zaļās joslu attiecība, kā arī karoga platuma un garuma attiecība neatkarīgi no karoga izmēriem atbilst šo noteikumu 1.pielikumā norādītajam paraugam.

2.2. Gulbenes novada ģerboņa apraksts:

2.2.1. ģerboņa vairogs ir sarkans lauks, kurā peld trīs (2/1) sudraba gulbji, kura izmērs atbilst šo noteikumu 2.pielikumā norādītajam paraugam;

2.2.2. ģerboņa krāsas – sudrabs PANTONE 877C, sarkanā PANTONE 286C; melnā PANTON black;

2.2.3. ģerboņa krāsainajam attēlam, ģerboņa grafiskajam attēlam un kontūrzīmējumam neatkarīgi no tā izmēriem jāatbilst ģerboņa aprakstam, kā arī pamatā jāsakrīt ar šiem noteikumiem pievienotajiem paraugiem 2.pielikumā.

3. Simbolikas lietošana

3.1. Gulbenes novada karogu lieto šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, garantējot tam cieņu.

3.2. Karogs paceļams:

3.2.1. pastāvīgi - mastā pie Gulbenes novada domes administrācijas ēkām Ābeļu ielā 2, Gulbenē;

3.2.2. pie Gulbenes novada domes iestāžu ēkām - Gulbenes novada domes izsludinātajos publiskajos pasākumos; saskaņā ar atsevišķu rīkojumu - citos Gulbenes novada domes organizētajos svinīgajos gadījumos;

3.2.3. pēc brīvas gribas - valsts svētkos un atceres dienās kopā ar Latvijas valsts karogu, tam labajā pusē, skatoties virzienā pret ēkas fasādi, Gulbenes novada domes izsludinātajos publiskajos pasākumos, tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam cieņu.

3.3. Sēru dienās karogs lietojams tādā kārtībā, kāda noteikta Latvijas valsts karoga lietošanai.

3.4. Karogu aizliegts lietot:

3.4.1. pie ēkām, kuras ir avārijas stāvoklī, kurās tiek veikts kapitālais remonts, kurām tiek remontēta fasāde;

3.4.2. citās nepiemērotās vietās (pie saimniecības ēkām, nesakoptās teritorijās u.tml.) un apstākļos;

3.4.3. ja karogs bojāts, nekvalitatīvi izgatavots, vai izbalējis.

3.5. Karogu telpās lieto tam īpaši paredzētā goda vietā, ja lieto kopā ar Latvijas valsts karogu – no tā labajā pusē.

3.6. Proporcionāli samazinātu galda karogu sarunu, konferenču un citu oficiālu tikšanos laikā novieto uz galda pa labi tās Gulbenes novada amatpersonas priekšā, kura vada sarunas. Galda karogu var lietot arī Gulbenes novada amatpersonu darba telpās novietojot to amatpersonas priekšā pa labi.

3.7. Gulbenes novada karoga attēlu drīkst lietot dekoratīvos nolūkos, garantējot tam cieņu. Lietojot karoga attēlu dekoratīvos nolūkos, jānodrošina šo noteikumu 3.punkta nosacījumi. Ja karogu lieto dekoratīvos nolūkos, tam saglabājas Gulbenes novada simbola statuss. Aizliegts lietot Gulbenes novada karoga attēlu kā preču vai pakalpojumu zīmi.

3.8. Gulbenes novada pašvaldībai ir izņēmuma tiesības lietot Gulbenes novada ģerboni.

3.9. Ģerboni drīkst lietot pašvaldības iestāžu zīmogos un stūra spiedogos, uz pašvaldības iestāžu veidlapām, pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku dienesta apliecībām un vizītkartēm, amata zīmēm un zīmotnēm, Gulbenes novada domes apbalvojumiem, pašvaldības iestāžu iespieddarbiem uz vāka un titullapas, kā arī uz to izdotajām apliecībām, pašvaldības informatīvā izdevuma titullapas, pie pašvaldības iestāžu ēkām un dienesta telpās, uz pašvaldībai piederošiem transportlīdzekļiem, pašvaldības reprezentācijas aksesuāriem un citos pašvaldības atļautos gadījumos.

3.10. Ģerboni uz pašvaldības iestāžu izdotajiem dokumentiem drīkst lietot, ja to paraksta amatpersona, kura ir pilnvarota pārstāvēt iestādi.

3.11. Lēmumu par ģerboņa lietošanu šajos noteikumos neparedzētos gadījumos pieņem Gulbenes novada dome.

3.12. Ģerboņa attēlu drīkst lietot dekoratīvos nolūkos, garantējot tam cieņu. Lietojot ģerboņa attēlu dekoratīvos nolūkos jānodrošina šo noteikumu nosacījumi. Ja ģerboņa attēlu lieto dekoratīvos nolūkos, tam saglabājas Gulbenes novada simbola statuss.

4. Simbolikas izgatavošana un izmantošana komerciālos nolūkos

4.1. Gulbenes novada simboliku, tās attēlus vai elementus drīkst izmantot komercsabiedrības, biedrības, nodibinājumi un privātpersonas atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml. priekšmetu noformēšanā un ražošanā, preču zīmēs, nosaukumos vai noformējumos (nozīmes, vimpeļi un cita atribūtika, kā arī dažādi suvenīri un sadzīves priekšmeti) tikai ar Gulbenes novada Licencēšanas komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) atļauju, izņemot gadījumus, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, t.i., personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota simbolika.

4.2. Standartus un kvalitātes prasības priekšmetiem, uz kuriem drīkst atveidot Gulbenes novada simboliku un tās elementus, nosaka Komisija kopīgi ar Gulbenes novada būvvaldes arhitektu.

4.3. Gulbenes novada karoga un ģerboņa attēlus komerciālos nolūkos drīkst lietot tikai saņemot domes atļauju, par ko ir jāmaksā pašvaldības nodeva saskaņā ar Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par Gulbenes novada pašvaldības nodevām".

4.4. Atļaujas saņemšanai par Gulbenes novada simbolikas izmantošanu komerciālos nolūkos, pašvaldībā jāiesniedz:

4.4.1 iesniegums, kurā norādīts izmantošanas mērķis un informācija par tiražēšanas apjomiem;

4.4.2 juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopija, fiziskām personām - pases kopija;

4.4.3 izstrādājuma skice vai etalona paraugs.

4.5. Gulbenes novada simbolikas izgatavošanas atļauja komerciāliem mērķiem tiek izsniegta uz vienu gadu.

5. Atbildība un kontrole

5.1. Kontrolēt Gulbenes novada domes izdoto Saistošo noteikumu izpildi un savas kompetences ietvaros sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par Saistošo noteikumu neievērošanu Gulbenes novada domes administratīvajā teritorijā ir tiesīgi:

5.1.1. Valsts policijas amatpersonas,

5.1.2. Gulbenes novada Pašvaldības policija.

5.2. Personas par šo noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības tiesību aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu un vainas pakāpi (24.02.2011. grozījumi).

5.3. izslēgts ar 24.02.2011. grozījumiem

5.4. izslēgts ar 24.02.2011. grozījumiem

5.5. izslēgts ar 24.02.2011. grozījumiem

 

1. un 2. pielikums