Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.1daļu

APSTIPRINĀTI 2015.gada 25.jūnija Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 15, 31.§)
Saistošie noteikumi Nr.24

REDAKCIONĀLI PRECIZĒJUMI
2015.gada 30.jūlija Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.16, 12. §)

GROZĪJUMI
2015.gada 29.oktobra Gulbenes novada domes sēdē (protokols prot. Nr. 24, 35.§)
Saistošie noteikumi Nr.31

GROZĪJUMI
2016.gada 28.jūlija Gulbenes novada domes sēdē (protokols prot. Nr. 11, 27.§)
Saistošie noteikumi Nr.18

Aktuālā redakcija

I.             Vispārīgie jautājumi

1.            Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama Gulbenes Mākslas skolas un Gulbenes Mūzikas skolas (turpmāk – Skola) izglītojamo vecāku līdzdalības maksa (turpmāk – līdzdalības maksa) profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas programmu realizācijai.

2.            Līdzdalības maksa veido daļu no Skolas budžeta.

3.            Līdzdalības maksa tiek izmantota mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādei, izglītojamo un pedagogu dalībai radošajos pasākumos (konkursos, koncertos, festivālos, mācību braucienos, izstādēs, u.c. pasākumos), izglītojamo rezultatīvās darbības motivācijai.

4.            Līdzdalības maksu drīkst izmantot izglītojamo un pedagogu rezultatīvas darbības motivēšanai, bet ne vairāk kā 15% no plānotās līdzdalības maksas gadā.

5.            Par līdzdalības maksas izlietojumu šo saistošo noteikumu 4.punktā minētajā gadījumā lemj Skolas padome.

6.            Skolas direktors ar vienu no izglītojamā vecākiem vai ar vienu no izglītojamā aizbildņiem (turpmāk - vecāki) par līdzdalības maksu slēdz rakstveida līgumu.

7.            Gulbenes novada pašvaldība ar lēmumu var noteikt arī citus maksas pakalpojumus Skolā.

8.            Par izglītojamo apmeklētību un uzskaiti atbild Skolas direktora norādītā persona.

9.            Ar saistošajos noteikumos noteikto kārtību tiek iepazīstināti Skolas pedagogi, izglītojamie un viņu vecāki.

10.          Visus jautājumus, kas saistīti ar līdzdalības maksu, Skolas vadība un pedagogi drīkst kārtot tikai ar izglītojamo vecākiem.

11. Saistošo noteikumu ievērošanas un līdzdalības maksas iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina Skolas direktors.

12.          Par līdzdalības maksas izlietojumu Skolas direktors atskaitās Skolas padomei un Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldei ne retāk kā reizi mācību gada laikā.

II.            Līdzdalības maksas noteikšanas kārtība un apmērs

13.          Līdzdalības maksa tiek aprēķināta mācību laikā par deviņiem mēnešiem kalendārajā gadā no 1.septembra līdz 31.maijam.

14.          Līdzdalības maksa tiek noteikta šādos apmēros:

14.1.1. ja skolā mācās 1 audzēknis no ģimenes - par mācībām vienā izglītības programmā līdzdalības maksa EUR 7,00 mēnesī;

14.1.2. ja skolā mācās 2 vai vairāki audzēkņi no ģimenes - par mācībām vienā izglītības programmā katram bērnam EUR 5,00 mēnesī.

15.          Līdzdalības maksas kārtība nosakāma rakstveida līgumā, kuru slēdz šo Saistošo noteikumu 6.puntā minētās personas.

17.          Izglītojamiem, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē Skolu, līdzdalības maksa netiek pārrēķināta. Pārtraucot mācības Skolā, līdzdalības maksa netiek atmaksāta.

III.           Atvieglojumu piešķiršanas kārtība par līdzdalības maksu

18.          No līdzdalības maksas pilnībā tiek atbrīvoti izglītojamie, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, vai ģimenē viens no vecākiem ir persona ar I grupas invaliditāti, un bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un izglītojamie, kuriem noteikta invaliditāte, uzrādot Skolai invalīda apliecību.

19. Saistošo noteikumu 18.punkta prasības stājās spēkā ar nākamo mēnesi, kad ģimenei ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. Lēmumu par līdzdalības maksas atbrīvojumu izglītojamajam pieņem Skolas direktors.

20.          No līdzdalības maksas pilnībā tiek atbrīvots izglītojamais, kamēr ģimenei ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss.

IV.          Noslēguma jautājumi

21. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.septembrī.