APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2009. gada  26. novembra sēdē (prot. Nr.16, 36.§),

saistošie noteikumi Nr. 18.

GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2011. gada  24. februāra sēdē (prot. Nr.2, 7.§),

saistošie noteikumi Nr.3

Saistošie noteikumi

Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Gulbenes novadā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, 43.panta trešo daļu, likuma “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk tekstā – ģimene (persona)) atzīstama par maznodrošinātu;

1.2. kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.

II. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot, ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu

2. Gulbenes novada sociālais dienests maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanā piemēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu (grozījumi ar Gulbenes novada domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.3).

III. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana

3. Persona, kura pieprasa maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, iesniedz Gulbenes novada sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – sociālais dienests) iesniegumu, iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk tekstā – deklarācija), dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādīto ziņu patiesumu, par visām personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī par atsevišķi dzīvojošu ģimenes locekli.

4. Sociālais dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot valsts un pašvaldību institūciju informāciju, novērtē dzīves apstākļus (izņemot gadījumus, kad personai nav noteiktas dzīvesvietas).

5. Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc 3.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

IV. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana

6. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts par laika posmu, par kādu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai nosaka trūcīgās ģimenes (personas) statusu (grozījumi ar Gulbenes novada domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.3).

7. Sociālais dienests izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam (pielikumā).

V. Sociālā dienesta lēmuma pārsūdzēšanas kārtība

8. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Gulbenes novada domē viena mēneša laikā.

9. Gulbenes novada domes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā.

VI. Pārejas noteikumi

10. Šie noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Sēdes vadītāja                                                                                                 S.Daudziņa

 

Pielikums Gulbenes novada dome saistošajiem noteikumiem Nr. 18 „Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Gulbenes novadā”

IZZIŅA

Gulbenē

par atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam

___. ___. 200__.                                                                                                         Nr. ___

Gulbenes novada Sociālais dienests apliecina, ka ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Gulbenes novada administratīvajā teritorijā,

__________________________________________________________________________,

(adrese)

Un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi:

- _____________________

(vārds, uzvārds) (personas kods)

- _____________________

(vārds, uzvārds) (personas kods)

- _____________________

(vārds, uzvārds) (personas kods)

Piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss atbilstoši Gulbenes novada pašvaldības __. __.200__. saistošajiem noteikumiem Nr. ____”Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Gulbenes novadā”.

Maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss piešķirts uz laiku no __. ____. 200__. līdz __. ____200__.

Sociālā dienesta vadītājs         ________________                 ______________

(sagatavotāja uzvārds un

Dienesta tālruņa numurs)