Drukāt

Apstiprināti 2015.gada 30.aprīļa Gulbenes novada domes sēdē, (protokols Nr.11, 26.§)

saistošie noteikumi Nr.15.

GROZĪJUMI 2019. gada 28.novembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.18, 34.§)

saistošie noteikumi Nr.29

Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā

Aktuālā redakcija

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanas, ekspluatācijas, grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas kārtību, demontāžas kārtību, atļaujas izsniegšanas kārtību par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu Gulbenes novadā.

2. Tiesības izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, kā arī priekšvēlēšanu aģitāciju materiālus Gulbenes novadā ir visām fiziskām un juridiskām personām (turpmāk tekstā – reklāmas devējs) šo noteikumu noteiktajā kārtībā, kuriem Gulbenes novada būvvalde ir saskaņojusi reklāmas vai informatīvo materiālu projektu un izdevusi izvietošanas atļauju.

3. Gulbenes novadā aizliegta patvaļīga reklāmas vai reklāmas objektu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana.

II. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi

4. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu, jānodrošina Gulbenes novadam raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās pilsētvides vai pagasta teritorijas apbūves raksturs un mērogs.

5. Reklāmu vai reklāmas objektu atļauts izvietot tikai uz sakoptas ēkas fasādes.

6. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu bez piesaistes zemei:

6.1. jārespektē ēkas proporcijas;

6.2. jārespektē fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm;

6.3. reklāma nedrīkst aizsegt arhitektoniskas detaļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus u.c.);

6.4. jāievēro reklāmā pielietojamo materiālu atbilstība fasādes apdares materiāliem un ēkas arhitektoniskajam risinājumam;

6.5. stiprinājuma veids nedrīkst bojāt nesošās konstrukcijas;

6.6. maksimāli pieļaujamais reklāmas izvirzījums no būvlaides ir 1,3 m, ja reklāmas ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m un netiek aizsegta ielas perspektīve;

6.7. perpendikulāri fasādei izvietotas reklāmas apakšējā mala neatkarīgi no tās platuma nedrīkst atrasties zemāk par 2,2 m no zemes. Brīvajam ietves platumam jāsaglabājas ne mazāk par 1,5 m.

7. Izvietojot reklāmas objektus ar vai bez piesaistes zemei, tie nedrīkst aizsegt skatu uz pilsētas vai ciema panorāmu, valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, baznīcām, ielu un ceļu perspektīvi.

8. Izvietojot reklāmas vai informācijas objektus gar ceļiem, reklāmas devējam jāievēro Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumi Nr.402 „Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”.

9. Projektējot stacionāru reklāmu objektu uz gājēju ietves, tas nedrīkst apgrūtināt gājēju plūsmu. To izvietojot jāievēro vismaz 0,5 m attālums no brauktuves, gājēju plūsmai atstājot vismaz 1,5 m, veicot plūsmas aprēķinu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.

10. Projektējot stacionāru reklāmas objektu ielu sarkanajās līnijās, ja to pieļauj esošās apakšzemes inženierkomunikācijas, atdalošajā zaļajā zonā starp brauktuvi un gājēju ietvi, jāievēro vismaz 0,5 m attālums līdz brauktuvei.

11. Aizliegta reklāmas objektu izvietošana ar betona pamatiem ielu sarkanajās līnijās, kuru izmēri plānā ir lielāki par 0,7 x 0,5 m un ieguldīšanas dziļums vairāk par 1 m. 

12. Gulbenes pilsētas teritorijā izvietot reklāmu vai reklāmas objektu uz žogiem un sētām, atļauts ne ilgāk par vienu kalendāro mēnesi.

13. Aizliegta komerciāla rakstura reklāmas vai reklāmas objektu izvietošana, stiprinot pie pašvaldības īpašumā esošiem apgaismes stabiem.

14. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.

15. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.

16. Aizliegts izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, izņemot izkārtni, uz valsts kultūras pieminekļa. Izkārtnes izvietošanai šajos gadījumos nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums.

17. Uz valsts kultūras pieminekļa aizliegtas izkārtnes, izmantojot gaismas kastes, gaismas un skaņas efektus (izņēmums ir telpiskie gaismas burti).

18. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot izkārtni saistībā ar būvi (objekts, kurā tieši tiek veikta saimnieciskā darbība atrodas pagrabstāvā, pagalmā, augstāk par 1.stāva līmeni). Slietņi jāizvieto ne tālāk kā 2 m no objekta ieejas, kurā tieši tiek veikta saimnieciskā darbība. Izvietojot slietņus uz gājēju ietvēm, jāatstāj 1,5 m brīvais platums gājējiem.

19. Piekrišanu par reklāmas vai reklāmas objektu, tostarp priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu uz pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma dod Gulbenes novada būvvaldes arhitekts.

20. Pret parku fasādēm atļauts eksponēt afišu stabus.

21. Uz afišu stabiem un stendiem atļauts izvietot komerciāla rakstura reklāmas, afišas, plakātus, paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu, kā arī priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus ne lielākus par A1 izmēru.

III. Reklāmas vai reklāmas objektu projektu izskatīšanas un saskaņošanas, atļauju izsniegšanas kārtība

22. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, mainīt saskaņoto reklāmas vai reklāmas objekta grafisko dizainu, iesniedz saskaņošanai reklāmas vai reklāmas objekta projektu un normatīvajos aktos noteiktos dokumentus Gulbenes novada būvvaldes arhitektam, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, kad reklāmas vai reklāmas objekta projekts saskaņošanai pašvaldībā nav jāiesniedz. Iesnieguma veidlapa noteikumu 2.pielikumā.

23. Gulbenes novada būvvaldes arhitektam iesniegtais reklāmas objekta projekts jāizskata 7 darbdienu laikā vai 10 darbdienu laikā, ja pašvaldībai nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums.

24. Reklāmas objekta projekta sastāvu, atļaujā norādāmo informāciju un citus reklāmas saskaņošanas un atļauju izsniegšanas noteikumus nosaka Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumi Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai  publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”.

IV. Reklāmas vai reklāmas objektu ekspluatācijas un demontāžas kārtība

25. Reklāmas devējs ir tiesīgs izvietot reklāmu vai reklāmas objektu tikai pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas, atļaujā noteikto nosacījumu izpildes, nodevas samaksas, un uz atļaujā noteikto termiņu.

26. Reklāmas devējs ir atbildīgs par reklāmas objektu konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību pastāvošajām normām, tās uzturēšanu tehniski un vizuāli labā stāvoklī.

27. Reklāmas devējam pēc reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas termiņa beigām pašam jāveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.). Ja reklāmas devējs neveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu un nav atrodams, tad par demontāžu ir atbildīgs ēkas, būves īpašnieks vai apsaimniekotājs, zemes īpašnieks, ja tas devis rakstisku piekrišanu reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai.

28. Par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu personai rakstiski jāpaziņo Gulbenes novada būvvaldes arhitektam.

29. Gulbenes novada būvvaldes arhitekts izskata jautājumu par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, kas veicama sekojošos gadījumos:

29.1. ja reklāma vai reklāmas objekts netiek uzturēts labā tehniskā un vizuālā stāvoklī;

29.2. ja beidzies reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas termiņš un nav iesniegts iesniegums par reklāmas vai reklāmas objekta izmantošanas turpināšanu;

29.3. ja reklāma vai reklāmas objekts uzstādīts bez saskaņota projekta vai neatbilstoši saskaņotajam projektam;

29.4. ja izvietota reklāma vai reklāmas objekts un izsniegtās atļaujas noteiktajā termiņā nav novērsti norādītie trūkumi;

29.5. ja saskaņā ar šiem noteikumiem reklāmas devējs pats neveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu.

30. Gulbenes novada būvvalde nosūta reklāmas devējam vai būves/zemes gabala īpašniekam brīdinājumu pasta sūtījumā  par nepieciešamību demontēt reklāmu vai reklāmas objektu.

31. Ja viena mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas reklāma vai reklāmas objekts netiek demontēts, tad Gulbenes novada būvvalde ir tiesīga veikt pasākumus reklāmas vai reklāmas objekta demontāžai.

32. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas Gulbenes novada būvvaldes arhitekts sastāda aktu par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, fiksējot reklāmas vai reklāmas objekta tehnisko, vizuālo stāvokli, un nosūta informatīvu vēstuli par demontāžas darbu uzsākšanu reklāmas devējam. Demontāžas kārtību nosaka ar Gulbenes novada domes izpilddirektora rīkojumu.

33. Reklāmas devējam tiek nosūtīts rēķins par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžas un uzglabāšanas izdevumiem, kas jāapmaksā 10 dienu laikā.

34. Ja 10 dienu laikā ar demontāžu saistītos izdevumus reklāmas devējs nav apmaksājis, tad Gulbenes novada dome vēršas ar prasību tiesā atlīdzināt demontāžas un objekta uzglabāšanas izdevumus.

35. Demontētie reklāmas objekti tiek uzglabāti 1 mēnesi un pēc tam tiek likvidēti.

V. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana

36. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai piemērojami Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā un šajos noteikumos noteiktie reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipi, ekspluatācijas un demontāžas kārtības noteikumi, un paredzēta atbilstoša administratīvā atbildība.

37. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus izvieto pēc nodevas ieskaitīšanas pašvaldības budžetā.

VI. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

38. Kontroli par Gulbenes novada pašvaldības izdoto noteikumu izpildi un savas kompetences ietvaros sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par noteikumu neievērošanu veic Gulbenes novada Pašvaldības policijas amatpersonas.

39. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo noteikumu neievērošanu izskata un lēmumus pieņem Gulbenes novada domes Administratīvā komisija.

40. Par noteikumu 2., 3., 25. un 26.punktu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecdesmit euro, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit euro.

VII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

41. Gulbenes novada būvvaldes arhitekta lēmums par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju vai atteikumu izdarīt grozījumus reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā apstrīdams Gulbenes novada domē, bet domes pieņemtais lēmums ir pārsūdzams tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājums

42. Gulbenes novada teritorijā iepriekš izsniegtās pašvaldības vai tās institūciju atļaujas un saskaņojumi reklāmām, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgi līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām.

1.pielikums

__________________________________________

Redakcija ar grozījumiem 2019. gada 28.novembra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.18, 34.§) saistošie noteikumi Nr.29

Saistošie noteikumi ar grozījumiem stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu,43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 45.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanas, ekspluatācijas, grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas kārtību, demontāžas kārtību, atļaujas izsniegšanas kārtību par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu Gulbenes novadā.

2. Tiesības izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, kā arī priekšvēlēšanu aģitāciju materiālus Gulbenes novadā ir visām fiziskām un juridiskām personām (turpmāk tekstā – reklāmas devējs) šo noteikumu noteiktajā kārtībā, kuriem Gulbenes novada būvvalde ir saskaņojusi reklāmas vai informatīvo materiālu projektu un izdevusi izvietošanas atļauju.

3. Gulbenes novadā aizliegta patvaļīga reklāmas vai reklāmas objektu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana.

II. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi

4. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu, jānodrošina Gulbenes novadam raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās pilsētvides vai pagasta teritorijas apbūves raksturs un mērogs.

5. Reklāmu vai reklāmas objektu atļauts izvietot tikai uz sakoptas ēkas fasādes.

6. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu bez piesaistes zemei:

6.1. jārespektē ēkas proporcijas;

6.2. jārespektē fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm;

6.3. reklāma nedrīkst aizsegt arhitektoniskas detaļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus u.c.);

6.4. jāievēro reklāmā pielietojamo materiālu atbilstība fasādes apdares materiāliem un ēkas arhitektoniskajam risinājumam;

6.5. stiprinājuma veids nedrīkst bojāt nesošās konstrukcijas;

6.6. maksimāli pieļaujamais reklāmas izvirzījums no būvlaides ir 1,3 m, ja reklāmas ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m un netiek aizsegta ielas perspektīve;

6.7. perpendikulāri fasādei izvietotas reklāmas apakšējā mala neatkarīgi no tās platuma nedrīkst atrasties zemāk par 2,2 m no zemes. Brīvajam ietves platumam jāsaglabājas ne mazāk par 1,5 m.

7. Izvietojot reklāmas objektus ar vai bez piesaistes zemei, tie nedrīkst aizsegt skatu uz pilsētas vai ciema panorāmu, valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, baznīcām, ielu un ceļu perspektīvi.

8. Izvietojot reklāmas vai informācijas objektus gar ceļiem, reklāmas devējam jāievēro Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumi Nr.402 „Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”.

9. Projektējot stacionāru reklāmu objektu uz gājēju ietves, tas nedrīkst apgrūtināt gājēju plūsmu. To izvietojot jāievēro vismaz 0,5 m attālums no brauktuves, gājēju plūsmai atstājot vismaz 1,5 m, veicot plūsmas aprēķinu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.

10. Projektējot stacionāru reklāmas objektu ielu sarkanajās līnijās, ja to pieļauj esošās apakšzemes inženierkomunikācijas, atdalošajā zaļajā zonā starp brauktuvi un gājēju ietvi, jāievēro vismaz 0,5 m attālums līdz brauktuvei.

11. Aizliegta reklāmas objektu izvietošana ar betona pamatiem ielu sarkanajās līnijās, kuru izmēri plānā ir lielāki par 0,7 x 0,5 m un ieguldīšanas dziļums vairāk par 1 m. 

12. Gulbenes pilsētas teritorijā izvietot reklāmu vai reklāmas objektu uz žogiem un sētām, atļauts ne ilgāk par vienu kalendāro mēnesi.

13. Aizliegta komerciāla rakstura reklāmas vai reklāmas objektu izvietošana, stiprinot pie pašvaldības īpašumā esošiem apgaismes stabiem.

14. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.

15. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.

16. Aizliegts izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, izņemot izkārtni, uz valsts kultūras pieminekļa. Izkārtnes izvietošanai šajos gadījumos nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums.

17. Uz valsts kultūras pieminekļa aizliegtas izkārtnes, izmantojot gaismas kastes, gaismas un skaņas efektus (izņēmums ir telpiskie gaismas burti).

18. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot izkārtni saistībā ar būvi (objekts, kurā tieši tiek veikta saimnieciskā darbība atrodas pagrabstāvā, pagalmā, augstāk par 1.stāva līmeni). Slietņi jāizvieto ne tālāk kā 2 m no objekta ieejas, kurā tieši tiek veikta saimnieciskā darbība. Izvietojot slietņus uz gājēju ietvēm, jāatstāj 1,5 m brīvais platums gājējiem.

19. Piekrišanu par reklāmas vai reklāmas objektu, tostarp priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu uz pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma dod Gulbenes novada būvvaldes arhitekts.

20. Pret parku fasādēm atļauts eksponēt afišu stabus.

21. Uz afišu stabiem un stendiem atļauts izvietot komerciāla rakstura reklāmas, afišas, plakātus, paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu, kā arī priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus ne lielākus par A1 izmēru.

III. Reklāmas vai reklāmas objektu projektu izskatīšanas un saskaņošanas, atļauju izsniegšanas kārtība

22. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, mainīt saskaņoto reklāmas vai reklāmas objekta grafisko dizainu, iesniedz saskaņošanai reklāmas vai reklāmas objekta projektu un normatīvajos aktos noteiktos dokumentus Gulbenes novada būvvaldes arhitektam, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, kad reklāmas vai reklāmas objekta projekts saskaņošanai pašvaldībā nav jāiesniedz. Iesnieguma veidlapa noteikumu 2.pielikumā.

23. Gulbenes novada būvvaldes arhitektam iesniegtais reklāmas objekta projekts jāizskata 7 darbdienu laikā vai 10 darbdienu laikā, ja pašvaldībai nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums.

24. Reklāmas objekta projekta sastāvu, atļaujā norādāmo informāciju un citus reklāmas saskaņošanas un atļauju izsniegšanas noteikumus nosaka Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumi Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai  publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”.

IV. Reklāmas vai reklāmas objektu ekspluatācijas un demontāžas kārtība

25. Reklāmas devējs ir tiesīgs izvietot reklāmu vai reklāmas objektu tikai pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas, atļaujā noteikto nosacījumu izpildes, nodevas samaksas, un uz atļaujā noteikto termiņu.

