Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Gulbenes novadā

APSTIPRINĀTI Gulbenes novada domes 2019. gada 25.jūlija sēdē  (prot. Nr.11 , 15.§)

Saistošie noteikumi Nr.17

Aktuālā redakcija

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" un 43.panta pirmās daļas 5.punktu

I.Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada administratīvajā teritorijā izvietojamas ēku numurzīmes, nosaukumi un ielu norādes, kā arī virziena norādes uz atsevišķiem objektiem (lauku viensētas, publiskas, administratīvas, ražošanas ēkas).

2. Saistošie noteikumi attiecas uz visu Gulbenes novada administratīvo teritoriju, neatkarīgi no zemes un ēku piederības.

3. Numurzīmes pie ēkām izvieto un uztur kārtībā ēku īpašnieki, valdītāji vai to pilnvarotas personas – apsaimniekotāji.

4. Pašvaldībai piederošo ielu norādes izvieto un uztur kārtībā Gulbenes novada pašvaldība.

5. Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norādēm ir jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī ar skaidri salasāmiem uzrakstiem valsts valodā un labi saskatāmiem no ielas (ceļa).

II. Ēku numurzīmju/nosaukumu, ielu un laukumu nosaukumu un norāžu izvietošana

6. Pie ēkām (pilsētā un ciemos ) jābūt vismaz vienai numurzīmei/ nosaukumam, kas izvietojami uz galvenās fasādes uz ielas/ ceļa pusi.

7. Ja ēkai ir vairākas ieejas un galvenā ir sānu vai aizmugures pagalma fasādē, numurzīme/ nosaukums izvietojams uz galvenās fasādes uz ielas/ ceļa pusi un pie ieejas.

8. Ja ēka atrodas iekškvartālā, numerācijas norāde izvietojama uz fasādes, kura redzama no galvenās pieejas (pievadceļa).

9. Ja ēka atrodas ar atkāpi no apbūves līnijas un ēkas numerācijas norāde uz fasādes nav saskatāma, tad tā izvietojama uz žoga vai atsevišķa staba.

10. Ja ēkas fasādes pavērstas pret vairākām ielā/ ceļiem vai ēkai ir vienādas nozīmes ieejas vairākās fasādēs, numurzīme/ nosaukums izvietojams uz katras no šīm fasādēm.

11. Ēkas numerācijas norāde izvietojama 2,0–3,0 metru augstumā no zemes pie ēkas ielas fasādes, apmēram 30 centimetru attālumā no ēkas stūra, ieteicams ēkas labajā pusē, skatoties uz ēkas fasādi. Ja numurzīme/ nosaukums no ielas puses nav saredzams, numurs izvietojams citā, no ielas puses labi saskatāmā vietā.

12. Ēkas numerācijas norādi nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem, kolonnām, apmalēm un citām arhitektoniskām detaļām.

13. Ielas nosaukuma norādi izvieto uz katras šķērsielas stūra ēkas 2,5–3,0 metru augstumā no zemes un 30 centimetru attālumā no ēkas stūra. Ja ēka atrodas ar atkāpi no apbūves līnijas, ielas nosaukuma norādi izvieto uz žoga vai atsevišķi stāvoša staba.

14. Ielu nosaukumu norādes var izvietot uz atsevišķiem stabiem.

15. Ēku numurzīmju/ nosaukumu un ielu nosaukumu norāžu izvietošanai nav nepieciešamas īpašas atļaujas, ja numurzīmju/ nosaukumu un norāžu dizains un izvietojums pilnībā atbilst šo noteikumu prasībām. Ja ēkas sarežģītā arhitektoniskā veidojuma vai novietojuma dēļ nav iespējams izpildīt prasības par ēkas numerācijas norādes izvietošanu, tās izvietojums atsevišķi jāsaskaņo Gulbenes novada būvvaldē.

16. Ēku numurzīmju/ nosaukumu, ielu vai laukumu nosaukumu norādēm ir jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī (nebojātām, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem).

17. Tekstam uz ēku numurzīmju/ nosaukumu, ielu vai laukumu nosaukumu norādēm, kā arī atsevišķu objektu norādēm jābūt valsts valodā.

18. Virzienu norāde uz lauku sētu jāizvieto vietā, kur sētas iebraucamais ceļš savienojas ar valsts vai pašvaldības ceļu.

