Apstiprināti 2015.gada 29.janvāra sēdē (protokols Nr.1, 19.§)
saistošie noteikumi Nr.2

Par Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību

Izdoti saskaņā ar likuma „Par autoceļiem”1.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 6.punktu un 43.panta trešo daļui

I.             Vispārīgie noteikumi

1.            Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Gulbenes novada Gulbenes pilsētas teritorijā esošo ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību, to klasifikāciju un šo noteikumu izpildes kontroles kārtību.

2.            Noteikumos lietotie termini:

2.1.         iela - Gulbenes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esoša transportlīdzekļu un gājēju satiksmei paredzēta kompleksa inženierbūve visā Gulbenes novada Gulbenes pilsētas teritorijā, kas paredzēta koplietošanai;

2.2.         brauktuve - ielas daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu braukšanai;

2.3.         Ietve - ielas daļa, kas paredzēta gājējiem. Ietve piekļaujas brauktuvei vai ir atdalīta no tās;

2.4.         nomale - ielas daļa, kas piekļaujas brauktuvei un nav paredzēta mehānisko transportlīdzekļu braukšanai;

2.5.         iebrauktuve (nobrauktuve) - attiecīgi aprīkots ielas elements, kas paredzēts transporta piekļūšanai no ielas brauktuves daļas līdz ielai pieguļošajai teritorijai vai fizisko vai juridisko personu nekustamajam īpašumam;

2.6.         sarkanā līnija ir līnija, kas norobežo ielas vai piebrauktuves izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas;

2.7.         veloceliņš – no ielas brauktuves daļas nodalīta vai īpaši izveidota, marķēta josla, kas paredzēta braukšanai ar velosipēdu.

3.            Ielas ir reģistrētas pašvaldības ceļu un ielu reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

4.            Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kurām īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā Gulbenes pilsētas teritorijā ir namīpašumi, ēkas, ēku daļas, būves un zemes gabali neatkarīgi no tā, vai nekustamais īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā vai Zemesgrāmatā.

II.            Ielu uzturēšanas pamatnoteikumi

5.            Gulbenes pilsētā ielu uzturēšanas klase (A, A1, B, C un D) tiek noteikta, ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti attiecīgajā ielā saskaņā ar 2010.gada 9.marta Ministru kabineta Noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 2.pielikuma 2.punktu. Gulbenes pilsētas klases ir uzskaitītas Noteikumu 1.pielikumā.

6.            Ielu ikdienas uzturēšanas darbi uzskaitīti Noteikumu 2.pielikumā, ielu uzturēšanas prasības ziemas sezonai uzskaitītas šo noteikumu 3.pielikumā, savukārt vasaras sezonai 4.pielikumā.

7.            Ielu periodiskās uzturēšanas darbus veic, lai nomainītu vai atjaunotu ielas konstruktīvos elementus, kas var ietvert pilnīgu ielas seguma kārtu nomaiņu atbilstoši satiksmes intensitātes izmaiņām, tajā skaitā brauktuves asfaltbetona dilumkārtas nomaiņu vai grants seguma konstruktīvās kārtas uzlabošanu, ja pašreizējā konstrukcija nenodrošina drošu un piemērotu ielas ekspluatāciju.

8.            Ielu ārkārtas uzturēšanas darbi veicami:

8.1.         pēc dabas stihijām – vētrām, sniegputeņiem, lietavām;

8.2.         pēc negadījumiem, ja piesārņots ielas segums, kas var apdraudēt satiksmes drošību.

9.            Ielu ārkārtas uzturēšanas darbus veic, lai nodrošinātu transportlīdzekļu satiksmi pa ielām ārkārtējos meteoroloģiskos apstākļos vai pa avārijas stāvoklī esošām ielām. Minētos darbus veic prioritārā secībā, ņemot vērā konkrēto ielas ekonomisko un sociālo nozīmi.

10.          Ja avārijas stāvoklī esošā ielā vai tās posmā nav iespējams nodrošināt satiksmes drošībai atbilstošus braukšanas apstākļus, to aprīko ar ceļa zīmēm, kas brīdina ceļa lietotājus par iespējamām briesmām, kā arī veic ārkārtas uzturēšanas darbus.