26. Reklāmas devējs ir atbildīgs par reklāmas objektu konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību pastāvošajām normām, tās uzturēšanu tehniski un vizuāli labā stāvoklī.

27. Reklāmas devējam pēc reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas termiņa beigām pašam jāveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.). Ja reklāmas devējs neveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu un nav atrodams, tad par demontāžu ir atbildīgs ēkas, būves īpašnieks vai apsaimniekotājs, zemes īpašnieks, ja tas devis rakstisku piekrišanu reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai.

28. Par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu personai rakstiski jāpaziņo Gulbenes novada būvvaldes arhitektam.

29. Gulbenes novada būvvaldes arhitekts izskata jautājumu par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, kas veicama sekojošos gadījumos:

29.1. ja reklāma vai reklāmas objekts netiek uzturēts labā tehniskā un vizuālā stāvoklī;

29.2. ja beidzies reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas termiņš un nav iesniegts iesniegums par reklāmas vai reklāmas objekta izmantošanas turpināšanu;

29.3. ja reklāma vai reklāmas objekts uzstādīts bez saskaņota projekta vai neatbilstoši saskaņotajam projektam;

29.4. ja izvietota reklāma vai reklāmas objekts un izsniegtās atļaujas noteiktajā termiņā nav novērsti norādītie trūkumi;

29.5. ja saskaņā ar šiem noteikumiem reklāmas devējs pats neveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu.

30. Gulbenes novada būvvalde nosūta reklāmas devējam vai būves/zemes gabala īpašniekam brīdinājumu pasta sūtījumā  par nepieciešamību demontēt reklāmu vai reklāmas objektu.

31. Ja viena mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas reklāma vai reklāmas objekts netiek demontēts, tad Gulbenes novada būvvalde ir tiesīga veikt pasākumus reklāmas vai reklāmas objekta demontāžai.

32. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas Gulbenes novada būvvaldes arhitekts sastāda aktu par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, fiksējot reklāmas vai reklāmas objekta tehnisko, vizuālo stāvokli, un nosūta informatīvu vēstuli par demontāžas darbu uzsākšanu reklāmas devējam. Demontāžas kārtību nosaka ar Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu. (ar 28.11.2019. grozījumiem)

33. Reklāmas devējam tiek nosūtīts rēķins par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžas un uzglabāšanas izdevumiem, kas jāapmaksā 10 dienu laikā.

34. Ja 10 dienu laikā ar demontāžu saistītos izdevumus reklāmas devējs nav apmaksājis, tad Gulbenes novada pašvaldība vēršas ar prasību tiesā atlīdzināt demontāžas un objekta uzglabāšanas izdevumus. (ar 28.11.2019. grozījumiem)

35. Demontētie reklāmas objekti tiek uzglabāti 1 mēnesi un pēc tam tiek likvidēti.

V. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana

36. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai piemērojami Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā un šajos noteikumos noteiktie reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipi, ekspluatācijas un demontāžas kārtības noteikumi, un paredzēta atbilstoša administratīvā atbildība.

37. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus izvieto pēc nodevas ieskaitīšanas pašvaldības budžetā.

VI. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

38. Kontroli par šo noteikumu izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumos minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvās pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Gulbenes novada pašvaldības policija. (ar 28.11.2019. grozījumiem)

39. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo noteikumu neievērošanu izskata un lēmumus pieņem Gulbenes novada pašvaldības Administratīvā komisija. (ar 28.11.2019. grozījumiem)

40. Par  noteikumu 2., 3., 25. un 26.punkta prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz desmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no desmit līdz piecdesmit naudas soda vienībām. (ar 28.11.2019. grozījumiem)

VII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

41. Gulbenes novada būvvaldes arhitekta lēmums par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju vai atteikumu izdarīt grozījumus reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā apstrīdams Gulbenes novada domē, bet domes pieņemtais lēmums ir pārsūdzams tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājums

42. Gulbenes novada teritorijā iepriekš izsniegtās pašvaldības vai tās institūciju atļaujas un saskaņojumi reklāmām, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgi līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām.

1.pielikums