APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2009. gada  26. novembra sēdē (Nr.16, 34.§),

saistošie noteikumi Nr. 16.

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdē (Nr.16, 26.§),
saistošie noteikumi Nr.17

Gulbenes novada domes 2014.gada 23.janvāra sēdē (Nr.2, 7.§),
saistošie noteikumi Nr.1

Gulbenes novada domes 2014.gada 29.maija sēdē (Nr.12, 5.§),
saistošie noteikumi Nr.8

Gulbenes novada domes 2014.gada 25.septembra sēdē (Nr.20, 9.§),
saistošie noteikumi Nr.19

Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra sēdē (Nr.3, 5.§),
saistošie noteikumi Nr.5

Aktuālā redakcija

Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Gulbenes novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 11.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas  7. punktu un 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu.

I. Vispārīgie noteikumi

  1. Personu sociālā aprūpe mājās ir praktisku pakalpojumu komplekss mājās savu pamatvajadzību apmierināšanai personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālutraucējumu dēļ.
  2. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi), nosaka aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību, pakalpojuma veidus, līmeņus, kā arī aprūpes mājās pakalpojuma jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
  3. Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgas saņemt Gulbenes novadā dzīves vietu deklarējušas personas, kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi un kurām nav apgādnieku vai tie citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, un kurām nav noslēgti uzturlīgumi, nav materiālo resursu, kurus realizējot var nodrošināt sev aprūpi, kā arī bērni invalīdi vai pieaugušas personas ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.
  4. Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu noteiktā kārtībā finansē no klientu, vai viņu likumīgo apgādnieku vai Gulbenes novada domes sociālo funkciju veikšanai paredzētajiem līdzekļiem.

4.I Ja Gulbenes novada dome savu resursu robežās nespēj sniegt aprūpes mājās pakalpojumu, tā pērk aprūpes pakalpojumu mājās no citām juridiskām vai fiziskām personām.

II. Aprūpes mājās pakalpojuma veidi un līmeņi

5. Aprūpe mājās var būt pastāvīga vai pagaidu:

5.1.   tiesības uz pastāvīgu aprūpi mājās ir personām, kuras veselības stāvokļa vai funkcionālu traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas darbus un savu personisko aprūpi paša spēkiem;

5.2.   tiesības uz pagaidu aprūpi mājās ir personām, kas slimības vai atveseļošanas periodā nevar veikt ikdienas darbus un personisko aprūpi paša spēkiem;

5.3.   tiesības uz pagaidu aprūpi mājās kā pagaidu palīdzību ģimenēm, kuras pastāvīgi aprūpē bērnu vai pieaugušu personu ar garīgās attīstības vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi mājās.

6. Lai klients saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošus aprūpes mājās pakalpojumus, tiek noteikti 3 aprūpes līmeņi:

6.1.   aprūpes līmenis - līdz 24 stundām mēnesī:

6.1.1.      pārtikas produktu pirkšana un to piegāde mājās;

6.1.2.      pārējo ikdienas preču pirkšana un piegāde mājās;

6.1.3.      ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana;

6.1.4.      medikamentu pirkšana un to piegāde mājās;

6.1.5.      dzīvojamo telpu uzkopšana;

6.1.6.      logu mazgāšana 2x gadā;

6.1.7.      dzīvokļu īres un komunālo pakalpojumu maksājumu, norēķinu par patērēto elektroenerģiju, gāzi un telefona maksas veikšana;

6.1.8.      kurināmā piegāde telpās;

6.1.9.      ūdens piegāde telpās, izlietotā ūdens iznešana;

6.1.10.  sadzīves atkritumu iznešana;

6.1.11.  pārrunas par nepieciešamo aprūpi;

6.1.12.  veļas nodošana/saņemšana veļas mazgātavā;

6.1.13.  individuālo ikdienas jautājumu kārtošana;