III. Dizaina un informācijas prasības

19. Dizaina prasības:

19.1. krāsas:

19.1.1. ēku numurzīmēm/ nosaukumiem, ielu un laukumu nosaukumiem – balti, atstarojoši burti uz tumši zila fona (1.pielikums);

19.1.2. virzienu norādēm – tumši zili burti uz balta fona;

19.1.3. virziena norādēm uz lauku viensētām - tumši zili burti uz balta fona;

19.2. materiāli - krāsota plāksne ar līmplēves burtiem un cipariem vai krāsota metāla plāksne ar  krāsotiem burtiem un cipariem;

19.3. izmēri:

19.3.1. ēku numurzīmēm – 320x220 mm vai 320x260 mm;

19.3.2. ielu nosaukumiem vai virzienu norādēm, ēku nosaukumiem vai virzienu norādēm – 160x420 mm, 160x560 mm vai 160x700 mm vai laukuma izvietošanai nepieciešamais garums (2.pielikums).

20. Nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar Gulbenes novada būvvaldi var mainīt plāksnes dizainu un izmērus.

21. Izvietojamo ielas nosaukuma un ēkas numerācijas norādes plāksnes uz stabiem jāizstrādā saskaņā ar paraugu (3.pielikums).

22. Informācijas prasības ēku numurzīmēm/ nosaukumiem, vai ielu vai laukumu nosaukumu norādēm:

22.1. ēkas numurzīmē norādāms:

22.1.1. ielas nosaukums;

22.1.2. ēkas numurs (ja ēkas numurs satur gan ciparu, gan alfabēta burtu, tad ēkas numurzīmē lietojams  cipars un lielais burts, piem.,1A);

22.1.3. ēkas piederība - nekonkretizējot īpašnieka personu, ēkas piederība norādāma šādi – privātīpašums, valsts īpašums, pašvaldības īpašums, kopīpašums (valsts un pašvaldības, valsts un privātīpašums, pašvaldības un  privātīpašums, dzīvokļu īpašumi). Konkretizējot  īpašnieka (pēc viņa vēlmes) personu, norāda ēkas īpašnieka vārda pirmo burtu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā.

23. Ja mainās numurzīmē /nosaukumā, virziena norādē/ minētā informācija, tā jānomaina viena  mēneša laikā, atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.

IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu

24. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi nodrošina Gulbenes novada pašvaldības policija.

25. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība – tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods fiziskām personām 20 EUR līdz 50 EUR, juridiskām personām 50 EUR līdz 100 EUR.

26. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu par soda apmēru pieņem Gulbenes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

27. Administratīvais sods neatbrīvo saistošo noteikumu pārkāpēju no pārkāpuma novēršanas.

V. Noslēguma jautājumi

28. Saistošo noteikumu prasības ir obligātas jaunbūvēm un pārbūvētām vai atjaunotām ēkām, kas tiek  nodotas ekspluatācijā.

29. Gulbenes novada Beļavas, Daukstu, Jaungulbenes, Līgo, Litenes, Rankas, Stradu pagastu administratīvajā teritorijā tiek saglabāts jau izgatavoto un izvietoto ēku numurzīmju, ielu nosaukumu un virzienu norāžu dizains un izvietošanas kārtība.

30. Saistošo noteikumu prasībām neatbilstošas ēku numurzīmes, ielu vai laukumu nosaukumu norādes, nomaināmas līdz 2024.gada 1.janvārim.

31. Saistošie noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas” un ievietoti pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv.

32. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

1.pielikums 
Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.17
"Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Gulbenes novadā"

Gulbenes novada ēku numerācijas norādes plāksnes paraugs

1.pielikums1. Zīmes plāksnes izmēri
220/280X320 mm

2. Materiāls un apdare
Cinkots skārds (1mm), presēts reljefs, četri urbumi Ø 4mm, plastikāta plāksne

3. Krāsas
Pamatne – tumši zila, apmale, teksts – balta atstarojoša

4. Fonts
Helvetica Condensed Bold (horizontal scale 85%)
Lielo burtu augstums 26 mm
Ciparu augstums 122 mm

2.pielikums 
Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.17
"Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Gulbenes novadā"

Gulbenes novada ielu nosaukuma norāžu zīmju plāksnes paraugs

2.pielikums

1. Zīmes plāksnes izmēri
160 (augstums) X 420/560/700 (garums) mm

2. Materiāls un apdare
Cinkots skārds (1mm), presēts reljefs, četri urbumi Ø 4mm, plastikāta plāksne

3. Krāsas
Pamatne – tumši zila, apmale, teksts – balta atstarojoša

4. Fonts
Helvetica Condensed Bold (horizontal scale 85%), lielo burtu augstums 70mm

3.pielikums 
Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.17
"Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Gulbenes novadā"

Zīmes stiprinājums pie balsta (infrastruktūras objekti un māju nosaukumi)

3.pielikums

Balsts – cinkota caurule ar d=60 mm, balsta augstums virs zemes – 2.5 m

Pamatne – balta, apmale, teksts – zila (infrastruktūras objekti)