11.          Ja ielas stāvoklis ir satiksmei bīstams, transportlīdzekļu satiksmi ierobežo vai slēdz. Lēmumu par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu pieņem Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs.

12.          Lietotājiem ir tiesības satiksmei lietot visas ielas, uz kurām neattiecas īpašs aizliegums.

13.          Informācija par to, ka uz konkrētām pilsētas ielām tiek aizliegta vai ierobežota transportlīdzekļu satiksme, piecas dienas pirms aizlieguma vai ierobežojuma stāšanās spēkā ievieto Gulbenes novada domes mājas lapā internetā www.gulbene.lv un publicē vietējā laikrakstā.

III.           Ielu brauktuvju uzturēšana

14.          Gulbenes pilsētas ielu brauktuvju uzturēšana un kopšana ir Gulbenes novada pašvaldības pienākums, kas tiek realizēts saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu.

15.          Vasaras sezonā Gulbenes pilsētas ielu posmos, kuros iela sastāv no brauktuves un nomales, fizisko un juridisko personu pienākums ir teritoriju no brauktuves malas līdz viņu attiecīgajam nekustamajam īpašumam uzturēšana un kopšana.

16.          Ziemas sezonā uz iebrauktuvēm izveidojušos sniega vaļņu, kas radušies, pašvaldībai tīrot sniegu no ielas brauktuvēm un ietvēm, attīrīšana ir iebrauktuvēm piegulošo nekustamo īpašumu īpašnieku pienākums.

IV.          Ietvju un veloceliņu uzturēšana

17.          Gulbenes pilsētas ielu ietvju un veloceliņu uzturēšana un kopšana ir Gulbenes novada pašvaldības pienākums.

18.          Fiziskām un juridiskām personām, kuru nekustamie īpašumi un tiem piegulošā teritorija robežojas ar ietvi Gulbenes pilsētas ielu posmos, kas sastāv no brauktuves un ietves, ir pienākums nodrošināt attiecīgās teritorijas uzturēšanu un kopšanu līdz ietvei, tajā skaitā dzīvžogus.

V.            Ielu zaļo zonu uzturēšana

19.          Gulbenes novada pašvaldības pienākums ir Gulbenes pilsētas ielu posmos esošo zaļo zonu, kas atrodas starp ielas brauktuves daļu un ietvi, uzturēšana un kopšana.

20.          Zaļo zonu kā piegulošo teritoriju uzturēšana un kopšana, tajā skaitā dzīvžogu, kas atrodas teritorijā no ielas ietves vai brauktuves malas līdz attiecīgā nekustamā īpašuma robežai, ir attiecīgo nekustamo īpašumu īpašnieku pienākums.

VI.          Ielu aizsardzība

21.          Materiālu vai priekšmetu novietošana ielas malā ilgāk par 3 diennaktīm, ja tas netraucē un neapdraud transporta kustību un neietekmē ielas un tai piederošo virszemes un apakšzemes inženierbūvju stāvokli, ir pieļaujama, to saskaņojot ar Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītāju.

22.          Ielu lietotājiem un ielām piegulošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem) ir aizliegts aizbērt vai citādi bojāt un piegružot ielu sāngrāvjus (novadgrāvjus) un citus ielas elementus, novadīt sāngrāvjos neattīrītus saimnieciskos notekūdeņus.

VII.         Ielu uzturēšanas prasību izpildes kontrole

23.          Pastāvīgos un mainīgos laikapstākļos ielu uzturēšanas prasību izpildes kontroli veic Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītāja norīkots darbinieks.

24.          Ārpuskārtas ielu tīkla apsekošanu Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītāja norīkots darbinieks veic pēc spēcīgām lietusgāzēm, vētrām un citām stihiskām dabas parādībām, nekavējoties organizējot bīstamās zonas norobežošanu, izdarot atzīmes apsekošanas žurnālā un informējot par to Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītāju.

VIII.        Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu

25.          Par šo noteikumu 18., 20., 22.punktā noteikto pienākumu pārkāpšanu fiziskajām un juridiskām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 250,00 apmērā.

26.          Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par to neizpildi ir tiesīgas Gulbenes novada Pašvaldības policijas amatpersonas.

Pielikumi