6.2.   2.aprūpes līmenis (iekļaujot 1.aprūpes līmeņa pakalpojumus) - līdz 30 stundām mēnesī:

6.2.1.      veļas (sīkas) mazgāšana klienta dzīvesvietā, ja klientam ir veļas mazgājamā mašīna un tā ir tehniskā kārtībā;

6.2.2.      palīdzība ēdiena gatavošanā vai gatava ēdiena piegādē;

6.2.3.      kāpņu telpas uzkopšana pēc grafika vienu reizi mēnesī;

6.2.4.      sniega tīrīšana;

6.2.5.      citi pakalpojumi pēc vienošanās ar klientu.

6.3.   3.aprūpes līmenis (iekļaujot 1.un 2.aprūpes līmeņa pakalpojumus) - līdz 40 stundām mēnesī:

6.3.1.      palīdzība vannošanā;

6.3.2.      fizisko aktivitāšu veicināšana;

6.3.3.      pagalma uzkopšana;

6.3.4.      krāsns kurināšana.

7. Divu personu, kuras dzīvo vienā dzīvoklī vai mājā, aprūpēšanai,( veicot pirmā, otrā un trešā līmeņa aprūpes mājās pakalpojumus), līdz 35 stundām mēnesī.

III. Aprūpe mājās pakalpojuma sniegšanas organizēšana

8. Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu organizē un kontrolē Gulbenes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Dienests).
9. Aprūpes mājās pamatuzdevumi:

9.1.   veikt veco vientuļo cilvēku apsekošanu mājās un noteikt nepieciešamās aprūpes mājās pakalpojuma veidu un līmeni;

9.2.   sadarboties ar pakalpojumu sniedzošām institūcijām aprūpes mājās nodrošināšanai;

9.3.   sadarboties ar ārstniecības iestādēm, ģimenes ārstiem un nevalstiskajām organizācijām aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanā;

9.4.   aprūpes mājās pakalpojums tiek sniegts personas dzīvesvietā.

10.  Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu organizē un vada Dienesta sociālais darbinieks:

10.1.  apseko personas mājās, nosaka viņām nepieciešamās aprūpes pakalpojuma veidu un līmeni;

10.2.  plāno un organizē aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu;

10.3.  koordinē sadarbību ar citām pašvaldību, valsts un nevalstiskām iestādēm, organizācijām.

11.  Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu veic aprūpētāji.

12.  Samaksa par aprūpētāja darbu tiek noteikta pēc aprūpējamo peronu skaita, sniegtā pakalpojuma veida un līmeņa, nosakot stundas likmi 2,30 euro apmērā.

13.  Pirms aprūpes uzsākšanas aprūpētāja darba grafiku saskaņo ar aprūpējamo personu.

14.  Par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu tiek noslēgts līgums starp Dienestu un aprūpētāju.

IV. Aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtība

15.  Aprūpes mājās pakalpojums tiek piešķirts personām, kuru pamata dzīvesvieta deklarēta Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.

16.  Aprūpes mājās pakalpojumu piešķir Dienests ar lēmumu.

17.  Piesakot aprūpes mājās pakalpojumu persona (vai tās pilnvarota persona) Dienestā iesniedz šādus dokumentus:

17.1.  rakstisku iesniegumu, norādot problēmu;

17.2.  ģimenes ārsta slēdzienu par aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību;

17.3.  invalīda apliecības kopiju, ja personai ir noteikta invaliditāte;

17.4.  likumīgo apgādnieku dokumentus, kas apliecinātu, ka apgādnieki nespēj nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ- par objektīviem apstākļiem apgādnieka nespējai veikt aprūpi, ja to apstiprina sociālā darbinieka izvērtējums, uzskatāmi:

17.4.1.  apgādnieka slimības laiks;

17.4.2.  apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;

17.4.3.  apgādnieks ir pensijas vecuma persona vai invalīds un fizisko ierobežojumu dēļ nevar veikt aprūpi;

17.4.4.  apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta vai Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņa;

17.4.5.  apgādnieks ir trūcīga persona;

17.4.6.  apgādniekam ir vēl citi iemesli un tos par objektīviem atzīst Dienests.

