APSTIPRINĀTI Gulbenes novada domes2012.gada 27.decembra sēdē (protokols Nr.19, 42.§),
redakcionāli precizējumi 2013.gada 24.janvāra domes sēdē (protokols Nr.2, 35.§),
saistošie noteikumi Nr.27

GROZĪJUMI
Gulbenes novada domes 2014.gada 29.maija sēdē (protokols Nr.12, 38.§),
saistošie noteikumi Nr.13.

Par dzīvnieku turēšanas noteikumiem Gulbenes pilsētā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 5.punktu, 2006.gada 4.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņu apmācībai” 13.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi Par dzīvnieku turēšanas noteikumiem Gulbenes pilsētā (turpmāk – Noteikumi) nosaka suņu un kaķu reģistrēšanas (uzskaites) kārtību Gulbenes pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – Gulbenes pilsētā), īpašnieku un turētāju tiesības un pienākumus, kā arī klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas kārtību.
2. Noteikumos lietotie termini:
          2.1. dzīvnieki – suņi un kaķi;
          2.2. reģistrācijas numurs – numurs, ko piešķir dzīvniekam, to pirmreizēji reģistrējot pašvaldībā.
3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt vienotu mājas dzīvnieku reģistrāciju un uzskaiti, veselīgu un tīru vidi Gulbenes pilsētā, lai mājas dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, novērstu mājas dzīvnieku radīto traumu skaitu un nepieļautu dzīvnieku klaiņošanu.
4. Mājas dzīvnieku reģistrāciju veic Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde (turpmāk – pilsētas pārvalde).
5. Pilsētas pārvalde organizē un nodrošina klaiņojošu un bezsaimnieka mājas dzīvnieku izķeršanu.

II. Dzīvnieku uzskaites un nodevas nomaksas kārtība

6. Gulbenes pilsētā esošie dzīvnieki ir jāuzskaita pilsētas pārvaldē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7. Dzīvnieku uzskaite veicama pilsētas pārvaldes kasē.
8. Lai reģistrētu dzīvnieku, nepieciešams uzrādīt veterinārārsta izsniegtu vakcinācijas apliecību.
9. Par dzīvnieku turēšanu Gulbenes pilsētā ir jāmaksā ikgadējā nodeva līdz kārtējā gada 31.martam, saskaņā ar 2009.gada 24.septembra Gulbenes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā".
10. Līdzekļi, kas tiek iegūti no ikgadējās nodevas par dzīvnieku turēšanu, tiek izlietoti klaiņojošu un bezsaimnieka mājas dzīvnieku izķeršanas organizēšanai un nodrošināšanai.

III. Dzīvnieku īpašnieku vai turētāju pienākumi

11. Reģistrēt suņus divu nedēļu laikā pēc to iegūšanas īpašumā vai valdījumā vai līdz sešu mēnešu vecuma sasniegšanai, kaķus trīs mēnešu laikā pilsētas pārvaldē.
12. Veikt ikgadējās nodevas nomaksu Noteikumos noteiktajā termiņā.
13. Nodrošināt dzīvnieku turēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
14. Pēc dzīvnieka pazušanas tā īpašnieks vai turētājs informē pašvaldību.
15. Suņu pastaigu laukumā Blaumaņa iela 52C, Gulbene, Gulbenes nov., suns, ja tas nav atzīts par bīstamu, var atrasties bez pavadas tādā attālumā, kādā dzīvnieka īpašnieks vai turētājs spēj to kontrolēt.
16. Ārpus norobežotas teritorijas dzīvniekam – sunim bez pavadas aizliegts atrasties šādās pilsētas zaļās zonas teritorijās, izņemot gadījumus, ja šajās teritorijās notiek suņu izstāde vai suņu paraugdemonstrējumi:
        16.1. bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;
        16.2. pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu teritorijās;
        16.3. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos;
        16.4. stadionos un sporta laukumos;
        16.5. parkos, skvēros, izņemot vietas, kas speciāli ierīkotas suņu pastaigām.
17. Dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir tiesības apbedīt mirušo dzīvnieku kapsētā, saskaņojot to ar pašvaldības iestādi, kuras teritorijā atradīsies dzīvnieku kapsēta.

IV. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas un nogādāšanas kārtība dzīvnieku patversmē

18. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu veic persona, ar kuru pilsētas pārvaldei ir noslēgts līgums un kura ir tiesīga to veikt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
19. Klaiņojošie dzīvnieki tiek izķerti normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
20. Visus izdevumus, kas saistīti ar klaiņojoša dzīvnieka noķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu dzīvnieku patversmē sedz dzīvnieka īpašnieks vai turētājs, ja tas ir zināms.

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu

21. Kontrolēt Gulbenes novada pašvaldības izdoto Noteikumu izpildi un savas kompetences ietvaros sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par Noteikumu neievērošanu Gulbenes pilsētas administratīvajā teritorijā ir tiesīgi:
          21.1. Gulbenes novada Pašvaldības policija.
22. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo Noteikumu III nodaļā noteikto prasību neievērošanu izskata un lēmumus pieņem Gulbenes novada domes Administratīvā komisija.

VI. Noslēguma jautājumi

23. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Gulbenes novada pašvaldības ikmēneša informatīvajā izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas".