Apstiprināti 2015.gada 30.aprīļa Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.11, 27.§)
saistošie noteikumi Nr.16

Grozījumi 2015.gada 23.decembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.27, 21.§)
saistošie noteikumi Nr.35

Pašvaldības nodeva par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 7.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevu” 12.punktu, 16.1 punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1.            Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldības nodevas par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā – nodeva), apmērus, nodevas maksāšanas kārtību un nodevas maksātājus.

2.            Noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju – valsts un pašvaldības institūciju norādēm (ceļa zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas tiek izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.            Izvietojot un ekspluatējot reklāmas vai reklāmas objektus un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, jāievēro šie noteikumi, Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti.

II. Nodevas maksātāji un objekts

4.            Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas izvieto reklāmu, reklāmas objektus un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu.

5.            Nodevas objekti ir reklāma, reklāmas objekti un priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli, kas tiek izvietoti publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un kuru izvietošanai nepieciešama Gulbenes novada pašvaldības atļauja.

6.            No nodevas, bez Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 16.4.apakšpunktā minētajām personām, atbrīvojami:

6.1.         pasākumus reklamējoša reklāma, kas nav komerciāla rakstura un ko izvieto:

6.1.1.     labdarības pasākumu organizētāji;

6.1.2.     kultūras un kultūrvēsturisko pasākumu rīkotāji;

6.1.3.     dabas aizsardzības pasākumu rīkotāji;

6.1.4.     sporta pasākumu rīkotāji;

6.1.5.     bērnu un jaunatnes pasākumu rīkotāji;

6.1.6.     veselības aizsardzības pasākumu rīkotāji;

6.2.         komerciāla rakstura reklāma uz afišu stabiem vai stendiem – afišas, plakāti, paziņojumi par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu, kas nepārsniedz A1 formāta izmēru;

6.3.         Gulbenes novada pašvaldības iestādes, izvietojot reklāmu un citu informāciju par iestādēm, to rīkotajiem pasākumiem, akcijām un svētku noformējumu;

6.4.         Gulbenes novadā reģistrētie uzņēmumi, izvietojot vienu reklāmu līdz 2,0 kvadrātmetru lielā laukumā.

III. Nodevas likme, koeficienti un aprēķināšanas kārtība

7.            Ziņas par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izmēriem, kā arī par eksponēšanas ilgumu, nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas devējs, kurš ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.

8.            Nodevas apmērs:

8.1. ja reklāma vai reklāmas objekts tiek izvietots ilgāk par vienu mēnesi, nodeva tiek aprēķināta pēc formulas:

reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izmērs(m2) x tarifa likme (euro) x zonas koeficients x efektivitātes koeficients x tematikas koeficients x laukuma koeficients x laiks mēnešos.

8.2. ja reklāma vai reklāmas objekts tiek izvietots īslaicīgi (uz laiku līdz vienam mēnesim), nodeva tiek aprēķināta pēc formulas:

reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izmērs(m2) x tarifa likme (euro) x zonas koeficients x efektivitātes koeficients x tematikas koeficients x laukuma koeficients x dienas koeficients:

9.            Tarifa likme ir 1,50 euro/m2 mēnesī.

10.          Zonas koeficients:

Nr.p.k.

Zona

Koeficients

10.1.

Gulbenes pilsēta

 
 

Gulbenes pilsētā (noteikumu 1.pielikums)

3,0

 

Pārējā teritorija

2,0

10.2.

Gulbenes novada pagastu teritorijās ārpus ciemiem

1,0

10.3.

Gulbenes novada ciemu teritorijās

2,0

Efektivitātes koeficients:

Nr.p.k.

Nosaukums

Koeficients

11.1.

Kinētiskā reklāma

0,5

11.2.

Gaismas reklāma

0,5

11.3.

Apgaismota reklāma

0,7

11.4.

Mobilā reklāma

0,15

11.5.

Pārējās reklāmas

1,2

11.6.

Reklāmas stendi ar vairākšķautņu apdrukas laukumiem

1,0

Tematikas koeficients:

Nr.p.k.

Nosaukums

Koeficients

12.1.

Latvijas Republikā ražotas produkcijas un to firmu, kas produktu ražo reklāma

0,5

12.2

Izglītības, kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, ģimenes, bērnu un jauniešu pasākumu ar komerciālu raksturu reklāmas

0,5

12.3.

Tūrismu veicinoša reklāma

0,5

12.4.

Importa alus un atspirdzinošo dzērienu reklāma

2,0

12.5.

Pārējās reklāmas

1,0

12.6.

Politiska reklāma – priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli

2,0

                13. Laukuma koeficients:

Nr.p.k.

Nosaukums

Koeficients

13.1.

Līdz 6 m2

1,0

13.2.

No 6 līdz 20 m2

0,8

13.3.

Virs 20 m2

0,6

14.          Dienas koeficients ir 0,15.

15.          Ja reklāmas laukums pārsniedz 12 m², tad nodevu iekasē atbilstoši saistošo noteikumu 8.1.punktā noteiktajai formulai, piemērojot minimālo aprēķināmo reklāmas eksponēšanas ilgumu 1 mēnesis.

IV. Nodevas maksāšanas kārtība un kontrole

16. Nodeva pilnā apmērā par visu periodu jāsamaksā pirms reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas.

17. Nodeva maksājama Gulbenes novada domes norēķinu kontā vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

18. Pārmaksātās nodevas summas, pamatojoties uz reklāmas devēja motivētu iesniegumu, tiek atmaksātas reklāmas devējam. Par pārmaksātām nav uzskatāmas tās nodevas summas, kas   aprēķinātas un iekasētas, pamatojoties uz reklāmas devēja iesniegtajiem datiem, ja pēc nodevas samaksāšanas reklāmas devējs labprātīgi, saskaņojot ar Gulbenes novada pašvaldību, samazinājis   reklāmas eksponēšanas ilgumu vai reklāmas laukuma platību.

19. Gulbenes novada būvvalde atļauju par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu   aģitācijas materiālu izvietošanu izsniedz tikai pēc nodevas samaksas gadījumos, kad nodeva ir jāmaksā.

20. Kontroli par noteikumu izpildi veic Gulbenes novada būvvalde un Gulbenes novada pašvaldības policijas darbinieki.

V. Noslēguma jautājumi

21. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā” 5.nodaļa.

1.pielikums

Gulbenes novada domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Pašvaldības nodeva par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās,                                 kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā”

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas ielu (ielu posmu) saraksts, uz kurām attiecināms paaugstināts pašvaldības nodevas likmi ietekmējošais zonas koeficients

1.            Rīgas iela posmā no Brīvības ielas līdz Miera ielai.

2.            Blaumaņa iela posmā no Līkās ielas līdz pilsētas robežai (Asarupe).

3.            Brīvības iela posmā no Upes ielas līdz Zvaigžņu ielai.

4.            Baložu iela posmā no pilsētas robežas (Krustalīce) līdz Brīvības ielai.

5.            Bērzu iela posmā no Brīvības ielas līdz Rīgas ielai (visā garumā).

6.            Līkā iela posmā no Rīgas ielas līdz O.Kalpaka ielai.

7.            Ābeļu iela posmā no Brīvības ielas līdz O.Kalpaka ielai.

8.            Skolas iela posmā no O.Kalpaka ielas līdz Blaumaņa ielai (visā garumā).

9.            Dzelzceļa ielā posmā no Rīgas ielas līdz Emzes parkam.

10.          Ūdensvada iela posmā no Ozolu ielas līdz Jaunatnes parkam.

11.          Ozolu iela posmā no Rīgas ielas līdz Sporta ielai.