APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada  24.februāra sēdē (Nr.2, 29.§),

saistošie noteikumi Nr. 4.

GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2011.gada  21.aprīļa sēdē (Nr.6, 5.§),

saistošie noteikumi Nr. 9.

Saistošie noteikumi

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu

I Vispārīgie jautājumi

1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldībā tiek izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

1.2. Atļauju (Pielikums Nr.1) Gulbenes novada pašvaldības vārdā vai atteikumu izsniegt atļauju izsniedz Gulbenes novada domes izpilddirektors.

II Pieteikuma iesniegšanas kārtība

2.1. Atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai (turpmāk tekstā - Atļauja) saņemšanai komersants Gulbenes novada domē iesniedz pieteikumu (Pielikums Nr.2), kuru parakstījusi un ar zīmogu apstiprinājusi komersanta atbildīgā amatpersona un kurā norādīts:

2.1.1. komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

2.1.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms, un/vai absolūtā alkohola daudzums;

2.1.3. ražošanas vieta (adrese).

2.2. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

2.2.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;

2.2.2. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju;

2.2.3. telpu plānu u.c. dokumentus, kas raksturo ražošanas vietu.

III Atļaujas izsniegšanas kārtība

3.1. Atļauju izsniedz bez maksas uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.

3.2. Atļauja netiek izsniegta, ja:

3.2.1. komersants nav iesniedzis visus šo noteikumu 2.2. punktā minētos dokumentus;

3.2.2. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

3.2.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas mērķim;

3.2.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:

3.2.4.1. izglītības un sporta iestāžu, kultūras iestāžu, ārstniecības iestāžu, policijas, vai citās sabiedriskās ēkās un teritorijā;

3.2.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;

3.2.4.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājās;

3.2.5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

IV Atļaujas atcelšana

4.1. Izsniegtā Atļauja var tikt atcelta šādos gadījumos:

4.1.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

4.1.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;

4.1.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;

4.1.4. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

4.2. Lēmumu par Atļaujas atcelšanu Gulbenes novada dome pieņem 30 dienu laikā pēc 4.1.punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par to nekavējoties rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam.

4.3. Lēmumu par Atļaujas atcelšanu rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam. (izslēgts ar 2011.gada 21.aprīļa Saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

V Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība

„Gulbenes novada domes izdoto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā".

 

Pielikumi