Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.panta 8.1 daļu,
3.panta 1.4 daļu, 9.panta otro daļu

APSTIPRINĀTI 27.10.2016. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 14, 34.§
saistošie noteikumi Nr. 25

GROZĪJUMI 29.12.2016. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 17, 55.§
saistošie noteikumi Nr. 31

GROZĪJUMI 30.09.2019. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 16, 29.§
saistošie noteikumi Nr. 24

 

Aktuālā redakcija

1. Saistošie noteikumi, turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada pašvaldība realizē ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības piemērot nekustamā īpašuma nodokli Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas funkciju veic Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļa. Gulbenes novada attiecīgā pagasta pārvalde nodrošina nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu pieņemšanu par nekustamo īpašumu, kurš atrodas attiecīgās pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā (ar 30.092019. grozījumiem)

3. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas).

4. Nodokļa maksātājam, kuram piešķirts maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss, attiecībā uz dzīvojamās mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir, vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām) un tām piekritīgajai zemei, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, piemēro nodokļa atvieglojumu 70% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

5. Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ar pašvaldības lēmumu atzītas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, piemērojot nodokļa likmi 3 % apmērā no turpmāk minētās lielākās kadastrālās vērtības:

5.1. Būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

5.2. Būves kadastrālās vērtības.

6. Noteikumu 5.punktā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa likme vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiek piemērota ar nākamo mēnesi pēc pašvaldības lēmuma pieņemšanas, ar kuru būvei noteikts attiecīgais statuss. Kopā ar lēmumu par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu  nodokļa maksātājam tiek nosūtīts maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli.

7. Ja būvei tiek atcelts vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statuss, Noteikumu 5.punktā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa likmi pārtrauc piemērot ar nākamo mēnesi pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

8. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļas) dzīvokļu īrnieki, kuriem īres līgumi slēgti ar pašvaldību.

9. Maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek uzsākta ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

10. Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.