APSTIPRINĀTI

Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra sēdē (protokols.Nr.3,7.§)

PRECIZĒTI

Gulbenes novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdē (protokols Nr. Nr.7,16.§)

Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31.punktu

  1. Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru.
  2. Neapbūvēta zemesgabala, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu nosaka:

2.1. Gulbenes novada Beļavas pagasta teritorijā atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam – 2% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 12 euro gadā;

2.2. Gulbenes novada Stradu pagasta teritorijā:

2.2.1. atbilstoši šo noteikumu 2., 3., 4. un 5.pielikumam – 10% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 12 euro gadā;

2.2.2. atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumam – 2% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 12 euro gadā;

2.3. pārējā Gulbenes novada pagastu teritorijā līdz 0,3 ha – 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 euro gadā;

  1. Neapbūvēta zemesgabala Gulbenes pilsētas teritorijā, kas nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts nomas maksu nosaka:

3.1. līdz 400 kv.m. – 2% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 euro gadā;

3.2. virs 400 kv.m. – 2% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 12 euro gadā.

  1. Noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.jūlijā.

Pielikumi