Apstiprināti 2015.gada 28.maija Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13, 7.§)
saistošie noteikumi Nr.18.

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Gulbenes novada teritorijā

Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto
organismu aprites likuma 22.panta otro daļu
un likuma „Par pašvaldībām" 43.panta
pirmās daļas 13.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka, ka Gulbenes novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu un Tirzas pagasti un Gulbenes pilsēta, ir aizliegts audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus.

2. Aizliegums audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus Gulbenes novada administratīvajā teritorijā tiek noteikts uz nenoteiktu laiku.

3. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.