18.  Dienests 10 darba dienu laikā pēc Saistošo noteikumu 17.punktā minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas:

18.1.  apmeklē personu dzīvesvietā vai slimnīcā, novērtē personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem, aizpilda novērtēšanas karti un lemj par sociālo pakalpojumu sniegšanu vai atteikumu to sniegt;

18.2.  izvērtē pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu;

18.3.  novērtē ģimenes (laulāto, personu, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī) vai atsevišķi dzīvojošas personas ienākumus un materiālo stāvokli, līdzdarbības iespējas.

19.  Dienests nodrošina personas apsekošanu dzīvesvietā, viņai nepieciešamās aprūpes mājas pakalpojuma noteikšanu un pakalpojuma kvalitātes kontroli: pastāvīgas aprūpes gadījumā – ne retāk kā divas reizes gadā, pagaidu aprūpes gadījumā – reizi divos mēnešos.

20.  Katram aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējam tiek iekārtota klienta lieta, kura tiek glabāta dienestā.

21.  Aprūpe mājās pakalpojums netiek sniegts personām:

21.1.  kuras slimo ar bīstamām infekcijas slimībām;

21.2.  kurām nepieciešama diennakts aprūpe;

21.3.  kurām ir psihiska rakstura traucējumi (akūtā slimības periodā);

21.4.  kuras ir alkohola un/vai narkotisko vielu ietekmē;

21.5. izslēgts ar 23.01.2014;

21.6.  izslēgts ar 29.05.2014;

21.7.  kurām ir materiālie resursi, kurus realizējot vai lietojot var nodrošināt sev aprūpi.

21.8.  invalīdiem, kuri saņem valsts noteikto pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, saskaņā ar 2007.gada 18.decembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.921 „Noteikumi par pabalsta apmēru invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību”.

22.  Ja pakalpojuma pieprasītājs nav apmierināts ar aprūpētāja darbu un gada laikā trīs reizes mainījis Dienesta aprūpētāju, aprūpes mājās pakalpojums šīm personām tiek atteikts.

V. Aprūpes mājās pakalpojuma samaksas kārtība

23.  Tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumu par Gulbenes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem ir personām, kurām nav likumīgo apgādnieku, un kurām nav noslēgti uzturlīgumi.

24.  Personām, kuras saņem aprūpes mājās pakalpojumu un kurām vidējie ienākumi pārsniedz 65% no minimālās darba algas valstī tiek noteikta līdzdalības maksa, kas ir 50% no pakalpojuma samaksas aprūpētājam par stundas likmi (turpmāk – līdzdalības maksa).

24.1 Par šo saistošo noteikumu 24.punktā noteiktiem ienākumiem neuzskata Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.pantā paredzētos pabalstus un piemaksas.

24.2 Nosakot līdzdalības maksu, aprūpes mājās pakalpojuma saņēmēja rīcībā pēc pakalpojuma samaksas esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, noteikto ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot persona tiek atzīta par trūcīgu.

25.  Samaksa par aprūpes mājās pakalpojumu tiek noteikta nosakot stundas likmi 2,30 euro apmērā.

26.  Ar aprūpes mājās samaksas noteikšanu saistītos strīdus izskata Gulbenes novada dome.

VI. Lēmuma paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

27.  Ja pakalpojuma pieprasītājs nav apmierināts ar Dienesta lēmumu, tas ir tiesīgs viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas to apstrīdēt Gulbenes novada domē.

28.  Gulbenes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā likumā noteiktajā kārtībā.

VII. Nobeiguma noteikumi

29.  Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē 2006.gada 25.maija Gulbenes pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr.6 „Par aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanas kārtību Gulbenes pilsētā”.

30. Noteikumi stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri.